Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Volikogu tööst osavõtu eest hüvituse ja tasu määramine

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2018, 8

Volikogu tööst osavõtu eest hüvituse ja tasu määramine

Vastu võetud 25.01.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3 ning § 22 lõike 1 punktide 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Üldsäte

  Käesolev kord reguleerib volikogu tööst osavõtu eest makstavate hüvituste ja tasude suurust ja korda.

§ 2.   Volikogu esimehe hüvitus

  Volikogu esimehele makstakse ühes kalendrikuus volikogu töö korraldamise, tööst osavõtu ja juhtimise ning komisjonide töös osalemise eest hüvitust (tasu), mille suurus on 750 eurot.

§ 3.   Volikogu aseesimehe hüvitus

  Volikogu aseesimehele makstakse ühes kalendrikuus volikogu tööst osavõtu ja volikogu esimehe asendamisel volikogu töö korraldamise ning komisjonide töös osalemise eest hüvitust (tasu), mille suurus on 375 eurot.

§ 4.   Volikogu liikme tasu

  (1) Volikogu liikmetele makstakse ühes kalendrikuus volikogu ja komisjonide tööst osavõtu eest tasu järgmiselt:
  1) volikogu komisjoni esimehele 375 eurot;
  2) volikogu liikmetele 75 eurot.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tasu ei maksta volikogu esimehele ja aseesimehele.

§ 5.   Komisjoni liikme, kes ei kuulu volikogusse, tasu

  Volikogu komisjoni liikmele, kes ei kuulu volikogusse, makstakse ühes kalendrikuus komisjoni töös osalemise eest tasu 25 eurot.

§ 6.   Hüvituse ja tasu maksmise kord

  (1) Volikogu esimehe ja aseesimehe hüvitus, volikogu liikme ja volikogusse mittekuuluva liikme tasu makstakse valla eelarvest üks kord kuus järgneva kuu 6. kuupäevaks.

  (2) Hüvitust või tasu makstakse ainult juhul, kui hüvituse või tasu saaja on osalenud vastavalt volikogu või komisjoni töös.

  (3) Hüvituse või tasu saajal on õigus hüvitusest või tasust loobuda, esitades vastava kirjaliku avalduse volikogu esimehele.

§ 7.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Juuru Vallavolikogu 19. novembri 2009. a määrus nr 2 “Vallavolikogu esimehele, aseesimehele, liikmetele ja komisjonide esimeestele tasu määramise ja maksmise kord“;
  2) Kaiu Vallavolikogu 3. mai 2017. a määrus nr 7 “Volikogu liikmetele volikogu töö eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise kord“;
  3) Raikküla Vallavolikogu 26. jaanuari 2017. a määrus nr 49 “Vallavolikogu esimehele ja liikmetele tasu ning hüvitiste maksmise tingimused ja kord“;
  4) Rapla Vallavolikogu 29. septembri 2013. a määrus nr 11 “Hüvituse määramine volikogu esimehele ja aseesimeestele ning tasu kehtestamine volikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest”.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2017. aasta 21. oktoobrist.

Rene Kokk
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json