Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kultuuri- ja spordiüritustele toetuse andmise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.01.2023, 23

Kultuuri- ja spordiüritustele toetuse andmise kord

Vastu võetud 26.01.2023 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Narva linna eelarvest kultuuri- ja spordiüritustele toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ning toetuse andmise põhimõtted.

§ 2.   Toetuse eesmärk

  (1) Toetuse andmise eesmärgiks on kultuuri- ja spordialase tegevuse mitmekesistamine ja arendamine.

  (2) Toetust antakse Narva linnas toimuva kultuuri- ja spordi ürituse sihtotstarbeliseks korraldamiseks.

2. peatükk Toetuse taotluse menetlemine 

§ 3.   Toetuse taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Toetust on õigustatud taotlema eraõiguslik juriidiline isik (edaspidi taotleja):
  1) kes on täitnud varasemalt Narva linna eelarvest saadud toetuse kasutamise tingimused, sh aruande esitamise kohustuse;
  2) kellel puuduvad ajatamata riiklikud maksuvõlad linnavalitsuse poolt taotluse vastavaks tunnistamise ja taotluse rahuldamise otsuse hetke seisuga. Maksuvõla ajatamise korral peavad maksed olema tasutud ajakava kohaselt;
  3) kelle suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
  4) kellel puuduvad võlgnevused Narva linna ees;

  (2) Taotleja nõuetele vastavust on õigus kontrollida kogu taotluse menetlemise vältel. Kui saab teatavaks asjaolu, et taotleja ei vasta käesoleva korra nõuetele, on õigus jätta taotlus läbi vaatamata, rahuldamata või toetus välja maksmata.

§ 4.   Taotluse esitamine

  (1) Taotleja esitab toetuse saamiseks Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale (edaspidi – Kultuuriosakond) elektrooniliselt vormikohase taotluse (Lisa 1) organisatsiooni allkirjaõigusliku esindaja digitaalse allkirjaga.

  (2) Taotluse esitamise tähtaeg:
  1) Esimene taotlusvooru taotluste esitamise tähtaeg on 15. november (üritus, millele toetust taotletakse, peab toimuma ja olema lõppenud järgmise aasta ajavahemikul 1. jaanuarist - 30. juunini);
  2) Teine taotlusvooru taotluste esitamise tähtaeg on 15. mai (üritus, millele toetust taotletakse, peab toimuma ja olema lõppenud jooksva aasta ajavahemikul 1. juulist - 31. detsembrini);
  3) 2023. aastal on taotluste esitamise tähtaeg 30. märts (üritus, millele toetust taotletakse, peab toimuma ja olema lõppenud hiljemalt jooksva aasta 31. detsembriks).
  4) Tähtajast hiljem esitatud taotlusi ei menetleta.

§ 5.   Taotluse vastuvõtmine

  (1) Kultuuriosakond kontrollib 30 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates taotleja esitatud taotluse ja lisatud dokumentide vastavust käesoleva määruse nõuetele. Puuduste korral määrab Kultuuriosakond tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, mis ei tohi ületada 10 tööpäeva. Määratud tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib Kultuuriosakond jätta taotluse läbi vaatamata ning lõpetada taotluse menetlemise.

  (2) Kui taotluses on esitatud valeandmeid, jäetakse taotlus läbi vaatamata ning taotlejale ei anta toetust valeandmete esitamisele järgneval kahel kalendriaastal.

  (3) Nõuetele mittevastavat taotlust ei menetleta.

§ 6.   Taotluse läbivaatamine ja hindamine

  (1) Narva Linnavalitsus moodustab taotluste läbivaatamiseks ja toetuste andmise otsuse langetamiseks taotluste hindamise 5-liikmelise komisjoni (edaspidi komisjon), mille koosseisu kuulub kaks Narva Linnavolikogu liiget.

  (2) Taotlused vaadatakse läbi komisjoni koosolekul, mis protokollitakse.

  (3) Taotluste hindamisel arvestatakse järgmisi hindamiskriteeriume:
  1) traditsioonid ja jätkusuutlikkus;
  2) uudsus ja omapära;
  3) suunatus avalikkusele;
  4) omafinantseering (sh kaasfinantseeringu) ja linnapoolse finantseeringu suhe;
  5) võimalus ürituse korraldamisega tõsta Narva linna mainet;
  6) ürituse tase (kohalik, regionaalne, riiklik, rahvusvaheline);
  7) korraldaja varasem kogemus;
  8) koostöö ja partnerlus.

  (4) Komisjonil on õigus küsida taotlejalt lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid ning dokumente.

§ 7.   Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemine

  (1) Komisjon langetab ühe kuu jooksul taotluste esitamise tähtajast otsuse toetuse andmise ja toetuse suuruse või toetuse andmisest keeldumise kohta.

  (2) Komisjonil on õigus anda toetust täies mahus, jätta toetust andmata või anda toetust taotletust väiksemas summas.

  (3) Komisjon teeb otsuse taotluse rahuldamata jätmise kohta, kui:
  1) taotleja või taotlus ei vasta toetuse saamise nõuetele;
  2) taotluses on esitatud teadlikult valeandmeid;
  3) taotleja ei võimalda kontrollida taotleja või taotluse vastavust toetuse saamise nõuetele;
  4) taotleja ei ole puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaja jooksul neid kõrvaldanud.

  (4) Toetuse andmisest või toetuse andmata jätmisest teavitab Kultuuriosakond taotlejat kirjalikult.

  (5) Taotlejaga, kellele on otsustatud toetust anda (edaspidi toetuse saaja), sõlmib Kultuuriosakond toetuse kasutamise lepingu, millega sätestatakse toetuse andmise, kasutamise ja aruandluse esitamise tingimused.

3. peatükk Toetuse kasutamine 

§ 8.   Toetuse maksmine

  Kultuuriosakonnal on õigus toetuse või selle osa väljamaksmine peatada, kui toetuse saaja osas on algatatud järelevalvemenetlus käesolevas määruses sätestatud kohustuste täitmise ja toetuse kasutamise kontrollimiseks.

§ 9.   Toetuse kasutamise tingimused

  Toetuse saaja kohustub:
  1) toetatud ürituse lubatud mahus, viisil ja tähtajal ellu viima;
  2) kasutama toetust taotluses nimetatud tegevuste elluviimisega seotud kulude katmiseks;
  3) pidama toetusena saadud raha kohta eraldi arvestust ja kasutama kuludokumentidel vastavat märgistust;
  4) nimetama toetajana Narva linna ning kasutama ürituse reklaammaterjalides Narva linna logo;
  5) lubama teha järelevalvet toetuse kasutamise üle;
  6) esitama järelevalve teostaja nõudmisel toetuse kasutamise kontrollimiseks vajalikud dokumendid.

§ 10.   Toetuse kasutamisest loobumine

  (1) Toetuse saajal on õigus toetuse kasutamisest loobuda.

  (2) Toetusest loobumise kohta esitab toetuse saaja Kultuuriosakonnale avalduse, milles märgitakse ära toetusest loobumise põhjus ning tagastatakse kasutamata toetus. Toetus tuleb tagastada 30 päeva jooksul pärast avalduse esitamist.

4. peatükk Aruandlus ja järelevalve 

§ 11.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta aruande hiljemalt 30 päeva jooksul pärast toetuse kasutamise perioodi lõppemist.

  (2) Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande (Lisa 2) Kultuuriosakonnale lepingus määratud tähtajaks.

§ 12.   Järelevalve

  Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab Kultuuriosakond. Järelevalve teostajal on õigus:
  1) nõuda tegevustoetuse sihipärase kasutamise tõendamiseks dokumente ning kontrollida toetuse saaja tegevust ürituse läbiviimise kohas;
  2) puuduste avastamisel määrata tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, mis ei tohi ületada 10 tööpäeva;
  3) toetuse tagasinõudmise otsustamiseks, kui puudused ei ole tähtajaks kõrvaldatud või neid ei ole võimalik kõrvaldada või toetuse saaja on esitanud valeandmeid.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Vladimir Žavoronkov
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 

Lisa 2 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json