Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Palamuse valla aukodaniku statuut

Väljaandja:Palamuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2013, 40

Palamuse valla aukodaniku statuut

Vastu võetud 24.01.2013 nr 54

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab Palamuse valla aukodaniku (edaspidi aukodanik) nimetuse ja selle andmise korra

§ 2.  Taotluse esitamine

 (1) Aukodaniku nimetuse andmise taotlust võivad esitada üksik – ja juriidilised isikud.

 (2) Taotlus peab sisaldama soovitava aukodaniku ees- ja perekonnanime, isikuandmeid (sünniaeg, elukoht, tegevusala jms), teenete või muude põhjuste kirjelduse.

 (3) Taotlus esitatakse kirjalikult Palamuse Vallavolikogule iga aasta 15.jaanuariks.

§ 3.  Aukodaniku nimetuse omistamine

 (1) Aukodaniku nimetus omistatakse füüsilisele või juriidilisele isikule vallapoolse erilise austuse avaldusena vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.

 (2) Aukodaniku nimetus omistatakse Palamuse Vallavolikogu otsusega.

 (3) Aukodaniku tunnistus ja meene antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevapidustustel Palamuse vallas.

 (4) Aukodaniku teenete kirjeldus koos taotlusega kantakse vallavolikogu istungi protokolli juurde.

§ 4.  Aukodaniku premeerimine

 (1) Aukodanikule väljastatakse Palamuse valla aukodaniku tunnistus ja valla sümboolikaga meene.

 (2) Aukodanikule väljastatakse aukodaniku tunnistus, millele kirjutavad alla vallavolikogu esimees ja vallavanem.

 (3) Aukodaniku nimetuse omistamisega kaasneb stipendium, mille suuruse otsustab vallavolikogu.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

 (2) Tunnistada kehtetuks Palamuse Vallavolikogu 18.02.2004 määrus nr 4 „Palamuse valla aukodaniku statuudi kinnitamine“.

Toomas Tuula
Volikogu esimees