SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Võlanõustamisteenuse korraldamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2019, 65

Võlanõustamisteenuse korraldamine

Vastu võetud 30.01.2019 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 15 p 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg 1 ja § 14 lg 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega sätestatakse Kuusalu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt korraldatava võlanõustamisteenuse tingimused ja kord.

§ 2.   Võlanõustamisteenuse kirjeldus

  (1) Võlanõustamisteenus (edaspidi: teenus) on sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme. Teenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamisega seonduvaid toiminguid.

  (2) Teenuse sihtgrupiks on võlaprobleemidega isikud, samuti need, kellel on võlgnevuse tekkimise oht ning kes pole võimelised iseseisvalt tekkinud (tekkivaid) rahalisi kohustusi täitma. Võlgnevuse tekkimise ohtu isikule hinnatakse lähtudes konkreetsest olukorrast, millesse isik või perekond on sattunud.

  (3) Teenust korraldatakse abivajava isiku või tema seadusliku esindaja nõusolekul.

§ 3.   Teenuse taotluse menetlemine

  (1) Teenust vajav isik esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse teenuse saamiseks, milles märgitakse teenust vajava isiku:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) elukoha aadress ja muud kontaktandmed;
  3) asjaolude kirjeldus;
  4) sissetulek ja varaline seis, sh võlgnevused;
  5) kinnitus andmete õigsuse kohta ning nõusolek andmete kontrollimiseks ja töötlemiseks.

  (2) Vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnik hindab abi saamiseks pöördunud isiku abivajadust.

  (3) Sotsiaalvaldkonna ametnik võib teenuse taotleja olukorra hindamiseks teha päringuid perekondliku, tervisliku ja majandusliku seisundi välja selgitamiseks ning vajadusel nõuda täiendavaid dokumente.

  (4) Teenuse osutamise sagedus ja kestus sõltuvad teenuse vajaduse hindamise tulemustest.

  (5) Otsuse teenuse korraldamise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul taotluse ja vajalike lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest või vastavate asjaolude teadasaamisest arvates.

  (6) Vallavalitsus võib jätta teenuse taotluse rahuldamata, kui:
  1) taotleja on teadlikult esitanud valeandmed;
  2) vajaduse hindamisest ei tulene teenuse vajalikkus.

§ 4.   Teenuse eest tasumine

  Teenus on sihtgrupile tasuta ja teenuse osutamise kulud kaetakse Kuusalu valla eelarvest.

§ 5.   Järelvalve ja arvestuse pidamine

  (1) Järelevalvet teenuse osutamise üle teostatakse vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse sätetele.

  (2) Teenuse korraldamise ja teenuse osutamise üle arvestuse pidamise, teenuse saajatelt ja teenuse osutajatelt tagasiside kogumise ning teenuse kasutamise kohta andmete sisestamise eest sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse STAR vastutab sotsiaalvaldkonna ametnik.

§ 6.   Vaide esitamine

  Teenuse korraldamise või sellest keeldumise otsusega seotud vaiet on õigus esitada vastavalt sotsiaalhoolekande seaduses ja haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Soom
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json