Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Tee seisunditasemete ja -nõuete ning hooldustsükli aegade kehtestamise pädevuse ja planeerimisseaduse §-s 131 nimetatud ülesannete delegeerimine

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2019, 49

Tee seisunditasemete ja -nõuete ning hooldustsükli aegade kehtestamise pädevuse ja planeerimisseaduse §-s 131 nimetatud ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 24.01.2019 nr 2

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, planeerimisseaduse § 131 ja majandus- ja taristuministri 14. juuli 2015 määruse nr 92 „Tee seisundinõuded“ § 2 lg 2 alusel.

§ 1.  Teede täpsustatud seisunditasemete ja -nõuete ning hooldustsükli aegade kehtestamise pädevuse delegeerimine

  Tallinna Linnavalitsust volitatakse kehtestama linna omandis olevate teede täpsustatud seisunditasemed ja -nõuded ning hooldustsükli ajad.

§ 2.  Planeerimisseaduse §-s 131 sätestatud pädevuse delegeerimine

 (1) Tallinna Linnavalitsusel kehtestada täpsustatud nõuded planeerimisseaduse § 131 kohaste lepingute sõlmimiseks. Täpsustatud nõuetega tuleb muu hulgas reguleerida avalikult kasutatavate ehitiste ehitamise kaasfinantseerimise ja tasu arvutamise ning kohustuste täitmise tagamise ja valminud ehitiste Tallinna linnale üleandmise põhimõtted.

 (2) Tallinna Kommunaalamet volitatakse Tallinna linna nimel allkirjastama planeerimisseaduse § 131 kohaseid lepinguid avalikult kasutatavate ehitiste ehitamiseks või ehitamise kaasfinantseerimiseks.

§ 3.  Detailplaneeringute elluviimiseks vajalike lepingute tingimuste ja allkirjastaja määramise volitamine

  Tallinna Linnavalitsusel määrata kindlaks selliste lepingute tingimused, mis on vajalikud detailplaneeringute elluviimiseks ja mille sõlmimise õigust ei ole linna õigusaktidega varem linnavalitsusele delegeeritud. Tallinna Linnavalitsus määrab asjaomaste lepingute allkirjastaja.

§ 4.  Tallinna Kommunaalameti põhimääruse muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 37 „Tallinna Kommunaalameti põhimäärus" § 6 lõike 1 punkt 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„23) planeerimisseaduse § 131 kohaste avalikult kasutatavate ehitiste ehitamise lepingute ja ehitamise kaasfinantseerimise lepingute koostamine, sõlmimine ja järelevalve;".

§ 5.  Kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
 1) Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus" § 16;
 2) Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2015 määrus nr 15 „Tallinna linna omandis olevate tänavate seisunditaseme tõstmine ja hooldustsükli aegade kehtestamine".

Mihhail Kõlvart
Tallinna Linnavolikogu esimees