HaridusKool

Teksti suurus:

Järvakandi Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Väljaandja:Järvakandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2014, 17

Järvakandi Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Vastu võetud 29.01.2014 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 1 punkti 37 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahvi 73 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED  

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord (edaspidi kord) reguleerib Järvakandi Gümnaasiumi (edaspidi kool) hoolekogusse liikmete valimist, nende volitusi, hoolekogu koosseisude kinnitamist ning hoolekogu tegutsemise korda.

§ 2.   Hoolekogu ülesanne

  1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on õpilaste, pedagoogide, kohaliku omavalitsuse volikogu, vallavalitsuse, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.
  1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on õpilaste, pedagoogide, kohaliku omavalitsuse volikogu, vallavalitsuse, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.
  2) Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.
  3) Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, teistest haridusalastest õigusaktidest, vallavalitsuse otsustest, kooli põhikirjast ja käesolevast töökorrast.

2. peatükk HOOLEKOGU MOODUSTAMINE  

§ 3.   Hoolekogu moodustamise kord ja koosseis

  (1) Hoolekogu moodustab ja selle koosseisu kinnitab vallavalitsus kooli direktori ettepanekul. Hoolekogu on vähemalt üheksaliikmeline.
  1) Hoolekogu koosseisu kuuluvad vallavolikogu, õpetajate ja õpilaste esindajad ning lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

  (2) Vallavalitsusele hoolekogu liikmete kandidaatide esitamisel lähtub kooli direktor järgmistest põhimõtetest:
  1) kooli toetava organisatsiooni esindaja kooskõlastatakse organisatsiooniga, keda liige hoolekogus esindab;
  2) õppenõukogu esindaja(d) valitakse õppenõukogu koosolekul;
  3) vanemate esindaja(d) valitakse vanemate poolt või kooskõlastatakse vanematega või, kui see ei ole objektiivsetel põhjustel võimalik, teavitatakse vanemaid nende esindajast;
  4) õpilaste esindaja nimetatakse õpilasesinduse poolt või õpilasesinduse puudumisel valitakse õpilaste esindaja õpilaste poolt või kooskõlastatakse õpilastega;
  5) vilistlaste esindaja kooskõlastatakse vilistlaste organisatsiooniga selle olemasolul.

  (3) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

  (4) Hoolekogu töösse võib kaasata arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala asjatundjaid ning ekspertorganisatsioone, moodustada alalisi või ajutisi töörühmi.

§ 4.   Hoolekogu koosseisu muutmine

  Hoolekogu ettepanekul on direktoril õigus esitada vallavalitsusele kinnitamiseks senise liikme asemele uus liige, kui hoolekogu liige:
  1) ei osale hoolekogu töös;
  2) esindajaks valitud vanema õpilane on välja arvatud õpilaste nimekirjast;
  3) esindajaks valitud õpilane on välja arvatud õpilaste nimekirjast;
  4) esindajaks valitud pedagoogi töösuhe on lõppenud;
  5) esindatavate otsusel valitakse uus liige;
  6) esindaja on surnud või oma tervisliku seisundi tõttu ei saa enam hoolekogu töös osaleda;
  7) muul põhjusel kui selleks on põhjendatud ettepaneku teinud hoolekogu koosseisu enamus.

3. peatükk HOOLEKOGU TÖÖKORD  

§ 5.   Hoolekogu tööülesanded õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel ja juhtimisel

  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 lõikes 11 sätestatud ülesande täitmiseks hoolekogu:
  1) arutab läbi ja annab nõusoleku lõimitud aine- ja keeleõppe kasutamiseks, kutsealase eelkoolituse või kutseõppe läbiviimiseks ja piirkondliku eripära või kooli omapära arvestamiseks;
  2) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli õppekava ja selle muudatuste ning õppekorralduse muudatuste kohta;
  3) osaleb kooli arengukava väljatöötamisel, arutab läbi ja avaldab arvamust selle muudatuste kohta;
  4) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli põhimääruse ja selle muudatuste kohta;
  5) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli kodukorra ja nende muudatuste kohta;
  6) arutab läbi ja kehtestab direktori ettepanekul pedagoogide, välja arvatud direktori, ametikohtade täitmiseks konkursi läbiviimise korra;
  7) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli sisehindamise aruande kohta;
  8) arutab läbi ja avaldab arvamust kooli eelarve kava projekti kohta;
  9) avaldab arvamust õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta;
  10) tugi- ja mõjutusmeetmena arutab õpilasega tema käitumist;
  11) nimetab oma esindajad komisjonide ja kogude koosseisu õigusaktides ette nähtud juhtudel;
  12) arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks;
  13) osaleb vajadusel kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel;
  14) teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
  15) jälgib õppekorraldustöö vastavust kehtivale seadusandlusele;
  16) täidab teisi õigusaktidega hoolekogule pandud ülesandeid.

§ 6.   Hoolekogu juhtimine ja töö korraldamine

  (1) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

  (2) Hoolekogu juhib ja hoolekogu tööd korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 7.   Hoolekogu töövorm

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt kord õppeveerandil.

  (3) Koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees ning protokollib hoolekogu sekretär.

§ 8.   Hoolekogu korraline koosolek

  (1) Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, vastavalt vajadusele. Hoolekogu uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku kooli direktor.

  (2) Korralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos korralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui viis tööpäeva enne koosoleku toimumist.

§ 9.   Hoolekogu erakorraline koosolek

  (1) Kiirete ja edasilükkamatute küsimuste otsustamiseks kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, omal initsiatiivil või vähemalt kolme hoolekogu liikme nõudmisel või kooli direktori või kooli pidaja ettepanekul kokku erakorralise koosoleku hiljemalt viie tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest.

  (2) Erakorralise koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra teatab koosoleku kokkukutsuja hoolekogu liikmetele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt kolm tööpäeva enne koosoleku toimumist. Koosoleku dokumendid saadetakse hoolekogu liikmetele üldjuhul koos erakorralise koosoleku teatega, kuid mitte hiljem kui üks tööpäev enne koosoleku toimumist.

§ 10.   Hoolekogu töö korraldus ja koosoleku läbiviimine

  (1) Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani, milles on:
  1) tegevuse eesmärgid (mõõdetavad);
  2) tegevuse sisu (temaatika);
  3) ülesanded ja nende täitmise tähtaeg.

  (2) Koosoleku päevakorda kavandatud küsimuste ja asjakohaste materjalide eelnevat ettevalmistamist ning tutvustamist hoolekogu liikmetele korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

  (4) Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala eksperte, moodustada komisjone või töörühmi.

  (5) Hoolekogu koosolekust võtab sõnaõigusega osa kooli direktor.

  (6) Hoolekogu koosolekust võivad osa võtta kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostavad ametiisikud. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või loal.

§ 11.   Koosoleku protokoll

  (1) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär.

  (2) Koosoleku protokolli märgitakse:
  1) koosoleku toimumise aeg ja koht;
  2) koosoleku algus- ja lõpuaeg;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija ees- ja perekonnanimi;
  4) koosolekust osavõtnud ning koosolekult puudunud hoolekogu liikmete ees- ja perekonnanimed;
  5) koosolekule kutsutud isikute ees- ja perekonnanimed;
  6) kinnitatud päevakord;
  7) koosolekul sõnavõtnud isikute nimed ja ettepanekud;
  8) vastuvõetud otsused;
  9) hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe ja sekretäri allkirjad.

  (3) Protokoll saadetakse hiljemalt kolmandal tööpäeval pärast hoolekogu koosoleku toimumist elektrooniliselt hoolekogu liikmetele.

  (4) Hoolekogu protokollid koos muude hoolekogu tööd puudutavate dokumentidega säilitatakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

4. peatükk HOOLEKOGU OTSUSED  

§ 12.   Hoolekogu otsustusvõime

  (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Nõutud kvoorumi puudumisel kutsub hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, uue koosoleku kokku hiljemalt viie tööpäeva jooksul.

§ 13.   Otsuste vastuvõtmine ja täitmine

  (1) Hoolekogu otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Hääletamine on hoolekogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (2) Hoolekogu otsused tehakse asjast huvitatud isikule teatavaks koosolekule järgneval tööpäeval.

  (3) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab kooli direktor koostöös kooli pidajaga.

  (4) Hoolekogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega koolis tutvuda.

  (5) Hoolekogu ettepanekutega arvestamist korraldab ja kontrollib hoolekogu esimees, tema äraolekul hoolekogu aseesimees, ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel hoolekogu liikmeid.

§ 14.   Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

  (3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Hääletustulemused protokollib hoolekogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja sekretär.

§ 15.   Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

§ 16.   Hoolekogu aruandlus

  (1) Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, üks kord aastas (soovitavalt maikuus) kooli lastevanemate üldkoosolekule ja vallavalitsusele arvamuse avaldamiseks.

  (2) Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks õppeaastaks.

Marko Matson
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json