Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Keila linna 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2020, 18

Keila linna 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 28.01.2020 nr 1
, rakendatakse 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 4, § 5 lõigete 2, 6 ja 7, § 13 kuni § 19, § 23 ja § 38 alusel ning kooskõlas Keila linna põhimääruse § 46 lõigetega 1 ja 4 ja Keila linnavolikogu 27. augusti 2019 määrusega nr 8 „Keila linna eelarvestrateegia ja arengukava tegevuskava aastateks 2020-2023“.

§ 1.   Keila linna 2020. aasta koondeelarve

  Keila linna 2020. aasta koondeelarve võetakse v astu vastavalt esitatud lisale.

§ 2.   Keila linna 2020. aasta eelarvest makstavate toetuste määrad

 
  1) sünnitoetus – 400 eurot lapse kohta;
  2) eestkostel oleva lapse toetus – 50 eurot lapse kohta kuus;
  3) erivajadusega lapse kooli- ja koolieelse lasteasutuse transpordi toetus – kuni 160 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö;
  4) suure pere toetus – 50 eurot lapse kohta aastas;
  5) lastega pere toetus – kuni 150 eurot lapse kohta aastas;
  6) koolitranspordi toetus – kuni 40 eurot igas kuus, millal toimub õppetöö;
  7) laste huviringi- ja laagritoetus – kuni 200 eurot aastas;
  8) toitlustustoetus – kuni 70 eurot kuus;
  9) ravimitoetus – kuni 50 eurot kvartalis;
  10) muudel põhjendatud juhtudel eraldatav toetus – kuni 300 eurot aastas tingimusel, et ühekordse väljamakse maksimumsuurus ei ületa 150 eurot;
  11) juubelitoetus – 50 eurot juubilari kohta;
  12) esmakordselt kooli mineva lapse toetus – 100 eurot lapse kohta;
  13) matusetoetus – 230 eurot;
  14) puudega lapse hooldajatoetus – 50 eurot lapse kohta kuus;
  15) sügava puudega isiku hooldajale makstava hooldajatoetuse määr – 70 eurot hooldatava kohta kuus;
  16) raske puudega isiku hooldajale makstava hooldajatoetuse määr – 35 eurot hooldatava kohta kuus;
  17) koolieelse eralasteasutuse toetus – kuni 200 eurot ühe lapse kohta kuus;
  18) eralastehoiu toetuse kehtestatav piirmäär -360 eurot ühe lapse kohta kuus.

§ 3.   Kohustuste võtmisele esitatavad nõuded

  (1) Volikogu otsuse alusel võib võtta laenu, emiteerida võlakirju, võtta kapitalirendi- ja faktooringukohustusi ning kohustusi teenuste kontsessioonikokkulepete alusel ainult investeeringuteks, osaluste, aktsiate, osade ja muude omakapitaliinstrumentide omandamiseks, Keila linnast kui kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuvale üksusele laenude andmiseks ning võetud laenude, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste ning teenuste kontsessioonikokkuleppest tekkivate võlakohustuste tasumiseks.

  (2) Keila linn võib võtta rahavoogude juhtimise eesmärgil laenu tingimusel, et laen on taga si makstud eelarveaasta lõpuks.

§ 4.   Reservfondi moodustamine ja käsutamine

  (1) Eelarve reservfond tuleb moodustada mahus kuni 1% eelarveaasta omatuludest.

  (2) Reservfondi käsutab Keila Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) ettenägematute väljaminekute tegemiseks (sh kiireloomuliste majanduslike ja sotsiaalsete probleemide lahendamiseks ning õnnetuste tagajärgede likvideerimiseks, projektides osalemiseks jms).

  (3) Taotlus reservfondist raha eraldamiseks peab sisaldama olukorra kirjelduse, taotletava eraldise rahalist väärtust ning isiku andmeid, kellele vahendid eraldatakse.

  (4) Taotluse reservfondist raha eraldamiseks teeb linnavalitsuse hallatava asutuse või eelarve valdkonna juht.

  (5) Taotluse rahuldamisel võib taotlejale panna kohustuse esitada aruanne koos raamatupidamise algdokumentidega ettenähtud tähtajaks.

§ 5.   Volitused linnavalitsusele

  (1) Linnavalitsusel on lubatud kinnitada alaeelarved detailsemas jaotuses vastavalt Rahandusministeeriumi poolt kehtestatud klassifikaatorile.

  (2) Linnavalitsusel on lubatud linnavalitsuse hallatavate asutuste tegevuse lõpetamisel või ümberkorraldamisel vähendada nendele linnaeelarvest ettenähtud vahendeid, suunates vabanevad summad linnavalitsuse reservfondi ning eraldada reservfondist vahendeid ümberkorraldatavatele ja moodustatavatele uutele linnavalitsuse hallatavatele asutustele.

  (3) Linnavalitsusel on lubatud võtta eelarveaasta kestel rahavoogude juhtimise eesmärgil kassalaenu kuni 1 400 000 eurot. Kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta jooksul. Linnavalitsusel tuleb informeerida kassalaenu võtmisel kassalaenu tingimustest volikogu.

§ 6.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus koos seletuskirjaga avalikustatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast vastuvõtmist Keila linna veebilehel.

  (2) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2020.

Jaan Murdla
Volikogu aseesimees

Lisa 1  Keila linna 2020. aasta eelarve

Lisa 2 Keila linna 2020. aasta eelarve seletuskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json