HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tallinna Huvikeskuse "Kullo" põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2018, 58

Tallinna Huvikeskuse "Kullo" põhimäärus

Vastu võetud 15.10.2008 nr 69
RT IV, 27.06.2013, 11
jõustumine 20.10.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.01.2018RT IV, 31.01.2018, 103.02.2018

Määrus kehtestatakse Huvikooli seaduse § 7 lg 2 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 15. novembri 2007 määruse nr 37 §-ga 1.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Nimi

  Huvikooli nimi on Tallinna Huvikeskus „Kullo" (edaspidi huvikool).

§ 2.   Asukoht

  Huvikooli asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Mustamäe tee 59, 10621 Tallinn.

§ 3.   Haridusasutuse liik ja haldusala

  (1) Huvikool on munitsipaalhuvikool.

  (2) Huvikool on Tallinna linna (kooli pidaja) asutus, mis tegutseb Tallinna Haridusameti (edaspidi haridusamet) hallatava asutusena.

  (3) Huvikool juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest, haridusameti juhataja käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 4.   Põhimääruse kinnitamise ja muutmise kord

  Huvikooli põhimääruse kinnitab, teeb selles muudatusi Tallinna Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) haridusameti ettepanekul.

2. peatükk TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 5.   Tegevuse eesmärk

  Huvikooli tegevuse eesmärk on luua eelkõige lastele ja noortele, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn, mitmekülgse arengu ning huvihariduse omandamise võimalused looduse, muusika ja kunsti, spordi, tehnika ja üldkultuuri valdkonnas. Vabade kohtade olemasolul võetakse huvikooli õppureid väljastpoolt Tallinna haldusterritooriumi isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

§ 6.   Ülesanded

  (1) Huvikooli ülesanded:
  1) laste ja noorte võimete avastamine ja kavakindel arendamine, arvestades iga õppuri eripära, töövõimet ja tulevikusoove;
  2) huvihariduse andmine looduse, muusika ja kunsti, spordi, tehnika ja üldkultuuri õppekavade alusel;
  3) kohustusliku ujumiskursuse korraldamine Tallinna üldhariduskoolide kolmandate klasside õpilastele;
  4) algklasside sportmängude korraldamine;
  5) huvitegevuseks võimaluste loomine täiskasvanutele.

  (2) Lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmisel osutab huvikool tasulisi ja tasuta teenuseid vastavalt Tallinna õigusaktidele ja kinnitatud hindadele.

3. peatükk STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE ÜLESANDED 

§ 7.   Struktuur

  Huvikooli struktuuriüksused on loodus-, muusika ja kunsti-, spordi-, tehnika- ning üldkultuuriringid.

§ 8.   Struktuuriüksuste ülesanded

  Struktuuriüksuste ülesanded:
  1) järjepidev õppe- ja kasvatustöö;
  2) õppurite vaba aja sisustamine;
  3) näituste, kontsertide, etenduste, konkursside ja teiste ürituste korraldamine.

4. peatükk ÕPPEKORRALDUS 

§ 9.   Õppekavad

  (1) Iga huvikoolis õpetatava huviala kohta koostatakse huviala õppekava. Õppekava kiidab heaks õppenõukogu, õppekava kinnitab direktor.

  (2) Huviala õppekava vastab huviharidusstandardile ja huviala riiklikule raamõppekavale (selle olemasolu korral).

  (3) Huviala õppekava määrab kindlaks:
  1) õppe eesmärgid ja kestuse;
  2) õppeainete loendi;
  3) ainekavad.

  (4) Huviala õppekavad registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis õigusaktidega sätestatud korras.

§ 10.   Õppekeel

  Huvikooli õppetöö toimub eesti keeles.

§ 11.   Õppeperiood ja õppevaheajad

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Õppeperiood kestab 1. septembrist järgmise kalendriaasta 31. maini.

  (3) Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppepäev, õppenädal, kursus, õppeveerand, poolaasta, õppeaasta.

  (4) Õppevaheajad on üldjuhul sügisvaheaeg, jõuluvaheaeg, kevadvaheaeg ja suvevaheaeg, mis on haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatavate üldhariduskooli õppeaasta koolivaheaegadega samal ajal. Õppevaheajad kinnitab direktor käskkirjaga.

§ 12.   Õppe vormid

  Õpe toimub õpperühmades või individuaalselt.

§ 13.   Õpperühmad

  Õpperühmade suuruse ja moodustamise alused kehtestab haridusameti juhataja käskkirjaga.

§ 14.   Õppekavaväline tegevus

  Lisaks õppekavas ettenähtule korraldab huvikool laagrite, kursuste ja teiste ürituste tegevust.

§ 15.   Huvikooli vastuvõtmine, huvikoolist väljaarvamine ja huvikooli lõpetamine

  Huvikooli vastuvõtmine, huvikoolist väljaarvamine ja huvikooli lõpetamine toimub linnavalitsuse määrusega kehtestatud korras.

5. peatükk ÕPPURID JA KOOLITÖÖTAJAD 

§ 16.   Õppurite õigused ja kohustused

  (1) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne huvikooli õppima asumist ja õppimise ajal huvialade õppekavade, huvikooli põhimääruse ning kodukorraga;
  2) nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu huvikooli hoolekogu tegevuses;
  4) moodustada õpilasomavalitsus ja osaleda selle tegevuses;
  5) kasutada muid seaduse ja teiste õigusaktidega kehtestatud õigusi.

  (2) Õppuril on kohustus:
  1) võtta osa õppetööst õppekavaga määratud mahus;
  2) järgida huvikooli kodukorda;
  3) hoida huvikooli kasutuses olevat vara;
  4) täita muid seaduse ja teiste õigusaktidega sätestatud kohustusi.

§ 17.   Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajad on õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajad ning teised töötajad.

  (2) Koolitöötajate koosseisu määrab direktor. Õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vabade ametikohtade täitmiseks korraldab huvikooli direktor konkursi.

  (3) Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded kehtestatakse linnavalitsuse määrusega.

  (4) Koolitöötajate ülesanne on korraldada ja teha õppe- ja kasvatusööd ning osaleda huvikooli arendamises.

  (5) Koolitöötajate õigused ja kohustused, vastutus ja tööülesanded sätestatakse töösisekorraeeskirjas, ametijuhendites ja töölepingutes, mis on kooskõlas tööseaduste ja muude töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

§ 18.   Atesteerimine

  Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimine toimub haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

6. peatükk KOOLIELU KORRALDAMINE 

§ 19.   Direktor

  (1) Huvikooli juhib direktor, kelle kinnitab Tallinna õigusaktidega kehtestatud korras ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus. Töölepingu direktoriga sõlmib, seda muudab, selle peatab ja lõpetab haridusameti juhataja.

  (2) Direktor:
  1) korraldab huvikooli valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, juhib huvikooli majandustegevust, tagab huvikooli tulemusliku töö, vastutab huvikooli üldseisundi ja arengu, linnavara säilimise ja eelarvevahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest huvikoolile kinnitatud eelarve piires;
  2) esindab huvikooli ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega v.a juhul, kui riigi või Tallinna õigusaktid sätestavad teisiti;
  3) teeb tehinguid huvikooli kasuks Tallinna linna nimel seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks Tallinna linna eelarves huvikoolile selleks ette nähtud kulutuste piires ja tagab eelarves kavandatud tulude täitmise ning laekumise;
  4) koostab huvikooli eelarve projekti ja esitab selle koos hoolekogu hinnanguga haridusametile kinnitamiseks;
  5) jälgib jooksvalt eelarve täitmist ja esitab vajadusel haridusametile muudatusettepanekuid eelarve muutmiseks;
  6) vastutab huvikooli teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;
  7) tagab haridusameti otsuste ja ülesannete täitmise;
  8) tagab huvikooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  9) juhatab huvikooli õppenõukogu;
  10) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab ja lõpetab töötajatega töölepingud ja muudab neid;
  11) kinnitab huvikooli töötajate koosseisu ja töö tasustamise alused (palgajuhend). Lisatasu, preemia ja ühekordse toetuse maksmise huvikooli direktorile otsustab haridusameti juhataja;
  12) kinnitab huvikooli asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
  13) kinnitab huvialade õppekavad, nende muudatused, lisamise ja sulgemise;
  14) esitab vähemalt üks kord aastas huvikooli tegevuse aruande huvikooli hoolekogule ja haridusameti juhatajale;
  15) tagab seaduste ja muude riigi ja Tallinna õigusaktide ning lepingutega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  16) annab oma pädevuse piires huvikooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
  17) korraldab huvikoolile saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamist ja nende lahendamist.

  (3) Direktori äraolekul asendab teda haridusameti juhataja määratud isik.

§ 20.   Õppenõukogu

  (1) Huvikoolil on õppenõukogu, kelle ülesanne on analüüsida ja hinnata õppetegevust ning teha selle juhtimiseks vajalikke otsuseid.

  (2) Õppenõukogu liikmed on huvikooli õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.

  (3) Õppenõukogu tööd juhatab huvikooli direktor.

  (4) Õppenõukogu töövorm on koosolek, õppenõukogu kutsub kokku huvikooli direktor vastavalt vajadusele, kuid vähemalt neli korda aastas.

  (5) Õppenõukogu erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab vähemalt kaks kolmandikku õppenõukogu liikmetest või kui see on vajalik erakorralise küsimuse lahendamiseks.

  (6) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 õppenõukogu liikmetest.

  (7) Õppenõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks direktori hääl. Õppenõukogu otsused protokollitakse.

§ 21.   Hoolekogu

  (1) Huvikoolil on viie- kuni üheksaliikmeline hoolekogu, kes suunab huvikooli tegevust ning teeb ettepanekuid direktorile ja haridusametile huvikooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

  (2) Hoolekogu liikmed:
  1) linnaosakogu esindaja;
[RT IV, 31.01.2018, 1 - jõust. 03.02.2018]
  2) direktori ettepanekul huvikooli toetavate organisatsioonide või vilistlaste esindajad;
  3) õppenõukogu otsusel õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajate esindajad;
  4) õppurite üldkoosoleku otsusel õppurite esindaja või õpilasomavalitsuse olemasolul selle esindaja;
  5) vanemate üldkoosoleku otsusel vanemate esindajad.

  (3) Hoolekogu koosseisu esitab direktor kinnitamiseks haridusameti juhatajale.

  (4) Hoolekogu valib oma liikmete hulgast juhataja.

  (5) Hoolekogu:
  1) teeb vajadusel haridusametile ettepaneku järelevalve teostamiseks huvikooli tegevuse üle;
  2) kuulab ära huvikooli direktori aruande huvikooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning annab sellele omapoolse hinnangu;
  3) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti ning annab sellele omapoolse hinnangu;
  4) teeb ettepanekuid huviala õppekava või õppekorralduse muutmiseks;
  5) teeb ettepanekuid huvikooli põhimääruse muutmiseks.

  (6) Hoolekogu teeb üksikküsimustes otsuseid.

  (7) Hoolekogu kutsub kokku hoolekogu juhataja vastavalt vajadusele, kuid vähemalt neli korda aastas.

  (8) Hoolekogu erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab vähemalt neli hoolekogu liiget või kui see on vajalik erakorralise küsimuse lahendamiseks.

  (9) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt neli hoolekogu liiget. Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Hoolekogu otsused protokollitakse.

7. peatükk FINANTSEERIMISE, MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 22.   Eelarve

  (1) Haridusameti juhataja kinnitab huvikooli eelarve, lähtudes linnavolikogu kinnitatud Tallinna linna eelarvest ja huvikooli ettepanekust.

  (2) Huvikooli eelarve tulud moodustuvad riigieelarve eraldistest, huvikooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadud tulust, sihtasutustelt ja teistelt juriidilistelt isikutelt laekunud summadest, annetustest ja huvikooli põhimääruses sätestatud huvikooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest ning muudest vahenditest.

  (3) Huvikooli kulud katab kooli pidaja huvikoolile kinnitatud eelarve piires.

  (4) Huvikooli põhitegevusega seotud tasuliste teenuste ja õppekavavälise tegevusega seotud tasuliste teenuste hinnad kehtestatakse riigi ja Tallinna õigusaktidega sätestatud korras.

§ 23.   Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine

  Huvikool teostab vara valdamise, käsutamise ja kasutamise õigust, lähtudes linnavolikogu kehtestatud korrast.

§ 24.   Asjaajamine ja aruandlus

  (1) Huvikoolis peetava asjaajamiskorra kehtestab direktor kooskõlas linnavalitsuse kehtestatud Tallinna linna asutuste asjaajamisele esitatavate nõuetega.

  (2) Huvikooli raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab haridusamet tsentraliseeritult vastavalt riigi ja Tallinna õigusaktidele. Huvikool esitab aruandeid riigi ja Tallinna õigusaktidega kehtestatud ulatuses, korras ja tähtaegadel.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 25.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Huvikooli korraldab ümber või selle tegevuse lõpetab haridusameti ettepanekul linnavolikogu otsuse alusel linnavalitsus riigi ja Tallinna õigusaktidega ette nähtud korras.

  (2) Huvikooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine võib toimuda järgmistel juhtudel:
  1) koolitusnõudlus on suurenenud või vähenenud;
  2) finantseerimisvõimalused on suurenenud või vähenenud;
  3) ümberkorraldused Tallinna haridusasutuste võrgus;
  4) muud õigusaktides ettenähtud juhud.

  (3) Huvikool korraldatakse ümber või selle tegevus lõpetatakse pärast huvikooli õppeperioodi lõppu. Ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse teatavaks õppuritele, vanematele, koolitöötajatele ning Eesti Hariduse Infosüsteemi volitatud töötlejale vähemalt neli kuud enne kooli õppeperioodi lõppu.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 26.   Kehtetuks tunnistamine

 
  [Käesolevast tekstis välja jäetud.]

§ 27.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 20. oktoobril 2008.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json