EttevõtlusReklaam

Kultuur ja sportKultuuriasutused

Teksti suurus:

Valga valla infolehe Valga Teataja väljaandmise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Valga Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2019, 59

Valga valla infolehe Valga Teataja väljaandmise kord

Vastu võetud 16.01.2019 nr 5
, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lg 1 alusel

§ 1.   Üldsätted

  (1) Valga valla infolehe Valga Teataja (edaspidi infoleht) väljaandmise põhimõtted on valla infolehe koostamise aluseks ning väljaandjale täitmiseks.

  (2) Valla infolehe väljaandmise põhimõtted kinnitab Valga Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Infolehe väljaandmiseks ja levi korraldamiseks sõlmitakse vallavalitsuse ja väljaandja vahel leping.

§ 2.   Üldised põhimõtted

  (1) Valga valla infolehe Valga Teataja väljaandmisel juhindutakse heast ajakirjandustavast, Eesti ajakirjanduse eetikakoodeksist, reklaamiseadusest ja käesolevast korrast.

  (2) Infolehe vastutav väljaandja on vallavalitsus.

  (3) Infolehe avaldamise eesmärgiks on:
  1) valla elanike teavitamine olulisematest arengutest ja sündmustest ning muutustest valla elukorralduses;
  2) informatsiooni edastamine vallavolikogu ja -valitsuse tegemiste, otsuste jms kohta;
  3) valla maine kujundamine rakendades avatud valitsemise põhimõtteid.

  (4) Infolehes ei avaldata poliitilist reklaami ega poliitilise suunitlusega sisuturundust.

§ 3.   Infolehe väljaandmine

  (1) Infolehe koostamist ja väljaandmist korraldab vallavalitsuse kommunikatsiooniteenistus või selleks volitatud organ.

  (2) Kommunikatsiooniteenistuse ja lepinguliste partnerite ülesanneteks on järgides infolehele seatud üldisi põhimõtteid tagada infolehe:
  1) graafikujärgne ilmumine;
  2) sisuline ja vormiline hea kvaliteet.

  (3) Kommunikatsiooniteenistusel on õigus:
  1) otsustada esitatud materjalide avaldamise üle;
  2) toimetada ja lühendada artikleid ning nende pealkirju;
  3) kinnitada kaastööde vastuvõtmise ajad ning vorminõuded ja teha autoritele põhjendatud ettepanekuid artiklite hilisemaks avaldamiseks või avaldamata jätmiseks;
  4) avaldada infolehes artikleid ja kommentaare;
  5) teha autoritele ettepanekuid huvipakkuvate teemade käsitlemiseks.

  (4) Avaldatud teabe sisu õigsuse eest vastutavad autorid.

  (5) Infolehes võib avaldada piiritletud mahus reklaami.

  (6) Reklaami avaldamise maht ja võimalikud piirangud sõnastatakse vallavalitsuse ja väljaandja vahelises lepingus.

  (7) Reklaami müügi õigus koos õigusega sellest saadavale tulule sätestatakse vallavalitsuse ja väljaandja vahelises lepingus.

  (8) Vallavalitsuse ja allasutuste omareklaamide avaldamine infolehes on tasuta.

  (9) Infoleht ilmub üks kord kuus mahus kaheksa A3 lehekülge. Põhjendatud juhtudel võib vastutava väljaandja nõusolekul anda infolehte välja suuremas või vähemas mahus, samuti muuta ilmumisgraafikut ning koostada infolehe erinumbreid.

§ 4.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas teatavakstegemisest.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2019.

Margus Lepik
vallavanem

Anastasija Kikkas
jurist vallasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json