EttevõtlusToetused

Teksti suurus:

Messitoetuse andmise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.10.2015
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2014, 1

Messitoetuse andmise kord

Vastu võetud 23.01.2014 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 5, konkurentsiseaduse § 301 lg 1 ja § 33 ning Tallinna põhimääruse § 6 lg 3 ja § 26 lg 1 p 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kohaldamisala

  (1) Messitoetuse andmise kord (edaspidi määrus) reguleerib Tallinna Ettevõtlusameti (edaspidi ettevõtlusamet) kaudu Eestis toimuvatel messidel osalemise toetuse andmist ja kasutamist.

  (2) Toetust käsitatakse vähese tähtsusega abina, mille andmisel järgitakse Euroopa Komisjoni määruses (EÜ) nr 1407/2013 ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.

§ 2.   Toetuse eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on toetada Tallinna väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate osalemist Eestis toimuvatel messidel, mis on suunatud ärikontaktide loomisele, uute turustuskanalite leidmisele ja müügi edendamisele, ning arendada selle kaudu väikeettevõtlust Tallinnas.

§ 3.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) ettevõtja - füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kellele on kaupade müük või teenuste osutamine püsiv tegevus, või seaduses sätestatud äriühing;
  2) mess - Eestis toimuv ettevõtjate tooteid või teenuseid tutvustav väljapanek, mis toimub väljaspool ettevõtjate müügikohta ja mille eesmärk on laiendada ettevõtjate müügi- ja kontaktvõrgustikku ning leida koostööpartnereid;
  3) messistend - ekspositsiooni esitlemiseks kujundatud ja rajatud keskkond;
  4) omafinantseering - toetuse saaja rahaline panus abikõlblike kulude katmisse. Omafinantseeringuna ei käsitata teisi kohaliku omavalitsuse, riigi või Euroopa Liidu institutsioonide või fondide antud tagastamatuid toetusi;
  5) stendipind - messikorraldajalt üüritud pind ekspositsiooni esitlemiseks;
  6) toetuse saaja - toetuse taotleja, kelle taotlus on rahuldatud;
  7) toetuse taotleja (edaspidi taotleja) - ettevõtja, kes on esitanud ettevõtlusametile toetuse taotluse;
  8) taotlus - vormikohane kirjalik toetuse taotlemise avaldus ja sellele lisatud dokumendid.

2. peatükk ABIKÕLBLIKUD KULUD NING TOETUSE ÜLEMMÄÄR 

§ 4.   Abikõlblikud kulud

  (1) Toetust antakse neil messidel osalemiseks, mis on loetletud ettevõtlusameti juhataja asjaomases käskkirjas.

  (2) Abikõlblikud on järgmised messil osalemisega seotud kulud:
  1) messi osavõtutasu eeldusel, et hinnapakkumise või arve on taotlejale väljastanud messikorraldaja ning taotleja tasub messikorraldajale;
  2) stendipinna üürikulu eeldusel, et hinnapakkumise või arve on taotlejale väljastanud messikorraldaja ning taotleja tasub messikorraldajale;
  3) messistendi või stendipinna kujundamise ja/või ehitamise kulu;
  4) kaardimakseterminali rentimise ja seadistamise kulu;
  5) info- ja reklaamtrükiste (välja arvatud visiitkaardid) kujundamise ja trükkimisega seotud kulu.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 kuni 5 nimetatud kulud on abikõlblikud eeldusel, et kulu on tekkinud taotleja ja ettevõtja vahelisest tehingust ning viimase äriregistrile esitatud majandusaasta aruande põhjal on ettevõtja põhitegevusala olnud asjaomase teenuse osutamine.

  (4) Kulu arvestatakse tekkepõhiselt.

  (5) Sularahas tasutud kulu ei ole abikõlblik.

  (6) Abikõlblikud on kulud, mis on tekkinud ettevõtlusametile taotluse esitamise kuupäevast kuni lõpparuande esitamiseni.

  (7) Käibemaks on abikõlblik, kui on võimalik näidata, et õigusaktide kohaselt ei ole projekti raames tasutud käibemaksust õigust sisendkäibemaksu maha arvata või käibemaksu tagasi taotleda ning käibemaksu ei hüvitata ka muul moel.

  (8) Kui ettevõtlusamet teeb otsuse jätta taotlus rahuldamata, jäävad tehtud ja kavandatavad kulutused taotleja kanda.

§ 5.   Toetuse ülemmäär

  (1) Toetust antakse kuni 1000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas.

  (2) Toetust antakse kuni 50% tegelikult tehtud abikõlblikest kulutustest.

  (3) Ühele taotlejale antakse toetust maksimaalselt kahel messil osalemiseks kalendriaastas.

3. peatükk TOETUSE TAOTLEMINE JA TAOTLEJALE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 6.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotluste vastuvõtmine kuulutatakse välja ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga. Teave taotluste vastuvõtmise kohta avaldatakse Tallinna veebilehel ja ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

  (2) Taotluse vorm on kättesaadav Tallinna linna veebilehel (www.tallinn.ee) ja ettevõtlusameti ettevõtja infopunktis (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn).

  (3) Taotlus esitatakse ettevõtlusametile vähemalt 21 kalendripäeva enne messi algust. Hiljem esitatud taotlused jäetakse läbi vaatamata.

  (4) Taotlus esitatakse vormikohase digitaalselt allkirjastatud elektroonilise dokumendina (ettevotlus@tallinnlv.ee) või allkirjastatud paberdokumendina koos elektroonilise koopiaga ettevõtlusameti ettevõtja infopunkti (Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn). Taotlusega koos esitatakse vormil nõutud lisadokumendid. Taotlusele kirjutab alla taotleja või tema seaduslik esindaja.

  (5) Toetuse taotlemise vormi kehtestab linnavalitsus.

  (6) Ettevõtlusamet peatab taotluste vastuvõtmise juhataja käskkirjaga, kui kalendriaastal rahuldatud taotluste alusel antavate toetuste kogumaht on võrdne summaga, mis on asjaomase aasta linna eelarves ettevõtlusametile toetuse maksmiseks ette nähtud. Taotlused, mis on esitatud pärast toetuse maksmiseks ette nähtud summa täitumist, jäetakse läbi vaatamata ning tagastatakse taotlejale.

  (7) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud taotluste vastuvõtmise peatamist avatakse taotluste vastuvõtmine juhul, kui linna eelarves nähakse ette lisavahendid toetuse eraldamiseks.

§ 7.   Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja.

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) taotleja on äriregistri andmetel registreeritud Tallinnas;
  2) taotleja on tegutsenud vähemalt ühe majandusaasta ja esitanud äriregistrile vähemalt ühe majandusaasta aruande;
  3) taotleja töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale on viimase äriregistrile esitatud majandusaasta aruande põhjal kuni 20, töötleva tööstuse tegevusvaldkonnas (Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (edaspidi EMTAK) 2008, jagu C) tegutseval taotlejal kuni 100 ning taotleja käive viimase äriregistrile esitatud majandusaasta aruande põhjal on kuni 400 000 eurot;
  4) taotlejal on tasutud riiklikud ja kohalikud maksud ja tal ei ole Tallinna linna ees muid võlgnevusi. Eelnimetatud võlgnevuste ajatamise korral peavad maksed olema tasutud maksegraafiku kohaselt. Taotleja peab olema nõuetekohaselt täitnud maksukorralduse seaduses ja maksuseadustes sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse;
  5) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, saneerimis- või pankrotimenetlust ega ole tehtud pankrotiotsust;
  6) äriühingust taotleja osanikeks ja/või aktsionärideks on vähemalt 51% ulatuses füüsilised isikud.

  (3) Taotleja viimases äriregistrile esitatud majandusaasta aruandes toodud müügitulust ei moodusta rohkem kui 50% järgmised tegevusvaldkonnad:
  1) põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (EMTAK 2008, jagu A);
  2) joogitootmine, v.a alkoholivaba joogi tootmine, mineraalvee ja muu villitud vee tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 11, v.a alajagu 1107);
  3) tubakatoodete tootmine (EMTAK 2008, jagu C, alajagu 12);
  4) hulgi- ja jaekaubandus (EMTAK 2008, jagu G);
  5) finants- ja kindlustustegevus (EMTAK 2008, jagu K);
  6) kinnisvaraalane tegevus (EMTAK 2008, jagu L);
  7) juriidilised toimingud ja arvepidamine (EMTAK 2008, jagu M, alajagu 69); peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine (EMTAK 2008, jagu M, alajagu 70); turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused (EMTAK 2008, jagu M, alajagu 732);
  8) hasartmängude ja kihlvedude korraldamine (EMTAK 2008, jagu R, alajagu 92).

4. peatükk TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 8.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Kui esitatud taotlus ei ole piisavalt selge või selles esineb muid puudusi, määrab ettevõtlusamet taotlejale esimesel võimalusel puuduste kõrvaldamise tähtaja. Ettevõtlusamet teavitab taotlejat sellest, millised asjaolud vajavad selgitamist ja/või täiendamist. Kui puudus kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus tähtajaks esitatuks. Kui puudust ei kõrvaldata tähtajaks, võib ettevõtlusamet jätta taotluse läbi vaatamata.

  (2) Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine otsustatakse ettevõtlusameti juhataja käskkirjaga kümne tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (3) Taotlus rahuldatakse, kui taotleja ja taotlus vastavad määruses esitatud nõuetele. Taotlus jäetakse rahuldamata, kui taotleja või taotlus ei vasta määruses esitatud nõuetele.

  (4) Kui nõuetele vastavate taotluste alusel väljamaksmisele kuuluv summa ületab ettevõtlusametile asjaomasel eelarveaastal toetuseks ette nähtud kogusumma, peatab ettevõtlusamet taotluste vastuvõtmise § 6 lõike 6 kohaselt. Ettevõtlusamet järjestab nõuetekohased taotlused laekumise aja järgi ning enne taotluste vastuvõtmise peatamist laekunud taotlused rahuldatakse linnaeelarves selleks ette nähtud summa ulatuses ja taotluste laekumise järjekorras. Taotlused, millele eelarves ette nähtud vahenditest ei piisa, jäetakse rahuldamata.

  (5) Ettevõtlusamet edastab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotlejale posti või e-posti teel viie tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest. Digitaalselt allkirjastatud otsuse võib edastada e-posti teel, kui taotleja on taotluses väljendanud selleks nõusolekut.

5. peatükk TOETUSE VÄLJAMAKSMINE 

§ 9.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetuse saaja esitab 21 kalendripäeva jooksul pärast messi toimumist aruande messil osalemise kohta digitaalselt allkirjastatud elektroonilise dokumendina või allkirjastatud paberdokumendina koos elektroonilise koopiaga. Aruande kohustuslikud lisad on:
  1) abikõlblike kulude tegemist ja nende eest tasumist tõendavad dokumendid ja/või nende koopiad (arved ja maksekorraldused);
  2) fotod, mis tõendavad messil osalemist;
  3) info- ja reklaamtrükiste näidised (kui messiks on valmistatud trükiseid).

  (2) Messil osalemise aruande kinnitab ettevõtlusameti juhataja.

  (3) Aruande läbivaatamisel ja väljamaksmisele kuuluva toetuse määramisel lähtutakse toetuse taotlusest ja ettevõtlusameti juhataja taotluse rahuldamise käskkirjast ning aruandele lisatud abikõlblike kulude tegemist tõendavatest dokumentidest. Toetus kantakse toetuse saaja pangakontole 21 kalendripäeva jooksul arvates aruande ja selle kohustuslike lisade kontrollimisest ja aruande kinnitamisest.

  (4) Kui toetuse saaja jätab aruande ja selle lisad tähtajaks esitamata, tunnistab ettevõtlusamet taotluse rahuldamise käskkirja kehtetuks ja teavitab toetuse saajat sellest viivitamata.

§ 10.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Järelevalvet toetuse kasutamise üle teostab ettevõtlusamet.

  (2) Toetuse sihtotstarbelise kasutamise kontrollimisel lähtub ettevõtlusamet esitatud taotlusest, aruandest ja vajaduse korral kohapealse kontrolli tulemustest.

  (3) Kui toetuse saaja on esitanud valeandmeid või rikkunud määruses sätestatud tingimusi, on ettevõtlusametil õigus esitada kolme aasta jooksul arvates otsuse tegemisest toetuse saajale nõudeavaldus tagastada toetus täies mahus.

  (4) Kui taotleja on esitanud ettevõtlusametile valeandmeid, ei ole tal kolme aasta jooksul pärast valeandmete esitamist õigust toetust saada.

  (5) Ettevõtlusametil on õigus pärast toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist ja/või toetuse väljamaksmist avalikustada Tallinna linna veebilehel toetuse saaja nimi, tegevusvaldkond, messi nimetus, millel toetuse saaja osales, ja toetuse summa.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavolikogu 31. mai 2007 määrus nr 17 „Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord" tunnistatakse kehtetuks.

Toomas Vitsut
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json