Teksti suurus:

Tapa valla hankekord

Väljaandja:Tapa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2018, 10

Tapa valla hankekord

Vastu võetud 24.01.2018 nr 1

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõike 1 ja 4, Tapa Vallavolikogu 30.10.2014 määruse nr 25 “Tapa vallavara valitsemise kord” § 7 lõike 2 ning Tamsalu Vallavolikogu 24.05.2006 määruse nr 28 „Vallavara eeskirja kehtestamine“ alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Hankekord reguleerib riigihangete planeerimist, riigihanke eest vastutavate isikute määramist ja riigihangete, sh alla riigihanke piirmäära jäävate hangete ning sotsiaal- ja eriteenuste riigihangete korraldamist Tapa Vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus) ja Tapa Vallavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi hallatav asutus).

 (2) Riigihange (edaspidi hange) on käesoleva määruse kohaselt asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekonkursside korraldamine, ehitustööde tellimine ja ehitustööde ning teenuste kontsessioonide andmine.

 (3) Käesolevat määrust rakendatakse koostoimes riigihangete seaduse (edaspidi RHS) ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

§ 2.  Hangete planeerimine

 (1) Hankealase töö kavandamiseks koostatakse igaks eelarveaastaks hankeplaan koos üldise ajakavaga. Hankeplaanis kajastatakse riigihanked, mille eeldatav maksumus asjade ostmisel ja teenuste tellimisel on 5000 eurot või rohkem ning ehitustööde tellimisel 10 000 eurot või rohkem.

 (2) Vallavalitsuse osakonnajuhatajad/abivallavanemad ja hallatavate asutuste juhid esitavad nimekirjad vallavalitsuse hankespetsialisti ülesandeid täitvale isikule kahe nädala jooksul eelarve kinnitamisest planeeritavate riigihangete kohta. Nimekiri peab sisaldama:
 1) hanke objekti;
 2) hanke alustamise eeldatavat aega kuu täpsusega;
 3) hankelepingu sõlmimise eeldatav tähtaega;
 4) hankelepingu eeldatavat maksumust.

 (3) Hankespetsialist koostab käesoleva paragrahvi lõike 2 kohase informatsiooni põhjal eelarveaastal korraldatavate hangete kohta hankeplaani ning esitab selle vallavalitsusele kinnitamiseks. Vallavalitsus kinnitab hankeplaani hiljemalt ühe kuu jooksul pärast Tapa valla eelarve vastuvõtmist.

 (4) Hankeplaani märgitakse vähemalt:
 1) hanke nimetus;
 2) hankemenetluse liik;
 3) hankelepingu eeldatav maksumus;
 4) eeldatav hanke korraldamise aeg kuu(de) täpsusega;
 5) hanke eest vastutav isik;
 6) hankelepingu täitmise eest vastutav isik.

 (5) Hankeplaan avalikustatakse valla veebilehel.

§ 3.  Hanke korraldamise otsustamine

 (1) Vallavalitsuse korraldusega otsustatakse üle lihthanke piirmäära riigihanke korraldamine aasta eelarve kuludes ettenähtud vahendite piires.

 (2) Hanked maksumusega üle lihthanke piirmäära viiakse läbi elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna vahendusel.

 (3) Vallavalitsuse korraldusega kinnitatakse:
 1) hanke nimetus;
 2) hankemenetluse liik;
 3) hankekomisjoni koosseis;
 4) riigihanke eest vastutav isik ja hankelepingu täitmise eest vastutav isik;
 5) riigihanke alusdokumendid;
 6) vajadusel hanke eeldatav maksumus;
 7) väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral isikud, kellele esitatakse alusdokumendid.

 (4) Vallavalitsus võib volitada teisi isikuid teostama hankemenetlusega seotud toiminguid.

 (5) Kui kavandatava hankelepingu sõlmimisega kaasneb väljaminek tulevastel eelarveaastatel, on hanke korraldamine lubatud, kui sellega on arvestatud eelarvestrateegias. Kui väljaminekutega ei ole eelarvestrateegias arvestatud, võib hanke korraldada ainult vallavolikogu loal.

 (6) Hanke korraldamise alla lihthanke piirmäära otsustab oma tegevusvaldkonnas aasta eelarve kuludes ettenähtud vahendite piires vallavalitsuse osakonnajuhataja, vallavanem või hallatava asutuse juht.

§ 4.  Hanke eest vastutav isik

 (1) Hanke eest vastutav isik on määratud hankeplaanis.

 (2) Hanke eest vastutav isik:
 1) korraldab hanketeate ja riigihanke alusdokumentide koostamise;
 2) teostab riigihangete registris vajalikud toimingud riigihanke väljakuulutamiseks;
 3) koostab hankemenetluses vajalikud vallavalitsuse või vajadusel volikogu haldusaktide eelnõud;
 4) tagab hanketeate, hankelepingu sõlmimise teate, lepingu lõppemise andmete jm dokumentide ja andmete õigeaegse esitamise riigihangete registrile vastavalt õigusaktidele;
 5) tagab valla veebilehel hanke kohta teabe avaldamise;
 6) täidab muid käesolevast määrusest ja RHS-st tulenevaid riigihanke eest vastutava isiku ülesandeid.

 (3) Alla lihthanke piirmäära jäävatel hangetel on vastutavaks isikuks teenistuja, kellele asjade ostmine, ehitustööde või teenuste tellimine tegevusvaldkonnas on tööülesandeks vastavalt ametijuhendile või vallavanema või abivallavanema/osakonnajuhataja poolt määratud isik. Hallatavas asutuses on vastutavaks isikuks asutuse juht või tema poolt käskkirjaga määratud isik.

§ 5.  Hankekomisjon

 (1) Üle lihthanke piirmäära jäävate hangete läbiviimiseks moodustatakse vallavalitsuse korraldusega vähemalt kolmeliikmeline komisjon.

 (2) Hankekomisjon avab pakkumused, kontrollib pakkujate või taotlejate kvalifikatsiooni, pakkumiselt kõrvaldamise asjaolude puudumist, pakkumuste vastavust riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele ning hindab pakkumusi. Vajadusel peab komisjon läbirääkimisi.

 (3) Hankekomisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole hankekomisjoni liikmetest.

 (4) Hankekomisjoni koosolekute kohta koostatakse riigihangete e-keskkonnas protokollid, millele kirjutavad alla kõik komisjoni liikmed. Hankekomisjoni liikmel on õigus lisada protokollile oma kirjalik eriarvamus.

§ 6.  Vallavalitsuse otsused hanke menetlemisel

  Hankekomisjoni ettepanekul otsustab vallavalitsus:
 1) pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise;
 2) pakkuja või taotleja kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise;
 3) pakkumuse vastavaks tunnistamise või pakkumuse tagasilükkamise;
 4) põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamise;
 5) kõigi pakkumuste tagasilükkamise;
 6) pakkumuse edukaks tunnistamise;
 7) hankelepingu sõlmimine ja hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määramine;
 8) hankemenetluse lõpetamise;
 9) muud riigihangete seaduses sätestatud hankija otsused.

§ 7.  Hanke korraldamine maksumusega üle riigihanke piirmäära

 (1) Riigihanke hankemenetluse korraldamise kohustuse maksumuse piirmäär on
 1) asjade ja teenuste hankelepingu ning ideekonkursi korral 60 000 eurot;
 2) ehitustööde hankelepingu korral 150 000 euro.

 (2) Hanke korraldamisel, mille maksumus on võrdne riigihangete piirmääraga või ületab seda, kohaldatakse RHS-s ja käesolevas määruses sätestatud korda.

§ 8.  Lihthanke korraldamine

 (1) Lihthanke korraldamise kohustuse maksumuse piirmäär on
 1) asjade ja teenuste hankelepingu korral 30 000 eurot;
 2) ehitustööde hankelepingu ja teenuste kontsessioonilepingu korral 60 000 eurot.

 (2) Lihthanke korraldamisel tuleb järgida RHS § 125 ja käesolevas määruses sätestatud korda.

§ 9.  Alla lihthanke piirmäära jääva hanke korraldamine

 (1) Hange alla lihthanke piirmäära on väikehange ehk hange, mille hankelepingu eeldatav maksumus asjade ostmisel ja teenuste tellimisel on vähemalt 3000 eurot ning ehitustööde tellimisel vähemalt 10 000 eurot.

 (2) Väikehankel tuleb olemasolevat konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine ning RHS §-s 2 toodud eesmärgi ja RHS §-s 3 sätestatud riigihangete korraldamise üldpõhimõtete järgimine.

 (3) Väikehanke korral tuleb konkurentsi olemasolul teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kahele isikule. Ettepaneku pakkumuse esitamiseks võib teha ühele isikule, kui esinevad asjaolud, mille korral on riigihangete seaduse kohaselt lubatud korraldada riigihange väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korras. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud asjade, teenuste või ehitustööde hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

 (4) Asjade ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 3000 euro ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 10 000 euro (nn minihange), võib teha ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele isikule. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

 (5) Ettepaneku tegemisel pakkumuse esitamiseks tuleb reeglina koostada soovitud asjade, teenuste või ehitustööde tehniline kirjeldus, vajadusel nõuded pakkuja kvalifikatsioonile.

 (6) Olenevalt hankelepingu eseme keerukusest ja selle tehnilise kirjelduse mahust võib hanke läbiviimiseks moodustada komisjoni ja koostada hankedokumendid, mis kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (7) Eduka pakkumuse valiku põhjendus fikseeritakse hanke eest vastutava isiku poolt vormistatud protokollis, mille kinnitab abivallavanem/osakonnajuhataja.

 (8) Pakkumuse edukaks tunnistamise otsustab vallavalitsus korraldusega, kui asja ostmise või teenuse tellimise maksumus on rohkem kui 3000 eurot ja ehitustööde maksumus rohkem kui 10 000 eurot.

 (9) Asja ostmise ning teenuse või ehitustöö tellimise kohta avaldatakse teade valla veebilehel, kui eeldatav maksumus on 5000 eurot või rohkem.

§ 10.  Sotsiaal- ja eriteenuste hanke korraldamine

 (1) Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimisel tuleb järgida RHS § 126, 127 ja 144 ja käesolevas määruses sätestatud korda.

 (2) Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatav maksumus jääb vahemikku 5000 eurost kuni 300 000 euroni ja eriteenuste puhul 5000 eurost kuni 60 000 euroni, tuleb konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine, selleks tuleb teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kahele isikule.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud juhtudel võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule, kui teenuse osutamisel puudub konkurents ning võimalused ettepaneku tegemiseks kahele isikule. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud teenuste hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

 (4) Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 5000 eurot, võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule. Pakkumuses esitatud teenuste hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

 (5) Ettepaneku tegemisel pakkumuse esitamiseks tuleb reeglina koostada soovitavate teenuste tehniline kirjeldus ning selgitada pakkumuste hindamise kriteeriumeid. Pakkumuse hindamise kriteeriumeid ei tule selgitada, kui ettepanek tehakse ühele isikule. Kõiki pakkujaid tuleb kohelda võrdselt.

§ 11.  Hankelepingu sõlmimine ja muutmine

 (1) Hankeleping sõlmitakse eduka pakkujaga kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis alates 5000 eurost. Riigihanke korral, mille maksumus on eeltoodust väiksem, võib hankelepingut asendada pakkuja poolt esitatud arve või muu asja ostmist, teenuse või ehitustöö tellimist tõendav dokument.

 (2) Vallavalitsuse nimel sõlmib hankelepingu vallavanem või teda asendav isik, kui vallavalitsus ei ole otsustanud teisiti. Hallatavas asutuses allkirjastab lepingu asutuse juht või tema poolt määratud töötaja.

 (3) Hankelepingut võib muuta riigihangete seaduses sätestatud alustel. Muutmise põhjendused tuuakse ära muutmise aluseks olevas haldusaktis või hankelepingus. Muutmise otsustab hankelepingu sõlmimise otsuse teinud isik või organ.

§ 12.  Riigihankega seotud teabehaldus

 (1) Kui riigihange viiakse läbi riigihangete e-keskkonnas, siis riigihangete registris koostatud dokumente ei pea vallavalitsuse dokumendiregistris registreerima.

 (2) Kui riigihanget ei korraldata riigihangete e-keskkonnas, tuleb registreerida kõik riigihankega seotud dokumendid vallavalitsuse või hallatava asutuse dokumendiregistris vastavalt selle kasutamise nõuetele.

 (3) Riigihanke eest vastutav isik tagab riigihanke dokumentatsiooni säilimise seitsme aasta jooksul riigihanke alustamisest arvates. Välisabi kasutamise abikõlbulikkuse tõendamiseks peab riigihanke dokumentatsioon olema kättesaadav 10 aastat pärast perioodi lõppu.

§ 13.  Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

  Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks kehtestatakse (on kehtestatud) vallavalitsuse töökorraldust käsitlevas dokumendis.

§ 14.  Rakendussätted

 (1) Vabariigi Valitsuse 05.01.2017 määruse nr 13 “Tamsalu valla ja Tapa valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ alusel moodustus haldusreformi tulemusel Tamsalu valla ja Tapa valla ühinemisel uus omavalitsusüksus Tapa vald, kes Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane. Arvestades eelmärgitut ning haldusreformi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 14¹ lõikeid 4¹ - 4², tunnistada kehtetuks:
 1) Tapa Vallavalitsuse 19.04.2012 määrus nr 1 „Tapa valla hankekord“.
 2) Tamsalu Vallavalitsuse 15.05.2012 määrus nr 3 „Tamsalu valla hankekord“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Alari Kirt
Vallavanem

Piret Treial
Vallasekretär