Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla hallatavate asutuste töötajate tasustamise alused

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2019, 13

Lääne-Nigula valla hallatavate asutuste töötajate tasustamise alused

Vastu võetud 23.01.2019 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesoleva määruse eesmärk on reguleerida Lääne-Nigula valla ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise aluseid.

  (2) Kõik personalikuludest tehtavad väljamaksed kokku ei tohi ületada asutusele kinnitatud aasta personalikulude eelarvet.

  (3) Asutusele eraldatud palgafondi otstarbeka ja säästuliku kasutamise eest vastutab asutuse juht.

§ 2.   Palgakorralduse üldpõhimõtted

  (1) Töötajatele tasu määramisel ja kokku leppimisel ning maksmisel lähtutakse töölepingu seadusest, Vabariigi Valitsuse määrustest „Töötasu alammäära kehtestamine“, „Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär“ ja käesolevast määrusest. Lasteaiaõpetajatele töötasu määramisel arvestatakse Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 12 lõikes 3 toodud põhimõtetega.

  (2) Hallatavate asutuste ametikohad on jaotatud palgagruppidesse, mis põhinevad ametite rahvusvahelisel standardklassifikaatoril.

  (3) Igale palgagrupile vastab põhipalga vahemik (lisa 1), mis määrab vastavasse palgagruppi kuuluvate ametikohtade kuu põhipalga miinimum- ja maksimummäära täistööajaga töötamise korral.

  (4) Ametikohal nõutud kõrg- või erihariduseta töötaja, töötasu alammäär võib olla 20% madalam, v.a õpetajad.

§ 3.   Tööaeg

  (1) Töötaja töötab 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksu (tööaeg), kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud lühemas tööajas (osaline tööaeg).

  (2) Haridustöötaja töötab 35 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul (täistööaeg), kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud lühemas tööajas (osaline tööaeg).

  (3) Hooldekodu hooldustöötajatel on summeeritud tööaeg arvestusega neli kuud.

§ 4.   Munitsipaalkoolide haridustöötajate tasustamise alused

  (1) Tasustamise alused toetavad haridusasutuse juhi iseseisvat otsustusõigust haridusasutuse eesmärke toetava ja tulemustele suunatud palgakorralduse rakendamisel. Haridusasutuse juht töötab välja haridusasutuse palgakorralduse juhendi, lähtudes asutusele eelarves töötasudeks ette nähtud vahenditest. Palgakorralduse juhend antakse arvamuse avaldamiseks õpetajatele ja hoolekogule ning kooskõlastatakse vallavalitsusega. Palgakorralduse juhendi kinnitab haridusasutuse juht.

  (2) Haridusasutuse palgafondi arvestamisel lähtutakse sellest, et haridustöötajate täistööaeg peab sisaldama vähemalt vastaval ametikohal miinimum kontakttunde nädalas:
  1) õpetaja – 22 kontakttundi nädalas;
  2) logopeed, eripedagoog – 22 kontakttundi nädalas;
  3) pikapäeva õpetaja – 30 kontakttundi nädalas;
  4) ringijuht – 22 kontakttundi nädalas.

  (3) Haridusasutuse palgafondi arvestamisel kohaldatakse III kooliastme ja gümnaasiumiastme eesti keele aineõpetajale järgmist kontakttundide erisust:
  1) 19 kontakttundi kui kooliastmes õpib 30-44 õpialast;
  2) 18 kontakttundi kui kooliastmes õpib üle 44 õpilase;
  3) III kooliastme ja gümnaasiumiastme matemaatika õpetajale võib kohaldada käesolevas paragrahvis toodud erisusi samadel alustel, kui haridusasutuse palgafond seda võimaldab.

  (4) Töötasu arvutatakse palgamäära jagamisel koormusnormiga, mis korrutatakse läbi kontakttundide arvuga.

  (5) Asutuse struktuuri ja koosseisu kinnitamisel kasutatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud ametikohtade suuruse määramisel koormusnormi suhet kontakttundidesse.

§ 5.   Muud tasud

  (1) Haridusasutuse palgafondi arvestamisel lähtutakse sellest, et klassijuhataja ülesandeid täitvale õpetajale makstakse klassijuhataja tasu:
  1) 10% Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäärast, kui klassis või liitklassis on kuni 10 õpilast;
  2) 15% Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäärast, kui klassis või liitklassis on 11 ja rohkem õpilast;
  3) klassijuhataja tasu arvestamise alused konkreetses haridusasutuses määratakse kindlaks palgakorralduse juhendis.

  (2) Hallatava asutuse juhil on õigus eelarves töötasudeks ette nähtud vahendite piires määrata lisatasu täiendavate ülesannete eest ühekordse või tähtaegse lisatasuna, kuid mitte pikemalt kui üheksa kuud.

  (3) Hallatava asutuse juhiga lepib tasu ja täiendavad tööülesanded kokku vallavanem või osavallavanem töölepingus või selle lisas.

§ 6.   Tasude arvestamine

  (1) Kõik tasud määratakse täiseurodes.

  (2) Haridustöötajate tasu arvutamisel ümardatakse tasu täiseurodeni peale käesoleva § 4 lg 4 toodud arvutust.

  (3) Töötajale hüvitatakse töövõimetuslehele jäämisel teine kuni kaheksas haiguspäev 100% ulatuses töötaja kuue kuu keskmisest töötasust.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Oru ja Nõva Kooli osas rakendatakse käesoleva määruse § 4 lg 2 p 1 õpetajate kontakttundide arvestuseks 21.

  (2) Noarootsi Kooli osas rakendatakse käesoleva määruse § 4 lg 2 p 1 liittunni õpetajate kontakttundide arvestuseks 20.

  (3) Tunnistada kehtetuks:
  1) Lääne-Nigula Vallavolikogu 15.12.2016 määrus nr 24 „Lääne-Nigula valla haridusasutuste juhtide ja haridustöötajate töö tasustamise alused“;
  2) Noarootsi Vallavolikogu 13.02.2017 määrus nr „Noarootsi Kooli õpetajate palgamäärad“;
  3) Nõva Vallavolikogu 15.02.2013 määrus nr 3 „Nõva Kooli pedagoogide töötasustamise aluste kinnitamine“;
  4) Nõva Vallavolikogu 17.08.2017 määrus nr 5 „Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamine“.

  (4) Määrust rakendatakse tagasiulatavalt alates 01.01.2019. a.

Neeme Suur
volikogu esimees

Lisa 1 Hallatavate asutuste palgagrupid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json