Teksti suurus:

Räpina valla munitsipaalharidusasutuste õpetajate töötasustamise kord

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.03.2014
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2013, 38

Räpina valla munitsipaalharidusasutuste õpetajate töötasustamise kord

Vastu võetud 23.01.2013 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning Räpina Vallavolikogu 26.03.2008 määruse nr 9 „Räpina Muusikakooli põhimäärus” § 36 lõike 1, Räpina Vallavolikogu 30.01.2008 määruse nr 3 „Räpina Spordikooli põhimäärus” § 32 lõike 1 ja Räpina Vallavolikogu 18.06.2008 määruse nr 14 „Räpina Lasteaia Vikerkaar põhimäärus” § 19 lõike 6 alusel ning arvestades haridusministri 26.08.2002 määrust nr 65 „Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded”.

§ 1.  Reguleerimisala

  Korras kehtestatakse Räpina valla põhikooli ning gümnaasiumi (edaspidi kool), Räpina valla huvikoolide ja Räpina valla lasteaia õpetajate töötasustamise alused.

§ 2.  Haridusasutuse juhi töötasu ning vahetu õppe- ja kasvatustöö

  Haridusasutuse juhi ja tema asetäitjate töötasu ja antavate tundide arv määratakse kindlaks töölepinguga.

§ 3.  Põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate ja teiste pedagoogide kuupalga alammäärad

  Üldhariduskoolide õpetajate ja teiste pedagoogide töötasu alammäärad kehtestab kooli direktor lähtudes Vabariigi Valitsuse kehtestatavatest põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammääradest, riiklikust toetusfondi hariduskulu toetusest ja selle arvestuspõhimõtetest, kooli eelarvest ning arvestades haridus- ja teadusministri kehtestatud pedagoogide kvalifikatsiooninõudeid.

§ 4.  Muusikakooli ja lasteaia õpetajate töötasu alammäärad

 (1) Muusikakooli ja lasteaia õpetajate töötasu alammäärad vastavalt atesteerimisel antud ametijärkudele on järgmised:
 1) noorempedagoog 570 eurot;
 2) pedagoog 639 eurot;
 3) vanempedagoog 696 eurot;
 4) pedagoog-metoodik 841 eurot.

 (2) Muusikakoolis ja lasteaias õpetajana töötava isiku, kelle kvalifikatsioon ei vasta pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele, kuupalga alammäär on keskhariduse ja kesk-erihariduse puhul 351 eurot ja kõrghariduse puhul 395 eurot.

§ 5.  Treeneri töötasu alammäärad

 (1) Treeneri töötasu alammäärad on vastavalt kutsekvalifikatsioonile järgmised:
 1) treener V 801 eurot;
 2) treener IV 739 eurot;
 3) treener III 639 eurot;
 4) treener II 575 eurot;
 5) treener I 410 eurot;
 6) kutsekvalifikatsioonita 351 eurot.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 esitatud kuupalga alammäär kehtestatakse treenerile, kes juhendab kutsetunnistusel märgitud eriala treeningrühma. Kui kutsekvalifikatsiooniga treener juhendab treeningrühma, mille eriala ei ole kutsetunnistusel märgitud, rakendatakse ühe astme võrra madalamat kuupalga alammäära.

§ 6.  Tugispetsialistide töötasu alammäärad

 (1) Kooli sotsiaalpedagoogi töötasu alammäär on 658 eurot.

 (2) Logopeedi töötasu alammäärad on vastavalt kvalifikatsioonijärgule järgmised:
 1) logopeed IV 773 eurot;
 2) logopeed III 677 eurot;
 3) kvalifikatsioonijärguta kõrgharidusega logopeed 677 eurot.

§ 7.  Kuupalga alammäärade rakendamine ja lisatasude määramine

 (1) Haridusasutuse juhil on õigus käskkirjaga määrata aastaeelarves töötasudeks ettenähtud summa piires kõrgemat töötasu kui töötasu alammääras on ette nähtud ja maksta preemiaid ja lisatasusid.

 (2) Haridusasutuse juhile makstakse preemiat ja lisatasusid vallavanema käskkirja alusel vastava haridusasutuse eelarvest eelarvevahendite olemasolul.

§ 8.  Varemkehtestatud õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 11.03.2009 määrus nr 4 „Räpina valla munitsipaalharidusasutuste pedagoogide töötasustamise kord”.

§ 9.  Määruse rakendamine

 (1) Määrust rakendatakse alates 01.01.2013. a.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Kaido Palu
Volikogu esimees