Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksuvabastuse andmise kord

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2018, 6

Maamaksuvabastuse andmise kord

Vastu võetud 25.01.2018 nr 4

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 11 lõike 7 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab Rapla vallas riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja ja isiku, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime ning okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse alusel represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku maamaksuseaduse § 11 lõigetes 5 ja 6 sätestatud ulatuses maamaksust vabastamise taotlemise ja andmise alused.

§ 2.   Maamaksuvabastuse andmise eesmärk

  Maamaksuvabastuse andmise eesmärk on toetada ja soodustada pensionäride, isikute kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime ning represseeritute ja represseerituga võrdsustatud isikute toimetulekut.

§ 3.   Maamaksuvabastuse taotluse esitamine

  Maamaksuvabastuse taotleja esitab Rapla Vallavalitsusele avalduse hiljemalt maksustamisaasta 20. jaanuariks.

§ 4.   Maamaksuvabastuse andmine

  Tähtajaks esitatud avalduse alusel rakendatakse Rapla Vallavolikogu poolt ettenähtud ulatuses ja tingimustel taotlejate maamaksusoodustus.

§ 5.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Rapla Vallavolikogu 20. detsembri 2012. a määrus nr 23 “Maamaksuvabastuse andmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Aastal 2018 esitatakse avaldused maamaksuvabastuse taotlemiseks hiljemalt 31. jaanuariks.

  (2) Määrust rakendatakse 2018. aasta 1. jaanuarist.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teataja avaldamist.

Rene Kokk
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json