Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Kalmistute kasutamise eeskiri

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2019, 3

Kalmistute kasutamise eeskiri

Vastu võetud 24.01.2019 nr 46

Määrus kehtestatakse kalmistuseaduse § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev eeskiri sätestab Anija valla omandis olevate kalmistute haldamise ja kasutamise korra.

  (2) Kalmistu on üldkasutatav maa-ala, mis kooskõlas Anija valla üldplaneeringuga on ette nähtud surnute ja tuha matmiseks.

  (3) Anija valla omandis Aegviidu alevis on kaks kalmistut: Vana kalmistu, Mäe tn 5 ja Uus kalmistu, Klaaspurgi tee 2.

  (4) Vana kalmistu on tunnistatud kultuurimälestiseks kultuuri- ja haridusministri määrusega 01.06.1995 nr 19/1 ja on kinnismälestisena võetud muinsuskaitse alla.

  (5) Kalmistute haldamist korraldab Anija vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus). Kalmistul korraldab töid kalmistuvaht, kelle õigused ja kohustused määrab vallavalitsus kindlaks ametijuhendiga.

  (6) Kalmistu eeskiri on kohustuslik kõigile kalmistu kasutajatele ja seal viibijatele.

  (7) Kalmistu kohta peetav dokumentatsioon kuulub säilitamisele vallavalitsuse arhiivis.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
kalmistuvaht – isik, kes tegeleb hauaplatside kasutusse andmise, kalmistu eeskirja täitmise kontrolli ja kalmistu korrashoiuga;
hauaplats – maa-ala ühe surnukeha või ühe surnukeha tuha urni matmiseks;
perekonnaplats – ühele kasutajale eraldatud mitu hauaplatsi;
tuha matmise plats – maa-ala tuhastatud surnukeha matmiseks urnis;
tuhapuisteala – maa-ala, kuhu on lubatud matta maetava usuliste ja kultuuriliste tavade eripära arvestades;
hauaplatsi kasutaja – isik, kes on sõlminud lepingu hauaplatsi või perekonnaplatsi kasutamiseks;
kalmistute register – hauaplatside andmekogu koos kaardimooduliga;
hauarajatis - hauaplatsi piiride tähistamiseks ja lahkunu mälestuse jäädvustamiseks hauaplatsile püstitatud rajatis;
hauatähis - hauarist, hauasammas või –kivi.

§ 3.   Hauaplatside kasutusse andmise tingimused ja kord

  (1) Hauaplatsi kasutamiseks vormistab vallavalitsus hauaplatsi taotlejaga hauaplatsi kasutamise ja hooldamise lepingu.

  (2) Kalmistuvaht annab hauaplatsi kasutusse hauaplatsi kasutamise lepingu ja maetava surmatõendi alusel. Kui surnu matja ei ole hauaplatsi kasutaja, tuleb lisaks nimetatud dokumentidele esitada hauaplatsi kasutaja kirjalik nõusolek.

  (3) Kalmistuvaht peab hauaplatsi taotlejale ette näitama hauaplatsi asukoha, märkima kohapeal maha hauaplatsi mõõdud ja informeerima hauaplatsi taotlejat, kasutajat või nende esindajat õigustest ja kohustustest. Igale hauaplatsile eraldatakse maa-ala suurusega minimaalselt 1,2x2,5 m ühe surnu matmiseks. Urnimatuseks ettenähtud maa-ala on 1m² ühe tuhastatud surnu matmiseks urnis.

  (4) Hauaplatsi taotleja võib taotleda kuni nelja hauaplatsiga perekonnaplatsi tingimusel, et hauaplatsi kasutamise lepingus on sätestatud tingimused kõigi hauaplatside hooldamiseks. Perekonnaplatsile matmisel tuleb kalmistuvahile lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud dokumentidele esitada hauaplatsi kasutaja kirjalik nõusolek, kui matja ei ole lepingut sõlminud isik.

  (5) Hauaplatsi kasutamise leping annab hauaplatsi kasutusõiguse ja kehtestab hoolduskohustuse kuni kahekümneks aastaks. Selle tähtaja lõppemisel on hauaplatsi kasutajal õigus pikendada lepingut või leping lõpetada. Hauaplatsi kasutaja surma korral võivad pärijad lepingulised kohustused ja õigused üle võtta või taganeda lepingust, millest informeeritakse kalmistu haldajat kirjalikult.

  (6) Kalmistuvahi ettepanekul on vallavalitsusel õigustunnistada hauaplats hooldamata hauaplatsiks ja anda kasutusse pealematmiseks 20 aasta möödumisel viimasest matmisest. Perekonnaplatsi osas võib lõpetada kasutusõiguse käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud alustel.

  (7) Kalmistuvahil on õigus hooldamata hauaplats või perekonnaplats tähistada meeldetuletuseks hoiatussildiga, mis võimaldab aru saada, et hauaplats või perekonnaplats on kavas tunnistada hooldamata hauaplatsiks. Kui tähistamisest järgneva ühe aasta jooksul hauaplatsi või perekonnaplatsi ei korrastata võib kalmistuvaht taotleda vallavalitsuselt hooldamata hauaplatsi ja perekonnaplatsi ühepoolset kasutusõiguse lõpetamist.

  (8) Uuel kalmistul on tuhapuisteala. Tuhk puistatakse tuhapuistealale kalmistuvahi juuresolekul. Tuhapuistealale on hauatähiste paigaldamine keelatud. Lilli ja küünlaid võib asetada ainult selleks ettenähtud kohta.

§ 4.   Matmine

  (1) Surnu tuleb matta või tuhastada ilma põhjendamatu viivituseta. Matmine või ümbermatmine peab toimuma väärikalt, võimaluse korral surnu usulist ja kultuurilist kuuluvust arvestades.

  (2) Surnu maetakse surmatõendi alusel. Surnult sündinu maetakse arstliku surmateatise alusel.

  (3) Kalmistuvaht registreerib matmise kalmisturaamatus, kus näidatakse ära maetava isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, surmaaeg ning surmatõendi või -teatise number, väljaandja ja matmise kuupäev. Samuti andmed hauaplatsi kasutaja kohta – ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, sideandmed (telefoninumber, e-posti aadress). Andmete kogumisel tuleb lähtuda isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetest.

  (4) Kalmistute registris näidatakse ära hauaplatsi kvartal, rida/sektor, aadress, staatus (ajaloomälestis, kunstimälestis, kasutuses, vaba), matuse liik (kirstumatus, urnimatus, kirstu või urni materjal, hauaplatsil asuvate hauatähiste ja piirete lühikirjeldus.

  (5) Kalmistuvahile tuleb matmisest ette teatada mitte vähem kui kaks tööpäeva. Riiklikel pühadel üldjuhul matmisi ei toimu. Matmine on üldjuhul lubatud kella 10.00 – 16.00.

  (6) Matta võib kirstuga, tuhastatult urniga või teostada tuha puiste. Kirstuga matmisel peab haua sügavus olema 1,5 – 2,0 m maapinnast. Urniga matmisel peab haua sügavus olema vähemalt 1,0 meetrit. Tuhapuiste toimub Uuel kalmistus selleks otstarbeks määratud alal

  (7) Kirstuga maetava surnu pealematmine ei või toimuda varem kui 20 aasta möödumisel viimasest matmisest samale kohale. Pealematmisel peavad varasema matuse säilmed jääma puutumata. Kui haua kaevamisel tuleb välja varem maetu säilmed, maetakse need tagasi hauapõhja kaevatud süvendisse, tervena säilinud kirst jäetakse puutumata.

  (8) Matmist takistavate hauakivide ja muude rajatiste ajutine kõrvaldamine ja taaspaigaldamine ning hauaplatsi korrastamise teeb matja omal kulul. Pärast matmist korrastab hauaplatsi kasutaja matuse käigus kõrvalolevatele hauaplatsidele tekitatud kahjustused hiljemalt kolme päeva jooksul. Selle kohustuse mittetäitmisel kõrvaldab kalmistuvaht tekitatud kahjustused matja kulul.

  (9) Vanal kalmistul, mis on tunnistatud ajaloomälestiseks ja võetud 1995. aastal muinsuskaitse alla, tuleb matmisel ja hauaplatside hooldamisel juhinduda Muinsuskaitseameti poolt kehtestatud kalmistute hooldamise ja korrastamise nõuetest.

  (10) Surnu ümbermatmine toimub kokkuleppel vallavalitsusega.

§ 5.   Hauaplatside kujundamine ja rajamine

  (1) Hauaplats on kalmistu osa ja platsi kujundamisel tuleb järgida kalmistu kvartalis väljakujunenud kujunduse põhimõtteid ning Vanal kalmistul ka Muinsuskaitseameti nõudeid.

  (2) Hauatähised ja hauarajatised on hauaplatsi kasutaja omand ja nende hooldamise korraldab hauaplatsi kasutaja.

  (3) Hauatähised, rajatised ja haljastus peavad asuma hauaplatsi piires ega tohi oluliselt häirida kõrvalasuvate hauaplatside kasutamist ja korrastamist.

  (4) Hauatähiste või hauarajatiste rajamine, teisaldamine või eemaldamine tuleb eelnevalt kalmistuvahiga kirjalikult kooskõlastada.

  (5) Hauaplats või perekonnaplats tähistatakse nimelise hauatähisega.

  (6) Hauatähiste lubatud kõrgused on 1,2m.

  (7) Hauaplatsile kavandatava hauarajatise kavand tuleb eelnevalt kalmistuvahile esitada kooskõlastamiseks. Vanal kalmistul tuleb kavand eelnevalt kooskõlastada Muinsuskaitseametiga.

  (8) Hauaplatsi ääristena soovitatakse kasutada mätasääristust või looduslike äärekive. Kalmistuvaht võib erandina lubada teiste materjalide kasutamist.

  (9) Hauaplatsi haljastuse lubatud kõrgust on 2m ja laiuses ei tohi ületada hauaplatsi piire. Haljastus tuleb piirata järgmiselt:
  1) puud kõrgusega kuni 2 m;
  2) põõsad kõrgusega kuni 1,5 m;
  3) hekid kõrgusega kuni 1,0 m.

  (10) Hauaplatsil tekkivate ehitusjäätmete (kivi, betoon, metall) äraveo korraldavad hauaplatsi kasutajad omal kulul.

  (11) Kalmistuvahil on õigus raieloa alusel eemaldada või määrata eemaldamisele kalmistul kasvavad ohtlikud puud ning põõsad.

§ 6.   Kalmistu sisekord

  (1) Kalmistul on keelatud:
  1) rikkuda kalmistu rahu;
  2) risustada matmisplatse ja üldkasutatavat territooriumi ning rikkuda hauatähiseid, hauarajatisi;
  3) jalutada koduloomi;
  4) omavoliliselt maha võtta kasvavaid puid ja põõsaid;
  5) sõita kalmistul mistahes mootorsõidukiga ilma kalmistuvahi loata;
  6) teha lõket ja põletada prahti ilma kalmistuvahi loata;
  7) omavoliliselt laiendada hauaplatse;
  8) matta kodu- ja lemmikloomi.

  (2) Kalmistul osutatakse järgmised teenused:
  1) varustamine veega;
  2) inventari laenutamine;
  3) prügi ja biolagunevate haljastusjäätmete äravedu kogumiskohtadest.

  (3) Kalmistul on:
  1) infostend, kuhu on paigutatud kalmistuplaan, kalmistu kasutamise eeskiri ja muu info;
  2) matmiseks ja hauaplatside korrastamiseks vajalikud tööriistad;
  3) tähistatud prügikonteinerid ladestamisele kuuluvate jäätmete (küünla topsid, lillepotid, määrdunud pakendid jms) kogumiseks;
  4) tähistatud koht biolagunevate haljastusjäätmete kogumiseks.

§ 7.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet kalmistu eeskirja täitmise üle teostavad vastavalt oma pädevusele Anija vallavalitsus, Muinsuskaitseamet ja Keskkonnainspektsioon.

  (2) Kalmistute mittenõuetekohase kasutamise korral on vallavalitsusel õigusteha ettekirjutus. Ettekirjutuse mittetäitmisel võib ettekirjutuse teinud asutus rakendada asendustäitmist või sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Käesoleva määruse jõustumise ajal kasutuses olevad hauaplatsid jäävad senise kasutaja kasutusse vähemalt neljaks aastaks määruse jõustumisest arvates, kui senise kasutaja ja vallavalitsuse vahel ei ole lepinguga sätestatud teisiti.

  (2) Tunnistada kehtetuks Aegviidu vallavolikogu 22.08.2012 määrus nr 5 “Aegviidu valla kalmistute kasutamise eeskiri.”

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

Jaan Oruaas
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json