HaridusKool

Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2015, 12

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 27.01.2015 nr 5

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ning „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse“ § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus kehtestab riigieelarve ja Viimsi valla eelarve vahenditest eraldatud koolilõuna toetuse kasutamise korra Viimsi valla üldhariduskoolides.

§ 2.  Koolilõuna toetuseks määratud eraldised ja nende kasutamine

 (1) Riigieelarves ette nähtud toetuse ulatuses kaetakse põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste toitlustuskulud riigieelarvest Viimsi vallale koolilõuna kuludeks määratud sihtotstarbeliste eraldiste arvelt.

 (2) Riigieelarves ette nähtud toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe 1.-12. klasside õpilaste eest kaetakse Viimsi valla eelarvest.

 (3) Toitlustusteenuse osutajale kaetakse koolilõuna kulud toitlustamisteenuse osutamise lepingu alusel, mille sõlmib vallavalitsus toitlustamist korraldava ettevõtjaga.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 29. jaanuari 2013.a. määrus nr 3 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord“.

 (2) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

 (3) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2015.a.

Priit Robas
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json