SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2019, 66

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamine

Vastu võetud 30.01.2019 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lg 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrusega sätestatakse Kuusalu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt korraldatava väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse (edaspidi teenus) kirjeldus, rahastamine, taotlemise tingimused ja kord.

§ 2.   Üldhooldusteenuse kirjeldus

  Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

§ 3.   Üldhooldusteenuse taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnik selgitab välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi.

  (2) Üldhooldusteenust (edaspidi: teenus) taotlev isik esitab Kuusalu Vallavalitsusele (edaspidi: vallavalitsus) kirjaliku taotluse teenuse saamiseks, milles märgitakse taotleja:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) elukoha aadress ja muud kontaktandmed;
  3) asjaolude kirjeldus;
  4) sissetulek ja varaline seis;
  5) ülalpidamiskohustuslaste olemasolul nende nimed ja kontaktandmed;
  6) soovi korral eelistatud hoolekandeasutuse nimi;
  7) kinnitus andmete õigsuse kohta ning nõusolek andmete kontrollimiseks ja töötlemiseks.

  (3) Sotsiaalvaldkonna ametnik võib hooldusvajaduse hindamiseks külastada taotleja kodu, teha päringuid perekondliku, tervisliku ja majandusliku seisundi välja selgitamiseks ning vajadusel nõuda täiendavaid dokumente.

  (4) Otsuse teenuse korraldamise kohta teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul taotluse ja vajalike lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest või vastavate asjaolude teadasaamisest arvates.

  (5) Vallavalitsus võib jätta taotluse rahuldamata, kui:
  1) vajaduse hindamisest ei tulene teenuse vajalikkus;
  2) taotleja toimetulekut on võimalik tagada teisi sotsiaalteenuseid (koduteenuste osutamine, eluaseme kohandamine, hooldaja määramine jms) osutades.

§ 4.   Teenuse rahastamine valla eelarvest

  (1) Isikul, kelle sissetulekutest ja varast ei piisa teenuse eest tasumiseks ja kellel puuduvad ülalpidamiskohustuslased või ülalpidamiskohustuslaste osalus ei võimalda teenuse eest täies ulatuses maksta, on õigustaotleda teenuse rahastamist Kuusalu valla eelarvest.

  (2) Teenuse saaja omaosalus ning valla eelarvest makstav teenuse maksumusest puudujääv osa määratakse vallavalitsuse korraldusega juhtumipõhiselt, arvesse võttes teenuse mahtu, teenuse maksumust ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikku olukorda.

  (3) üks kord aastas vaatab sotsiaalvaldkonna ametnik läbi teenuse rahastamise korraldused, kontrollides teenuse saaja ja tema ülalpidamiskohustuslaste majanduslikku seisu. Juhul kui teenust saava isiku ja/või ülalpidamiskohustuslaste varanduslik seisukord on muutunud ja teenust saav isik või tema ülalpidamiskohustuslased on võimelised teenust kokkulepitust suuremas summas rahastama, muudab vallavalitsus valla eelarvest teenuse eest makstava osa suurust või lõpetab teenuse eest maksmise.

  (4) Vallavalitsus lõpetab teenuse eest tasumise, kui:
  1) teenuse eest on võimalik tasuda teenuse saajal või ülalpidamiskohustuslasel;
  2) teenuse saaja lahkub teenuselt;
  3) teenust vajav isik sureb.

§ 5.   Erandid teenuse rahastamisel valla eelarvest

  (1) Juhul, kui isik vajab teenust viivitamatult, tasub vallavalitsus isiku eest puudujääva osa, kuni isiku enda või tema ülalpidamiskohustuslaste varalise olukorra väljaselgitamiseni.

  (2) Kui teenust vajav isik ja/või ülalpidamiskohustuslased jätavad maksmata vallavalitsuse määratud omaosaluse, on vallavalitsusel võlaõigusseaduses sätestatud käsundita asjaajajana tegutsemise sätete alusel õigus maksmata jäänud osa sisse nõuda teenuse saajalt.

§ 6.   Vaide esitamine

  Teenuse korraldamise või sellest keeldumise otsusega seotud vaiet on õigus esitada vastavalt sotsiaalhoolekande seaduses ja haldusmenetluse seaduses sätestatud korrale.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Soom
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json