Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Tori Valla Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2020, 3

Tori Valla Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 23.01.2020 nr 98

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja § 17, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 4 alusel ning kooskõlas kultuuriministri 12. juuli 2004 määrusega nr 9 “Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend”.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Tori Valla Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on üldkasutatav raamatukogu, mille teenuseid võib kasutada igaüks, välja arvatud raamatukogu kasutamise eeskirja (edaspidi eeskiri) § 6 lõikes 5 nimetatud juhul.

  (2) Eeskiri kehtib raamatukogu haruraamatukogudes ja välisteeninduspunktis.

§ 2.   Teenused

  (1) Raamatukogu laenutab soovijaile teavikuid nii kohalkasutamiseks kui ka koju ning annab informatsiooni ja tagab üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu.

  (2) Raamatukogu põhiteenused (teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ja juurdepääs üldkasutatavale andmesidevõrgule) on tasuta.

  (3) Eriteenused (kopeerimine, printimine, skaneerimine) on tasulised, tasu suuruse määrab Tori Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (4) Raamatukogu ruumide ja inventari kasutusse andmine toimub vastavalt vallavalitsuse kehtestatud hinnakirjale.

  (5) Raamatukogu arvutite kasutamist reguleerib direktori käskkirjaga kinnitatud arvutitöökohtade ja traadita andmesidevõrgu (WiFi) kasutamise eeskiri.

2. peatükk Lugejaks registreerimine, lugeja õigused ja kohustused 

§ 3.   Lugejaks registreerimine

  (1) Raamatukogu lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel.

  (2) Lugejaks registreerimisel täidab lugeja vormikohase registreerimislehe (lisa 1), milles ta kinnitab allkirjaga, et on tutvunud raamatukogu kasutamise eeskirjaga ja kannab materiaalset vastutust tema kasutuses olevate teavikute, tehnikavahendite ja muu inventari eest.

  (3) Alla 18-aastaseid isikuid registreeritakse lugejaks õpilaspileti või ID-kaardi alusel. Teavikute kojulaenutamise õiguseks on vajalik vanema või eestkostja kirjalik nõusolek (lisa 2).

  (4) Lugejaks registreerimisel kantakse raamatukogu lugejate andmebaasi järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) elukoht;
  4) telefoninumber;
  5) elektronposti aadress;
  6) alla 18-aastase lugeja registreerimisel lapsevanema või eestkostja kontaktandmed.

  (5) Lugeja kinnitab registreerimise avaldusel allkirjaga, et nõustub täitma eeskirja ning on teadlik oma isikuandmete kasutamisest eeskirjas sätestatud ulatuses. Alla 18-aastase lugeja nõusolekut ja teadlikkust kinnitab allkirjaga lapsevanem või eestkostja.

  (6) Raamatukoguteenuseid saab kasutada ID-kaardi, autojuhiloa, (üli)õpilaspileti vm fotot ja isikukoodi sisaldava isikut tõendava dokumendi alusel. Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu isikut tõendava dokumendi kaotamisest.

  (7) Lugeja ja alla 18-aastase lugeja lapsevanem või eestkostja on kohustatud teavitama raamatukogu ühe kuu jooksul isiku- või kontaktandmete muutumisest.

  (8) Lugejate andmete õigsust kontrollitakse kord aastas lugeja raamatukogu külastusel. Lugejaandmeid kontrollitakse ja täpsustatakse ning vajadusel parandatakse. Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgade likvideerimist.

  (9) Raamatukogu lugejate andmebaasist kustutatakse lugeja ja kuni 18-aastase lugeja puhul lapsevanema või eestkostja andmed, kui lugeja pole raamatukogu külastanud kolm aastat. Kui lugejal on raamatukogu ees täitmata kohustusi, ei kustutata lugeja või tema seadusliku esindaja andmeid lugejate andmebaasist. Neid andmeid säilitatakse kuni kohustuste täitmiseni.

§ 4.   Lugeja andmete kasutamine

  (1) Lugeja andmed kantakse raamatukogude veebipõhisesse e-kataloogi URRAM.

  (2) Lugeja andmeid kasutatakse lugeja tuvastamiseks raamatukoguteenuste osutamisel ning statistilistel eesmärkidel.

  (3) Raamatukogu tagab isikuandmete kaitse ega väljasta lugejate andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusega ette nähtud juhtudel.

§ 5.   Lugeja õigused

  (1) Lugejal on õigus vaadata oma andmeid parooli või ID-kaardi abil veebipõhises e-kataloogis URRAM (laenutused, tagastamistähtajad, laenutusjärjekorra saabumine, tagastamistähtaja pikendamisvõimalus).

  (2) Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava, kuid teise lugeja käes oleva teaviku saamiseks järjekorda. Teaviku saabumisest teatatakse soovijale telefoni või e-postiga. Kui lugeja teavikule 5 päeva jooksul järele ei tule, antakse see järgmisele soovijale.

  (3) Lugejal on õigus saada informatsiooni raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kasutamise võimaluste kohta. Lugeja soovil ja kulul tellib raamatukogu puuduva teaviku RVL-i kaudu.

  (4) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit.

§ 6.   Lugeja kohustused

  (1) Lugeja suhtub heaperemehelikult temale ajutiselt kasutada antud varasse ja väldib selle kahjustamist.

  (2) Teaviku saamisel peab lugeja kontrollima selle korrasolekut. Rikutud teavikust tuleb kohe teatada raamatukoguhoidjale.

  (3) Teaviku rikkumise või kaotamise korral tuleb see asendada sama teavikuga või hüvitada teaviku väärtus rahas. Teaviku väärtuse määramise aluseks võetakse teaviku turuhind. Rikutud või kaotatud teaviku väärtuse määrab raamatukoguhoidja.

  (4) E-lugeri rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama teise e-lugeriga (e-lugeri sama või uuema mudeliga). E-lugeri väärtuse määramise aluseks võetakse e-lugeri turuhind. Rikutud või kaotatud e-lugeri väärtuse määrab raamatukoguhoidja.

  (5) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 nimetatud summade tasumiseks või eseme asendamiseks. Tähtpäevaks maksmata summa tasumiseks teeb vallavalitsus või vallavalitsuse volitusel raamatukogu lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Kui lugeja jätab hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata, on vallavalitsusel või vallavalitsuse volitusel raamatukogul õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

3. peatükk Raamatukogu kasutamine 

§ 7.   Laenutamine

  (1) Kojulaenutatavate teavikute arvu ja tagastamistähtaja määrab raamatukogu. Soovi korral antakse lugejale laenutatud teavikute nimekiri koos tagastustähtaegadega.

  (2) Tori valla elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, osutab raamatukogu koostöös vallavalitsuse sotsiaalosakonnaga teaviku kojulaenutusteenust.

  (3) Autoriõiguse seaduse alusel laenutatakse koju heliteavikuid, mis on raamatukogusse soetatud varem kui 4 kuud tagasi.

  (4) E-lugerit laenutatakse lugejatele alates 16. eluaastast. E-luger laenutatakse koju 21 päevaks ilma tagastustähtaja pikendamise võimaluseta.

  (5) E-luger sisaldab raamatukogu poolt valitud e-raamatuid. Raamatukogu ei lisa e-lugerile e-raamatuid, mille osas kehtivad autoriõigused või puudub autoriõiguse omaja nõusolek.

  (6) Perioodikaväljaannete viimaste numbrite, teatmeteoste ja auviste kojulaenutamise otsustab raamatukoguhoidja.

  (7) Kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega võib pikendada, kui teaviku saamiseks ei ole teised lugejad soovi avaldanud. Tagastamistähtaega saab pikendada 5 korda. Taotluse võib esitada telefoni või e-posti teel.

  (8) Tagastamistähtaja möödumisel saadab raamatukogu meeldetuletuse lugejale telefoni või e posti teel.

  (9) Lugeja võib lihtkirjaliku volitusega volitada teist isikut tema nimel teavikuid laenutama.

§ 8.   Teavikute võõrandamine

  Raamatukogu võib temale mittevajalikke teavikuid võõrandada Tori Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

4. peatükk Sisekord 

§ 9.   Sisekord

  (1) Raamatukogus peab lugeja säilitama korda ja vaikust, lülitama mobiiltelefonid vaiksele režiimile ja kasutama teenuseid viisil, mis ei häiriks teisi lugejaid ega kahjustaks raamatukogu vara.

  (2) Raamatukogu külastaja peab täitma raamatukogu töötaja korraldusi, mis tulenevad käesolevast eeskirjast või hea käitumise tavadest.

  (3) Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete eest.

  (4) Silmnähtavalt määrdunud riiete või kätega, alkoholi- või narkojoobes lugejaid ei teenindata.

  (5) Ettepanekuid, arvamusi ja pretensioone võib esitada raamatukogus kohapeal, raamatukogu veebilehel või telefoni teel.

  (6) Raamatukogu teavikutest tehtud koopiad on lugejatele ainult isiklikuks kasutamiseks.

  (7) Raamatukogul on õigus keelduda koopia valmistamisest juhul, kui kopeerimine võib kahjustada teavikut.

  (8) Eriteenuste osutamine lõpetatakse 15 minutit enne raamatukogu sulgemist.

5. peatükk Lõppsätted 

§ 10.   Varasemate õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Sindi Linnavolikogu 08.05.2008 määrus nr 11 „Sindi Linnaraamatukogu kasutamise eeskiri“;
  2) Sauga Vallavolikogu 15.06.2009 määrus nr 24 „Sauga valla raamatukogude kasutamise eeskiri“.

§ 11.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

Lisa 1 Lugejaks registreerimise avaldus

Lisa 2 Lugejaks registreerimise avaldus alaealisele

/otsingu_soovitused.json