SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenusteosutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord Kadrina vallas

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenusteosutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord Kadrina vallas - sisukord
Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2017, 10

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenusteosutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord Kadrina vallas

Vastu võetud 25.01.2017 nr 80

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 156 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib riigi eelarvest rahastatava raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamist Kadrina vallas.

  (2) Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta valla eelarvesse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

§ 2.   Rahaliste vahendite kasutamine

  Riigi poolt rahastatava raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahalisi vahendeid kasutatakse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks, sealhulgas:
  1) raske ja sügava puudega lapsele lapsehoiuteenuseks;
  2) raske ja sügava puudega lapse isikliku abistaja või tugiisikuteenuseks;
  3) raske ja sügava puudega lapse transporditeenuseks haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;
  4) raske ja sügava puudega laste perede nõustamisteenuseks (võlanõustamine, psühholoogiline nõustamine jne), teraapiateks ja teenuste korraldamiseks;
  5) raske ja sügava puudega lastele varjupaigateenuse/tugikodu või turvatoateenuse eest tasumiseks;
  6) raske ja sügava puudega lapse tegevuskulude katmiseks haridusasutuses;
  7) raske ja sügava puudega lastele rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas ette nähtud teenuste, sh abivahendite võimaldamiseks;
  8) raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenuse täiendavaks kompenseerimiseks;
  9) raske ja sügava puudega lastele osutatavate sotsiaalteenuste arendamiseks;
  10) raske ja sügava puudega lapse intervallhoolduseks;
  11) raske ja sügava puudega lapsele sotsiaalteenuste osutajate (sh lapsehoidjatele) koolitused;
  12) raske ja sügava puudega lapse eluruumide kohandamine;
  13) muudeks teenusteks, mis parandavad raske või sügava puudega lapse arengut ja pere toimetulekut.

§ 3.   Rahaliste vahendite taotlemine

  (1) Rahaliste vahendite saamiseks esitab raske või sügava puudega lapse seaduslik esindaja Kadrina Vallavalitsusele vormikohase taotluse (lisa) koos lisadega.

  (2) Otsuse rahaliste vahendite andmise või andmata jätmise kohta tuleb teha 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse ja lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest arvates.

§ 4.   Rahaliste vahendite kasutamise korraldamine

  (1) Riigi rahastatava raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust Kadrina Vallavalitsus.
§ 5 Määruse rakendamine

  (2) Tunnistatakse kehtetuks Kadrina Vallavolikogu 2016. aasta 30. märtsi määrus nr 58 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord Kadrina vallas“.

  (3) Määrust rakendatakse alates 01.01.2017.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Reisner
Vallavolikogu esimees

Lisa Taotlus riigi rahastatava raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamiseks

/otsingu_soovitused.json