Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Halinga valla 2015. aasta eelarve

Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2015, 17

Halinga valla 2015. aasta eelarve

Vastu võetud 28.01.2015 nr 1

Määrus antakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, „Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse“ § 23 lõike 2 ja Halinga Vallavolikogu 21. novembri 2012 määruse nr 29 „Halinga valla põhimäärus“ § 67 lõigete 1, 2, 3 ja 4 alusel.

§ 1.  Halinga valla 2015. aasta eelarve

  Kinnitada Halinga valla 2015. aasta eelarve põhitegevuse tulud 2 952 341 eurot, põhitegevuse kulud 2 841 368 eurot, investeerimistegevus 85 340 eurot, finantseerimistegevus 100 001 eurot, likviidsete varade jääk aasta alguses 98 452 eurot ja likviidsete varade suunamata jääk 24 084 eurot vastavalt määruse lisale nr 1.

§ 2.  Eelarve seletuskiri

  Eelarvele on lisatud seletuskiri, mis on eelarve lahutamatu lisa (lisa nr 2).

§ 3.  Reservfond

  Reservfondi suuruseks kinnitada 30 000 eurot.

§ 4.  Täiendavate tulude laekumine

  Lubada Halinga Vallavalitsusel võtta jooksvalt eelarve tuludesse ja kuludesse täiendavalt eraldatud sihtfinantseerimise ning tasandus- ja toetusfondi vahendeid.

§ 5.  Keskeriharidusega lasteaia- ja muusikakooli õpetajate töötasu alammäär

  Kinnitada alates 1. jaanuarist 2015 täistööajaga töötavate keskeriharidusega lasteaia- ja muusikakooli õpetajate töötasu alammääraks 608 eurot.

§ 6.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2015.

Tarvi Tasane
Volikogu esimees

Lisa 1 Halinga valla 2015. aasta eelarve

Lisa 2 Halinga valla 2015. aasta eelarve seletuskiri