SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Iseseisvale toimetulekule suunatud rehabilitatsiooniteenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Tori Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2020, 8

Iseseisvale toimetulekule suunatud rehabilitatsiooniteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 23.01.2020 nr 100

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 ja § 134 lõike 4 p 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev kord reguleerib iseseisvale toimetulekule suunatud rehabilitatsiooniteenuse (edaspidi teenus) osutamist Tori vallas.

  (2) Teenuse osutamise korraldab Tori Vallavalitsus.

§ 2.   Teenuse eesmärk ja ülesanne

  (1) Teenuse osutamise eesmärk:
  1) teenuse saajate tööharjumuse taastamine;
  2) töövõimelises eas isikute konkurentsivõime tõstmine tööturul;
  3) isikute vastutuse suurendamine enda ja oma perekonna toimetuleku eest.

  (2) Teenuse osutamise ülesanne:
  1) töövõimeliste isikute järjepidev aktiviseerimine;
  2) info kogumine teenuse saajate tööalaste ja sotsiaalsete oskuste kohta ning saadud teabe kasutamine edasise tegevuse planeerimisel;
  3) toimetuleku õpetamine toimetulekuraskustega isikutele;
  4) teenuse saajatele võimaluste loomine lihtsamate, erialast kvalifikatsiooni mittenõudvate töiste tegevustega tegelemiseks;
  5) teenuse saajate abistamine tööotsingutel;
  6) heitumuse vähendamiseks sotsiaalse suhtlemise võimaldamine.

2. peatükk Teenuse osutamine 

§ 3.   Teenuse sihtgrupp

  (1) Teenust on õigustatud saama täisealine töövõimeline isik:
  1) kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tori vallas;
  2) kes ei ole vanaduspensioniealine;
  3) kes on olnud hõivamata töö või tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 26 mõistes tööga võrdsustatud tegevusega 12 kuud või kauem ja kelle konkurentsivõime tööturul on seetõttu vähenenud.

  (2) Teenust on õigustatud saama ka isik, kelle tegelik elukoht on Tori vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsusüksuses, kooskõlastades teenuse osutamise rahastamise eelnevalt vastava omavalitsusüksusega.

§ 4.   Teenuse osutamine

  (1) Teenuse osutamiseks hindab Tori Vallavalitsuse sotsiaalosakonna vastav spetsialist isiku teenuse vajadust ja hindamise järgselt korraldab teenuse osutamise.

  (2) Teenuse mahu ja teenuse eest tasumise otsustab Tori Vallavalitsuse sotsiaalosakonna vastav spetsialist. Teenusel osalemine on kohustuslik teenusele suunatud toimetulekutoetust taotlevatele mittetöötavatele isikutele ning nende täisealistele mittetöötavatele või töötamisega võrdsustatud tegevusega hõivamata leibkonna liikmetele.

  (3) Teenuse osutamise otsuse järgselt suunatakse isik teenuse pakkuja juurde vastava suunamiskirjaga, millel on märgitud teenuse saaja andmed ning teenuse maht.

  (4) Vallavalitsus võib jätta toimetulekutoetuse määramata töövõimelisele 18-aastasele kuni vanaduspensioniealisele isikule, kes ei tööta ega õpi, kui isik on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud osalemast vallavalitsuse korraldataval iseseisvale toimetulekule suunatud rehabilitatsiooniteenusel.

  (5) Teenust osutab asutus, ettevõte või mittetulundusühing, kes omab vastava kvalifikatsiooniga spetsialiste ning kellega vallavalitsus on sõlminud kokkuleppe.

§ 5.   Teenuse osutamise tingimused

  (1) Teenuse osutaja koostab teenuse saajale vajadusel individuaalse tegevuskava.

  (2) Sotsiaalosakonna vastaval spetsialistil on õigus kontrollida individuaalse tegevuskava täitmist.

  (3) Teenuse osutaja tagab teenuse saajatele töises tegevuses osalemisel ohutud tingimused ning tööohutusalase juhendamise.

  (4) Teenuse osutamise lõpetamise või pikendamise otsustab toimetulekutoetuse määramise eest vastutav spetsialist.

§ 6.   Teenuse eest tasumine

  (1) Teenust rahastatakse Tori valla eelarvest.

  (2) Teenuse saajatele on teenus tasuta.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine ja jõustumine

  (1) Sauga Vallavolikogu 23.02.2012 määrus nr 1 „Sauga vallas toimetulekule suunatud rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Enn Kuslap
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json