ElamumajandusSoojamajandus

ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Tallinna linna korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldused ja toimepidevuse nõuded

Tallinna linna korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldused ja toimepidevuse nõuded - sisukord
Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2019, 48

Tallinna linna korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldused ja toimepidevuse nõuded

Vastu võetud 24.01.2019 nr 1

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 37 lg 2 alusel ning kooskõlas Tallinna põhimääruse § 26 lg 1 p-ga 37.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Tallinna linna korraldatavate elutähtsate teenuste kirjeldused ja toimepidevuse nõuded elutähtsaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele. Tallinna linna korraldatavad elutähtsad teenused on veega varustamine ja kanalisatsioon, kaugküttega varustamine ning kohaliku tee sõidetavuse tagamine.

  (2) Määruses sätestatakse veega varustamise ja kanalisatsiooni, kaugküttega varustamise ning kohaliku tee sõidetavuse tagamise teenuste kirjeldused ja toimepidevuse nõuded, sealhulgas nõuded teenuste tasemetele ning valmisolekule osutada teenuseid ka teiste elutähtsate teenuste katkestuse korral ja hädaolukorras või muus sarnases olukorras, nõuded teenuste katkestuste ennetamiseks ning katkestuste lubatud ajad, teenuste taastamise korraldus ja prioriteedid, tingimused, mille puhul on tegemist elutähtsate teenuste ulatuslikest või raskete tagajärgedega katkestustest põhjustatud hädaolukorraga, ning hädaolukorrast või selle ohtudest teavitamise korraldus.

2. peatükk VEEGA VARUSTAMISE JA KANALISATSIOONI TEENUSE KIRJELDUS JA TOIMEPIDEVUSE NÕUDED 

§ 2.   Elutähtsa teenuse kirjeldus

  Elutähtis teenus veega varustamine ja kanalisatsioon käsitleb pinna- või põhjavee haaretest vee võtmist ja selle puhastamist, ühisveevärgi kaudu klientide kinnistute veega varustamist ning ühiskanalisatsiooni kaudu vee ärajuhtimist.

§ 3.   Elutähtsa teenuse tase ning vee-ettevõtja valmisolek

  (1) Veega varustamise ja kanalisatsiooni teenuse tase peab tagama:
  1) ühisveevärgi kaudu tarbijate veega varustamise ja ühiskanalisatsiooni kaudu vee ärajuhtimise ka teiste elutähtsate teenuste katkestuse korral ja hädaolukorras või muus sarnases olukorras, vältimaks inimeste elu ja tervise ohustamist;
  2) vee puhastusprotsessi katkestuse korral veepuhastusjaama joogiveevaru kasutuselevõtmise ja olemasolevate puurkaevpumplate käivitamise ning võimaluse korral pinna- ja põhjaveevõrgu vaheliste ühenduste avamise põhjavee suunamiseks pinnaveevõrku;
  3) hädaolukorras ühisveevärgi kaudu vähemalt 25 liitrit vett ööpäevas inimese kohta;
  4) hädaolukorras tarbijatele ühisveevärgi kaudu tervisele ohutu joogivee edastamise.

  (2) Vee-ettevõtjal peab olema valmisolek tagada:
  1) veega varustamise ja kanalisatsiooni teenuse osutamine või taastamine ka teiste elutähtsate teenuste katkestuse korral ja hädaolukorras või muus sarnases olukorras, vältimaks inimeste elu ja tervise ohustamist;
  2) veega varustamise ja kanalisatsiooni teenuse katkestuse korral veepuhastusjaama, reovee peapumpla, reoveepuhastusjaama ning vee- ja kanalisatsioonivõrgu remontimine koostöös lepinguparteritega;
  3) tunnelkollektori kokkuvarisemise ohu korral reovee ümbersuunamine kanalisatsioonivõrgu muudesse osadesse ning vajaduse ja võimaluse korral reovee ülepumpamine olemasolevatesse tunnelkollektoritesse või kanalisatsioonivõrgu muudesse osadesse;
  4) tunnelkollektori kokkuvarisemise korral reovee ümbersuunamine kanalisatsioonivõrgu muudesse osadesse ning reovee ülepumpamine võimaluse korral olemasolevatesse tunnelkollektoritesse või kanalisatsioonivõrgu muudesse osadesse.

§ 4.   Elutähtsa teenuse katkestuse ennetamine

  (1) Vee-ettevõtja peab veega varustamise ja kanalisatsiooni teenuse katkestuse ennetamiseks tagama:
  1) meetmed, et vähendada sõltuvust teistest elutähtsatest teenustest, olulistest lepingupartneritest ja tarnijatest ning infosüsteemidest tehniliste süsteemide, lepingute, personali ja muude teenuse osutamiseks oluliste vahendite dubleerimise, alternatiivsete lahenduste kasutamise, vajalike vahendite omamise ja nende varumise ning muu sellise kaudu;
  2) elektriga varustamise katkestuse korral autonoomse elektritoitesüsteemi ja kütuse kasutamise võimaluse veepuhastusjaama tööks vähemalt 8 tunniks;
  3) vajalike oskustega spetsialistide ööpäevaringse kättesaadavuse teenuse osutamisega seotud ülesannete täitmiseks ning vajaliku töökorralduse elektri ja vedelkütusega varustamise ning telefoni-, mobiiltelefoni- või andmesideteenuse katkestuste korraks;
  4) vajalikus koguses ja töökorras teenuse osutamisega seotud tehnika, seadmed ja abivahendid;
  5) infoturbe halduse süsteemi loomise, rakendamise, seiramise ja vajaduse korral täiustamise.

§ 5.   Elutähtsa teenuse katkestuse lubatud aeg, taastamine ja prioriteedid

  (1) Veega varustamise ja kanalisatsiooni teenuse katkestuse lubatud aeg on 24 tundi, mille jooksul peab vee-ettevõtja teenuse taastama.

  (2) Vee-ettevõtja peab veega varustamise ja kanalisatsiooni teenuse katkestuse korral rakendama toimepidevuse plaani kohaselt kohe kõiki asjakohaseid meetmeid, et taastada teenus katkestuse lubatud aja jooksul.

  (3) Vee-ettevõtja peab taastama teenuse esmajärjekorras haiglatele, sotsiaal-, majutus- ja haridusasutustele.

§ 6.   Elutähtsa teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukord

  Veega varustamise ja kanalisatsiooni teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraga on tegemist juhul, kui teenuse katkestus kestab üle 24 tunni ning ohustab paljude inimeste elu või tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid teiste elutähtsate teenuste toimepidevuses.

§ 7.   Elutähtsa teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorrast või selle ohust teavitamine

  (1) Vee-ettevõtja teavitab viivitamata SMS-i ja e-posti teel Tallinna kriisikomisjoni ööpäevaringse valvetelefoni töötajaid ning e-posti teel Häirekeskuse abitelefoni 1345 töötajaid veega varustamise ja kanalisatsiooni teenuse katkestusest, kui teenuse taastamiseks kulub eeldatavasti üle 1 tunni ning katkestus mõjutab rohkem kui 1000 inimest või kui katkestuse piirkonnas on häiritud haigla, sotsiaal-, majutus- või haridusasutuse tegevus. Vee-ettevõtja avaldab operatiivselt teenuse katkestust käsitlevat teavet oma veebilehel ning Tallinna kaevetööloa, tänava ajutise sulgemise ja teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde lubade menetlemise infosüsteemis.

  (2) Vee-ettevõtja teavitab viivitamata telefoni ja e-posti teel Tallinna kriisikomisjoni ööpäevaringse valvetelefoni töötajaid ja Häirekeskuse abitelefoni 1345 töötajaid veega varustamise ja kanalisatsiooni teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorrast või selle ohust. Hädaolukorra või selle ohu teavituses peab olema vähemalt järgmine info:
  1) katkestuse asukoht ja aeg ning prognoositav kestus;
  2) esialgsed andmed teenuse tarbijate kohta, keda mõjutab hädaolukord või selle oht;
  3) hetkeolukorra lühikirjeldus;
  4) vee-ettevõtja rakendatud ja rakendatavad meetmed;
  5) esialgsed andmed prognoositava mõju kohta teiste elutähtsate teenuste toimepidevusele;
  6) vajaduse korral esialgsed andmed prognoositava keskkonnamõju kohta.

3. peatükk KAUGKÜTTEGA VARUSTAMISE TEENUSE KIRJELDUS JA TOIMEPIDEVUSE NÕUDED 

§ 8.   Elutähtsa teenuse kirjeldus

  Elutähtis teenus kaugküttega varustamine käsitleb soojuse tootmist, soojuse edastamist teisele soojusettevõtjale ja kaugküttevõrgu kaudu soojuse jaotamist tarbijate varustamiseks soojusega.

§ 9.   Elutähtsa teenuse tase ning soojusettevõtja valmisolek

  (1) Kaugküttega varustamise teenuse tase peab tagama:
  1) kaugküttevõrgu kaudu tarbijate soojusega varustamise ka teiste elutähtsate teenuste katkestuse korral ja hädaolukorras või muus sarnases olukorras, vältimaks inimeste elu ja tervise ohustamist;
  2) soojuse tootmise, soojuse edastamise teisele soojusettevõtjale ning kaugküttevõrgu kaudu soojuse jaotamise tarbijate varustamiseks soojusega;
  3) suure kaugküttekatlamaja (võimsus üle 16 MW ja tootmismaht vähemalt 500 000 MWh aastas) töö katkestuse korral soojuse tootmise teistes kaugküttekatlamajades;
  4) suure kaugküttekatlamaja (võimsus üle 16 MW ja tootmismaht alla 500 000 MWh aastas) töö katkestuse korral soojuse tootmise ning teisele soojusettevõtjale soojuse edastamise taastamise;
  5) väikese kaugküttekatlamaja (võimsus kuni 16 MW) töö katkestuse korral soojuse tootmiseks mobiilsete konteinerkatlamajade kasutuselevõtmise;
  6) kaugküttevõrgu kaudu soojuse jaotamise katkestuse korral tarbijate soojusega varustamise mobiilsetest konteinerkatlamajadest.

  (2) Soojusettevõtjal peab olema valmisolek tagada:
  1) kaugküttega varustamise teenuse osutamine või taastamine ka teiste elutähtsate teenuste katkestuse korral ja hädaolukorras või muus sarnases olukorras, vältimaks inimeste elu ja tervise ohustamist;
  2) kaugküttekatlamajade soojuse tootmise või kaugküttevõrgu kaudu soojuse jaotamise katkestuse korral kaugküttekatlamajade ja -võrgu remontimine koostöös lepingupartneritega;
  3) suure kaugküttekatlamaja (tootmise maht aastas vähemalt 500 000 MWh) maagaasiga varustamise katkestuse korral soojuse tootmiseks reservkütuse kasutamise võimalus vähemalt 72 tunniks;
  4) suure kaugküttekatlamaja veega varustamise katkestuse korral soojuse tootmiseks lisavee kasutamise võimalus vähemalt 24 tunniks.

§ 10.   Elutähtsa teenuse katkestuse ennetamine

  (1) Soojusettevõtja peab kaugküttega varustamise teenuse katkestuse ennetamiseks tagama:
  1) meetmed, et vähendada sõltuvust teistest elutähtsatest teenustest, olulistest lepingupartneritest ja tarnijatest ning infosüsteemidest tehniliste süsteemide, lepingute, personali ja muude teenuse osutamiseks oluliste vahendite dubleerimise, alternatiivsete lahenduste kasutamise, vajalike vahendite omamise ja nende varumise ning muu sellise kaudu;
  2) soojuse tootmise ja kaugküttevõrgu kaudu soojuse jaotamise katkestuse korral mobiilsete konteinerkatlamajade ja kütuse kasutamise võimaluse tarbijate soojusega varustamise vähemalt 24 tunni jooksul;
  3) vajalike oskustega spetsialistide ööpäevaringse kättesaadavuse teenuse osutamisega seotud ülesannete täitmiseks ning vajaliku töökorralduse elektri, vee, maagaasi ja vedelkütusega varustamise ning telefoni-, mobiiltelefoni- või andmesideteenuse katkestuste korraks;
  4) vajalikus koguses ja töökorras teenuse osutamisega seotud tehnika, seadmed ja abivahendid;
  5) infoturbe halduse süsteemi loomise, rakendamise, seiramise ja vajaduse korral täiustamise.

§ 11.   Elutähtsa teenuse katkestuse lubatud aeg, taastamise korraldus ja prioriteedid

  (1) Kaugküttega varustamise teenuse katkestuse lubatud aeg on 24 tundi, mille jooksul peab soojusettevõtja teenuse taastama.

  (2) Soojusettevõtja peab kaugküttega varustamise teenuse katkestuse korral rakendama toimepidevuse plaani kohaselt kohe kõiki asjakohaseid meetmeid, et taastada teenus katkestuse lubatud aja jooksul.

  (3) Soojusettevõtja peab taastama teenuse esmajärjekorras haiglatele, sotsiaal-, majutus- ja haridusasutustele.

§ 12.   Elutähtsa teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukord

  Kaugküttega varustamise teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraga on tegemist juhul, kui teenuse katkestus kestab üle 24 tunni ning ohustab paljude inimeste elu või tervist, põhjustab suure varalise kahju, suure keskkonnakahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid teiste elutähtsate teenuste toimepidevuses.

§ 13.   Elutähtsa teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorrast või selle ohust teavitamine

  (1) Soojusettevõtja teavitab viivitamata SMS-i ja e-posti teel Tallinna kriisikomisjoni ööpäevaringse valvetelefoni töötajaid ning e-posti teel Häirekeskuse abitelefoni 1345 töötajaid kaugküttega varustamise teenuse katkestusest, kui teenuse taastamiseks kulub eeldatavasti üle 1 tunni ning katkestus mõjutab rohkem kui 1000 inimest või kui katkestuse piirkonnas on häiritud haigla, sotsiaal-, majutus- või haridusasutuse tegevus. Soojusettevõtja avaldab operatiivselt teenuse katkestust käsitlevat teavet oma veebilehel ning Tallinna kaevetööloa, tänava ajutise sulgemise ja teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde lubade menetlemise infosüsteemis.

  (2) Soojusettevõtja teavitab viivitamata telefoni ja e-posti teel Tallinna kriisikomisjoni ööpäevaringse valvetelefoni töötajaid ja Häirekeskuse abitelefoni 1345 töötajaid kaugküttega varustamise teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorrast või selle ohust. Hädaolukorra või selle ohu teavituses peab olema vähemalt järgmine info:
  1) katkestuse asukoht ja aeg ning prognoositav kestus;
  2) esialgsed andmed teenuse tarbijate kohta, keda mõjutab hädaolukord või selle oht;
  3) hetkeolukorra lühikirjeldus;
  4) soojusettevõtja rakendatud ja rakendatavad meetmed;
  5) esialgsed andmed prognoositava mõju kohta teiste elutähtsate teenuste toimepidevusele;
  6) vajaduse korral esialgsed andmed prognoositava keskkonnamõju kohta.

4. peatükk KOHALIKU TEE SÕIDETAVUSE TAGAMISE TEENUSE KIRJELDUS JA TOIMEPIDEVUSE NÕUDED 

§ 14.   Elutähtsa teenuse kirjeldus

  Elutähtis teenus kohaliku tee sõidetavuse tagamine käsitleb teede ja tee toimimiseks vajalike rajatiste korrashoidu, tee mittevastavuste tähistamist ajutiste liikluskorraldusvahenditega ning tee kahjustuste kõrvaldamist.

§ 15.   Elutähtsa teenuse tase ning kohalikke teid korrashoidva ettevõtja valmisolek

  (1) Kohaliku tee sõidetavuse tagamise teenuse tase peab tagama:
  1) kohalike teede võrgu toimimise ka teiste elutähtsate teenuste katkestuse korral ja hädaolukorras või muus sarnases olukorras, vältimaks inimeste elu ja tervise ohustamist;
  2) raskete ilmaolude korral kohalike teede võrgu toimimiseks lume- ja libedustõrje teostamise;
  3) raskete ilmaolude korral vee äravoolu toimimiseks sademevee restkaevude lehtedest, okstest ja prahist ning jääst ja lumest puhastamise;
  4) raskete ilmaolude korral teede korrashoiu teostamiseks teehooldustehnika ja seadmete täismahus kasutuselevõtmise ning vajaduse korral lisatehnika kaasamise.

  (2) Kohalikke teid korrashoidval ettevõtjal peab olema valmisolek tagada:
  1) kohaliku tee sõidetavuse tagamise teenuse osutamine või taastamine ka teiste elutähtsate teenuste katkestuse korral ja hädaolukorras või muus sarnases olukorras, vältimaks inimeste elu ja tervise ohustamist;
  2) raskete ilmaolude prognoosi korral vee äravoolu toimimiseks sademevee restkaevude lehtedest, okstest ja prahist ning jääst ja lumest puhastamine;
  3) tulenevalt tee ohtlikkusest tee mittevastavuste tähistamine ajutiste liikluskorraldusvahenditega;
  4) tulenevalt tee ohtlikkusest tee kahjustuste kõrvaldamine.

§ 16.   Elutähtsa teenuse katkestuse ennetamine

  (1) Kohalikke teid korrashoidev ettevõtja peab kohaliku tee sõidetavuse tagamise teenuse katkestuse ennetamiseks tagama:
  1) meetmed, et vähendada sõltuvust teistest elutähtsatest teenustest, olulistest lepingupartneritest ja tarnijatest ning infosüsteemidest tehniliste süsteemide, lepingute, personali ja muude teenuse osutamiseks oluliste vahendite dubleerimise, alternatiivsete lahenduste kasutamise, vajalike vahendite omamise ja nende varumise ning muu sellise kaudu;
  2) vajalike oskustega spetsialistide ööpäevaringse kättesaadavuse teenuse osutamisega seotud ülesannete täitmiseks ning vajaliku töökorralduse elektri ja vedelkütusega varustamise ning telefoni-, mobiiltelefoni- või andmesideteenuse katkestuste korraks;
  3) vajalikus koguses ja töökorras teehooldustehnika, seadmed ja abivahendid;
  4) enne talveperioodi algust lume- ja libedusetõrje teostamiseks vajalikus koguses puistematerjalide (kloriidid, graniitkillustik) laovaru.

§ 17.   Elutähtsa teenuse katkestuse lubatud aeg, taastamise korraldus ja prioriteedid

  (1) Elutähtsa teenuse toimepidevust korraldava asutuse poolt raskete ilmaolude tuvastamise korral kohaliku tee sõidetavuse tagamise teenuse katkestuse lubatud aeg on 4 tundi, mille jooksul peab kohalikke teid korrashoidev ettevõtja teenuse taastama piirkonnas, teel või teelõigul.

  (2) Kohalikke teid korrashoidev ettevõtja peab rasketest ilmaoludest tingitud kohaliku tee sõidetavuse tagamise teenuse katkestuse korral rakendama toimepidevuse plaani kohaselt kohe kõiki asjakohaseid meetmeid, et taastada teenus katkestuse lubatud aja jooksul.

  (3) Kohalikke teid korrashoidev ettevõtja peab kohaliku tee sõidetavuse tagamise teenuse taastama esmajärjekorras tõusudel, sildadel, viaduktidel, tunnelites ja põhitänavatel ning tagama operatiivsõidukitele juurdepääsu sündmuskohtadele.

§ 18.   Elutähtsa teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukord

  Kohaliku tee sõidetavuse tagamise teenuse ulatuslikust või raskete tagajärgedega katkestusest põhjustatud hädaolukorraga on tegemist juhul, kui teenuse katkestus piirkonnas, teel või teelõigul kestab üle 4 tunni ning ohustab paljude inimeste elu või tervist, põhjustab suure varalise kahju või tõsiseid ja ulatuslikke häireid teiste elutähtsate teenuste toimepidevuses ning takistatud on operatiivsõidukite juurdepääs sündmuskohtadele.

§ 19.   Elutähtsa teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorrast või selle ohust teavitamine

  (1) Kohalikke teid korrashoidev ettevõtja teavitab viivitamata SMS-i teel Tallinna kriisikomisjoni ööpäevaringse valvetelefoni töötajaid ning e-posti teel Häirekeskuse abitelefoni 1345 töötajaid kohaliku tee sõidetavuse tagamise teenuse katkestusest, mis mõjutab teede läbitavust ja operatiivsõidukite juurdepääsu sündmuskohtadele.

  (2) Kohalikke teid korrashoidev ettevõtja teavitab viivitamata telefoni ja e-posti teel Tallinna kriisikomisjoni ööpäevaringse valvetelefoni töötajaid ja Häirekeskuse abitelefoni 1345 töötajaid kohaliku tee sõidetavuse tagamise teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorrast või selle ohust. Hädaolukorra või selle ohu teavituses peab olema vähemalt järgmine info:
  1) katkestuse asukoht ja aeg ning prognoositav kestus;
  2) hetkeolukorra lühikirjeldus ja andmed kasutuselevõetud teehooldustehnika kohta;
  3) kohalikke teid korrashoidva ettevõtja rakendatud ja rakendatavad meetmed;
  4) esialgsed andmed prognoositava mõju kohta teiste elutähtsate teenuste toimepidevusele.

Mihhail Kõlvart
Tallinna Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json