Rahandus ja eelarveMaksud

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Viimsi valla teede ja tänavate sulgemise maks

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 09.02.2018, 69

Viimsi valla teede ja tänavate sulgemise maks

Vastu võetud 27.01.2015 nr 2
RT IV, 31.01.2015, 11
jõustumine 03.02.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.01.2018RT IV, 09.02.2018, 312.02.2018, määruses on läbivalt asendatud sõna "kommunaalamet" sõnadega "ehitus- ja kommunaalamet" vastavas käändes

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2 ja § 36 lõike 1, „Maksukorralduse seaduse“ § 3 lõike 3, „Kohalike maksude seaduse“ § 2 lõike 1, § 5 punkti 6 ja § 11 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Viimsi vallas teede ja tänavate sulgemise maks (edaspidi maks). Maksu tasuvad füüsilised ja juriidilised isikud avaliku ürituse korraldamise ning ehitus-, avarii- või remonttöö korral, kui sellega kaasneb avalikult kasutatava tee või avalikus kasutuses oleva eratee (edaspidi tee), tänava, väljaku, parkla või selle osa sulgemine Viimsi valla territooriumil.

§ 2.   Maksu eesmärk

  Maksu eesmärk on kehtestatud liikluskorralduse minimaalne piiramine ja liikluse sulgemisega seotud halvema liikluskorralduse osaline rahaline kompenseerimine. Maksust laekuvaid vahendeid kasutatakse valla avalikus kasutuses olevate teede liiklusohutuse suurendamiseks ja liikluskorralduse täiendamiseks.

§ 3.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) avalik üritus – spordi-, kultuuri- või meelelahutusüritus, avalik koosolek või muu selline sündmus, mille korraldamiseks on väljastatud avaliku ürituse luba;
  2) avariitöö – tehnovõrgu või muu rikke korral tehtav ettenägematu töö või hoonelt lume, jääpurikate või muude kukkumisohtlike osade kõrvaldamine, millest on asjaomaseid ametiasutusi teavitatud Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) määrusega kehtestatud korras;
  3) jalgtee – käesoleva määruse tähenduses tee, mida kasutatakse kas ainult jalakäijate, nii jalakäijate kui ka jalgratturite või ainult jalgratturite liiklemiseks;
  4) jalgtee täielik sulgemine - jalgtee sulgemine selliselt, kus mittesuletava osa laius on alla 1,5 m;
  5) parkla – sõidukite parkimiseks ettenähtud ehituslikult või liikluskorralduslikult kujundatud ala, mille moodustavad parkimiskohad ja neid ühendavad teeosad. Parklaks ei loeta sõidutee laiendit või jalgteed, mis on tähistatud parkimist korraldava liikluskorraldusvahendiga;
  6) soodusaeg – aeg, millal maksuobjektile kohaldatakse madalamat maksumäära. Soodusaeg kehtib esmaspäevast reedeni kella 22-st kuni 6-ni ning laupäeval, pühapäeval ja riigipühal;
  7) sõidutee – tee, mida kasutatakse sõidukiliikluseks;
  8) sõidutee täielik sulgemine - sõidutee sulgemine selliselt, kus enam kui 50% selle laiusest on suletud, sõltumata suletava teelõigu pikkusest. Sõidutee loetakse täielikult suletuks ka juhul, kui tee mittesuletava osa laius on alla kolme meetri;
  9) tee – maantee, tänav, jalgtee või muu sõidukite või jalakäijate liiklemiseks kasutatav rajatis;
  10) teede grupp – loetelu teedest ja teelõikudest, mis on määruse lisas 1 liiklusintensiivsuse ja strateegilise tähtsuse alusel määratud ühte gruppi kolmest;
  11) tee osaline sulgemine – tee sulgemine selliselt, et osa selle laiusest on liiklemiseks avatud;
  12) tee sulgemise laius – tee suletud osa laius, mida mõõdetakse kohast, kus suletud ala kõrval sõidu- või jalgtee vabaks jääv osa on kõige kitsam;
  13) tee sulgemise luba – vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalameti poolt väljastatud tee sulgemise luba;
  14) väljak – kõva- või muu kattega / lage hoonestamata avalik ala;
  15) suletav ala – tee, teelõik, parkla või väljak, mille täielikku või osalist sulgemist sulgemisloa taotleja taotleb ja mis suletakse sulgemisloa alusel.

§ 4.   Maksuobjekt ja maksukohustuslane

  (1) Maksuobjekt on tee või teelõigu, parkla või väljaku täielik või osaline sulgemine seoses ürituse korraldamise ehitus-, avarii- või remonttööga.

  (2) Maksukohustuslane on füüsiline või juriidiline isik, kes korraldab üritust või teeb ehitus-, avarii- või remonttööd, millega kaasneb tee või teelõigu, parkla, väljaku, haljaku, pargi või puhkeala täielik või osaline sulgemine.

  (3) Haljasalade, parkide ja puhkealade sulgemise all mõistetakse nende kasutamist taotleja tegevuse läbiviimiseks.

§ 5.   Maksu kohaldamata jätmine

  (1) Maksu ei kohaldata, kui tee suletakse tee sulgemise loal märgitud tähtaja piires seoses:
  1) Viimsi valla tellimusel või valla eelarvest finantseeritava ehitus-, avarii- või remonttööga või sellega seonduva kaeve- või hooldustööga või spordi- või kultuurisündmuse korraldamisega;
  2) Eesti Rahvusringhäälingu liikuva ülekandejaama teele paigutamisega, kui tele- või raadioülekandes kajastatakse Viimsis toimuvat üritust.

  (2) Maksu ei kohaldata ettenägematute avariitööde teostamisel esimese kahe ööpäeva (48 tunni) jooksul.

§ 6.   Maksusoodustused

  (1) Vallavalitsusel on õigus oma korraldusega anda maksusoodustust kuni 50% ulatuses.

  (2) Soodustust antakse alljärgnevatele vallaelu aspektist olulistele ja avalikust huvist lähtuvatele sündmustele:
  1) demonstratsioon;
  2) rongkäik;
  3) kultuuriüritus;
  4) spordiüritus.

  (3) Maksusoodustuse saamiseks tuleb esitada määruse lisas 3 toodud vormil põhjendatud taotlus vallavalitsusele ehitus- ja kommunaalameti kaudu vähemalt 15 tööpäeva enne tee, teelõigu, parkla või väljaku plaanitud sulgemist.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud taotlusele lisatakse ehitus- ja kommunaalametiga kooskõlastatud liiklusskeem, maksuobjektide loetelu, sulgemise periood ja maksusoodustuse taotlemise selgitus.

  (5) Vallavalitsus ei anna maksusoodustust maksukohustuslasele, kes on maksusoodustuse taotlemisel esitanud valeandmeid või kellel on Viimsi valla kohalike maksude osas maksuvõlg või kellel on tähtajaks tasumata arveid, mille on väljastanud Viimsi valla asutus.

  (6) Kui puudub alus maksusoodustust kohaldada, vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 2, tagastab ehitus- ja kommunaalamet taotluse viie tööpäeva jooksul.

§ 7.   Maksumäärad

  (1) Sõidutee täieliku sulgemise maksumäärad on järgmised:
  1) esimese teegrupi puhul 10 eurot tunnis;
  2) teise teegrupi puhul 6 eurot tunnis;
  3) kolmanda teegrupi ja teegruppide loetelus nimetamata teede puhul 3 eurot tunnis.

  (2) Jalgtee täieliku sulgemise maksumäärad on järgmised:
  1) esimese teegrupi puhul 3 eurot tunnis;
  2) teise teegrupi puhul 2 eurot tunnis;
  3) kolmanda teegrupi ja teegruppide loetelus nimetamata jalgteede puhul 1 eurot tunnis.

  (3) Maksumäär parkla ja väljaku sulgemisel on 1 eurot iga suletud 20 täisruutmeetri eest tunnis.

  (4) Kui tee suletakse soodusajal, rakendatakse maksusummale koefitsienti 0,4.

§ 8.   Maksusumma arvutamine

  (1) Tasumisele kuuluva maksusumma arvutab maksuhaldur tee sulgemise loa taotlemise avalduse ja kooskõlastatud liiklusskeemi alusel viie tööpäeva jooksul alates taotluse vastuvõtmisest.

  (2) Tee sulgemise aega arvestatakse tundides. Tee täieliku sulgemise korral arvutatakse maksusumma tee sulgemise tundide arvu ning vastava teegrupi maksumäära korrutamise teel.

  (3) Parkla, väljaku, haljaku ja pargi sulgemise korral arvutatakse maksusumma selle sulgemise tundide arvu ja selle suletud pindalale vastava maksumäära korrutamise teel.

  (4) Tee sulgemise laiust mõõdetakse meetrites, ümardades saadud arvu ühe kohani pärast koma. Seejärel arvutatakse välja sõidu- või jalgtee sulgemise ulatus protsentides sõidu- või jalgtee kogu laiusest. Sõidutee osalise sulgemise korral võetakse sulgemise ulatus arvesse ümardatult, 10% täpsusega. Jalgtee osalisel sulgemisel võetakse sulgemise ulatus arvesse ümardatult, 25% täpsusega. Kui jalgtee laiusest on suletud üle poole, kuid vaba jalgtee laius on vähemalt 1,5 m, loetakse jalgtee 75% ulatuses suletuks.

  (5) Sõidutee osalise sulgemise korral korrutatakse sulgemise tundide arv vastava teegrupi maksumääraga ja käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel arvutatud protsendiga, mis vastab sõidutee sulgemise laiusele.

  (6) Jalgtee osalise sulgemise korral korrutatakse sulgemise tundide arv vastava teegrupi maksumääraga ja käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel arvutatud protsendiga, mis vastab jalgtee sulgemise laiusele.

  (7) Ristmiku täieliku või osalise sulgemise korral vaadeldakse ristmikku moodustavat kahte kõrgemasse teegruppi kuuluvat teed eri maksuobjektidena.

  (8) Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse sendi täpsusega.

§ 9.   Maksustamisperiood

  (1) Maksustamisperiood on ajavahemik tee, teelõigu, parkla, väljaku, haljaku või pargi sulgemise päevast kuni selle piiranguteta taasavamiseni, mil taastatakse sulgemisele eelnenud olukord või teeprojektiga ettenähtud olukord. Perioodi arvestatakse täistundides.

  (2) Maksukohustuslasel tekib maksukohustus tee, teelõigu, parkla, väljaku, haljaku või pargi sulgemise hetkest arvates.

§ 10.   Maksu tasumise kord

  (1) Maksuhaldur edastab maksukohustuslasele maksu tasumise kohta maksuteate.

  (2) Maksuteade esitatakse vähemalt 5 tööpäeva enne maksu tasumise tähtpäeva.

  (3) Maks tasutakse maksuteatel näidatud pangakontole hiljemalt käesoleva paragrahvi lõikes 2 täheldatud maksukohustuse tekkimisele ja hiljemalt sulgemise alguseks.

  (4) Kui maksukohustuslane ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 3 täheldatud tähtajaks maksu tasunud, on ta kohustatud arvestama ja tasuma tähtpäevaks tasumata maksusummalt intressi. Intressi arvestatakse maksu tasumise tähtpäevale järgnevast päevast alates kuni selle tasumise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud. Intressi arvutamisel võetakse aluseks maksukorralduse seaduses sätestatud määr.

§ 11.   Maksu tagastamine

  (1) Kui maksukohustuslane lõpetab tee sulgemise enne tee sulgemise loal märgitud ajavahemiku lõppu, on tal õigus saada tagasi maksuhaldurile määruses ettenähtud suuremas summas tehtud makse või rahalise kohustuse tasumisel või tasaarvestamisel tekkinud enammakse, sealhulgas enne kohustuse tasumise tähtpäeva tehtud makse.

  (2) Tagastusnõude esitamise eeldus on maksuhalduri õigeaegne teavitamine tee sulgemise lõpetamisest. Arvesse võetakse maksuhalduri kirjalik või kirjalikku taasesitamist võimaldav teavitamine, teavitamise kuupäev ja kellaaeg.

  (3) Enammakstud maksu tagastamisel esitatakse maksuhaldurile maksuhalduri ametiruumides, posti või e-posti teel maksu tagastusnõue vastavalt määruse lisas 2 toodud vormile.

  (4) Maksu tagastusnõude taotluses tuleb märkida maksuteatise number, tee sulgemise loa number ja ajavahemik, tagastamisele kuuluv maksusumma ning pangakonto rekvisiidid.

  (5) Enammakstud maksu ei tagastata, kui maksukohustuslasel on muu maksuobjekti osas maksuvõlg või on esitamata maksudeklaratsioon.

§ 12.   Maksuhaldur

  (1) Maksuhaldur on vallavalitsus.

  (2) Maksuhalduri volitused on järgmistel ametiisikutel:
  1) kommunaalteenistuse peaspetsialist;
[RT IV, 09.02.2018, 3 - jõust. 12.02.2018]
  2) teedespetsialist;
  3) kommunikatsioonide spetsialist;
  4) järelevalveinspektor.

§ 13.   Vaidemenetlus

  (1) Maksukohustuslane või muu menetlusosaline, kes leiab, et maksuteate või muu maksuhalduri haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib taotleda selle haldusakti kehtetuks tunnistamist, muutmist või uue haldusakti väljaandmist.

  (2) Menetlusosalisel on õigus vaidlustada ka viivitust, tegevusetust ja muid maksuhalduri toiminguid.

  (3) Maksuhalduri haldusakti või toimingu peale võib esitada vaide vallavalitsusele või pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras kaebusega halduskohtusse.

  (4) Maksuhaldur võib vaide maksukorralduse seaduses sätestatud juhtudel tagastada.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (3) Ehitus- ja kommunaalametil edastada määrus elektrooniliselt Maksu- ja Tolliametile.

Lisa 1 Teede grupid

Lisa 2 Tee sulgemise maksu tagastusnõude taotlus
[RT IV, 09.02.2018, 3 - jõust. 12.02.2018]

Lisa 3 Taotlus teede sulgemise maksu soodustuse saamiseks
[RT IV, 09.02.2018, 3 - jõust. 12.02.2018]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json