Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Anija valla aukodaniku nimetuse ja teenetemärgi andmise kord

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2019, 1

Anija valla aukodaniku nimetuse ja teenetemärgi andmise kord

Vastu võetud 24.01.2019 nr 49

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 14 lõike 1 ning Anija Vallavolikogu 22.02.2018 määruse nr 16 „Anija valla põhimäärus“ § 54 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva korraga kehtestatakse Anija vallavolikogu poolt antavate tunnustuste Anija valla aukodaniku (edaspidi aukodanik) nimetuse ja teenetemärgi andmise alused, nende kirjeldused ja kord.

  (2) Volikogu poolt käesoleva korra järgi tunnustatud isikute nimed koos tunnustamise aluseks olnud teenete kirjeldusega ja muude tunnustuse väljaandmise aluseks olnud dokumentidega säilitatakse süstematiseeritult Anija Vallavalitsuses.

  (3) Volikogu poolt tunnustatud isikute nimed avalikustatakse Anija valla veebilehel.

§ 2.   Anija valla aukodaniku nimetuse määramise alused ja kord

  (1) Anija valla aukodaniku tiitel antakse füüsilisele isikule, kes on Anija vallast pärit või kes elab ja/või töötab Anija vallas ja kes on oma töös ja/või ühiskondlikus tegevuses:
  1) pikaajalise tegevusega saavutanud silmapaistva tulemuse Eesti tasandil;
  2) ühekordse tegevuse tulemusena silmapaistva saavutuse rahvusvahelises ulatuses.
  3) pikaajalise tulemusliku tegevuse eest valla tasandil.

  (2) Taotluse aukodaniku nimetuse määramiseks võivad esitada:
  1) füüsilised ja juriidilised isikud;
  2) Anija vallavolikogu (edaspidi volikogu) liikmed ja vallavalitsuse liikmed.

  (3) Põhjendatud vormikohane taotlus (lisa 1) edastatakse kirjalikult 10. jaanuariks Anija Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus), kes registreerib saabunud taotlused ja edastab need volikogu esimehele / kantseleile.

  (4) Aukodaniku tiitli andmise otsustab volikogu hiljemalt kaks nädalat enne aukodaniku tiitli kätteandmist. Otsusest teatatakse taotluse esitajale.

§ 3.   Aukodaniku märgi kirjeldus ja aukodaniku nimetusega kaasnev

  (1) Aukodaniku märgi kirjeldus:
  1) esiküljel on Anija valla vapp ümbritsetud kuldse loorberipärjaga (lisa 2);
  2) tagaküljele on graveeritud märgi number.

  (2) Aukodaniku märgiga koos antakse välja aukodaniku nimetuse omamist tõendav tunnistus (lisa 3), millele kirjutab alla volikogu esimees või või tema äraolekul volikogu aseesimees.

  (3) Aukodaniku nimetuse määramisel:
  1) antakse tunnustuse saajale üle aukodaniku märk ja tunnistus;
  2) makstakse isikule personaalselt ühekordset toetust 1000 eurot (neto);
  3) paigutatakse (isiku nõusolekul) aukodaniku portree alatiseks vallavalitsuse hoonesse aukohale.

§ 4.   Anija valla teenetemärgi andmise alused ja kord

  (1) Anija valla teenetemärk antakse Anija vallast pärit või Anija vallas elavatele ja/või töötavatele inimestele, kes on saavutanud oma töös või ühiskondlikus tegevuses:
  1) ühekordse silmapaistva tulemuse Eesti tasandil;
  2) tulemusliku tegevuse eest valla tasandil.

  (2) Taotluse teenetemärgi andmiseks võivad esitada:
  1) füüsilised ja juriidilised isikud;
  2) volikogu ja vallavalitsuse liikmed.

  (3) Põhjendatud vormikohane taotlus (lisa 1) edastatakse kirjalikult 10. jaanuariks vallavalitsusele, kes registreerib saabunud taotlused ja edastab need volikogu esimehele / kantseleile.

  (4) Teenetemärgi andmise otsustab volikogu hiljemalt kaks nädalat enne teenetemärgi kätteandmist. Otsusest teatatakse taotluse esitajale.

  (5) Teenetemärki võib ühele ja samale isikule anda ainult üks kord.

§ 5.   Teenetemärgi kirjeldus ja teenetemärgi andmisega kaasnev

  (1) Teenetemärgi kirjeldus:
  1) esiküljel on Anija valla vapp ümbritsetud hõbedase loorberipärjaga (lisa 4);
  2) tagaküljele on graveeritud märgi number.

  (2) Teenetemärgiga koos antakse teenetemärgi omamist tõendav tunnistus (lisa 5), millele kirjutab alla volikogu esimees või tema äraolekul volikogu aseesimees.

  (3) Teenetemärgi andmisel:
  1) antakse teenetemärgi saajale üle teenetemärk ja tunnistus;
  2) makstakse teenetemärgi saajale personaalne ühekordne toetus 500 eurot (neto).

§ 6.   Volikogu tunnustuste üleandmine

  (1) Aukodaniku märgi, teenetemärgi ja tunnistuse üleandmist valmistab ette ja korraldab vallavalitsus.

  (2) Aukodaniku märk, teenetemärk ja tunnistus antakse üle Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud ürituse raames, erandjuhul muul ajal.

  (3) Aukodniku märgi ja teenetemärgi koos tunnistusega annab üle volikogu esimees või volikogu aseesimees.

§ 7.   Aukodaniku märgi ja teenetemärgi kandmine

  (1) Aukodaniku märki ja teenetemärki (edaspidi märk) võib kanda üksnes isik, kellele märk on antud.

  (2) Märki kantakse üldjuhul ainult pidulike riiklike ja seltskondlike sündmuste puhul. Märki kantakse vasakul kuuerevääril või sellele vastaval kohal.

  (3) Märgi kasutamine reklaamtrükistel ja muudel ärilist kasumit taotlevates seostes ei ole lubatud.

  (4) Märgiga autasustatud isiku surma korral jääb märk tema perekonnale või teistele lähedastele mälestuseks.

  (5) Kaotatud märki ei asendata.

§ 8.   Lõppsätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Anija vallavolikogu 28.06.2007 määruses nr 55 „Anija valla aukodaniku statuudi, Anija valla teenetemärgi statuudi ning Anija Vallavalitsuse tänukirja statuudi kinnitamine“ tehakse järgmised muudatused:
  1) muuta määruse pealkirja ja sõnastada järgmiselt: „Anija Vallavalitsuse tänukirja statuudi kinnitamine“;
  2) muuta määruse punkti 1 ja sõnastada see alljärgnevalt:
„1. Kinnitada Anija Vallavalitsuse tänukirja statuut (lisa 3).“;
  3) tunnistada kehtetuks kinnitatud Anija valla aukodaniku statuut (lisa 1) ja Anija valla teenetemärgi statuut (lisa 2).

Jaan Oruaas
Volikogu esimees

Lisa 1 Taotlus

Lisa 2 Aukodaniku märk

Lisa 3 Aukodaniku tunnistus

Lisa 4 Teenetemärk

Lisa 5 Teenetemärgi tunnistus

/otsingu_soovitused.json