SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse maksmisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad

Toimetulekutoetuse maksmisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad - sisukord
Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.04.2022
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2018, 5

Toimetulekutoetuse maksmisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad

Vastu võetud 25.01.2018 nr 2

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Piirmäärade kehtestamisel arvestatakse elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi või pereliikmete arvu.

  (2) Eluasemekulude arvestamise alus on kuludokument.

  (3) Normpinnast väiksema eluruumi alalise kulu korral on toimetulekutoetuse määramise alus eluruumi tegelik kulu.

  (4) Toimetulekutoetuse menetlejal on õigus otsustada soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumuse väljamakse teha kuludokumendi alusel ühe maksena või jagatuna kütteperioodile.

§ 2.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude piirmäärad on:
  1) üüritasu kuni 3,00 eurot ruutmeetri kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu, kuni 2 eurot ruutmeetri kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2,5 eurot ruutmeetri kohta kuus;
  4) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus (kütteperioodil kuni 7 kuud) kaug- ja elektriküttega eluruumi küte kuni 4 eurot ruutmeetri kohta kuus ning kaug- ja elektrikütteta eluruumi küte kuni 3 eurot ruutmeetri kohta kuus;
  5) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 4 kuupmeetrit iga pereliikme kohta kuus;
  6) tarbitud elektrienergia maksumus kuni 25 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 15 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  7) tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 38 eurot ühe pere liikmele kohta kuus;
  8) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,20 eurot 1 ruutmeetri kohta kuus;
  9) hoonekindlustuse kulu kuni 0,20 eurot kasutatava eluruumi 1 ruutmeetri kohta kuus;
  10) tegelik olmejäätmete veo tasu.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Juuru Vallavolikogu 26.06.2014 määrus nr 10 „Toimetulekutoetuse maksmisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärad”;
  2) Kaiu Vallavolikogu 29.07.2015 määrus nr 12 „Eluruumi alaliste kulud piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel”;
  3) Raikküla Vallavolikogu 03.02.2016 määrus nr 36 „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Raikküla vallas“;
  4) Rapla Vallavolikogu 29.05.2015 määrus nr 14 „Kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rene Kokk
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json