SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Avinurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2016, 6

Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 22.03.2016 nr 43

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 5 ning § 14 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib sotsiaaltoetuste määramist ja maksmist Avinurme valla eelarvest.

  (2) Käesoleva korra alusel võimaldatakse sotsiaaltoetust üldjuhul üks kord kalendriaastas vähekindlustatud ja toimetulekuraskustega inimestele või perekondadele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Avinurme vald.

  (3) Vältimatu abi korras osutatakse abi isikutele, kes ajutiselt viibivad Avinurme vallas.

  (4) Toetuste määramisel juhindutakse käesolevast korrast, kuid iga üksikut juhtumit individuaalselt käsitledes.

  (5) Toetused jagunevad sissetulekust sõltuvateks ja mittesõltuvateks toetusteks.

§ 2.   Mõisted

  Antud korras kasutatakse sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses alljärgnevaid mõisteid:
  1) sotsiaaltoetus- isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus;
  2) leibkond - üksi elav isik või perekond või ühist eluruumi ja tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud;
  3) toimetulek – isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla;

§ 3.   Leibkonna sissetulekust mittesõltuvad toetused

  Leibkonna sissetulekust mittesõltuvad toetused vallaeelarve vahenditest on:
  1) sünnitoetus;
  2) matusetoetus;
  3) ranitsatoetus;
  4) laste ja eakate prillitoetus;
  5) suurperede jõulutoetus;
  6) eakate juubeli- ja sünnipäevatoetus;
  7) puuetega laste, õpilaste ja üliõpilaste ning asenduskodus elavate laste toetus;
  8) koduste laste ja eakate jõulutoetus;
  9) ujumise toetus eakatele, puuetega lastele ning nende saatjatele, kutsekooli õpilastele, üliõpilastele;
  10) hooldajatoetus;
  11) kriisiabitoetus.

§ 4.   Leibkonna sissetulekust sõltuvad toetused

  Leibkonna sissetulekust sõltuvad toetused vallaeelarve vahenditest on:
  1) koolitoetus majandusraskustes peredele;
  2) küttepuude toetus üksikutele eakatele ja puuetega inimestele;
  3) ravimitoetus puuetega inimestele;
  4) transporditoetus arstiabi saamiseks;
  5) lumetõrje teostamise toetus;

§ 5.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetus on ühekordne, mis makstakse välja lapse emale, isale, eestkostjale või hooldajale. Sünnitoetust võib taotleda kahe kuu jooksul lapse sünnist alates.

  (2) Mitmikute puhul makstakse sünnitoetust iga lapse kohta.

  (3) Sünnitoetuse taotlemiseks on vaja vallavalitsusele esitada avaldus ( lisa 1 määrusele ).

§ 6.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetuse saamise õigus on isikul, kes korraldab valla elaniku surma puhul lahkunu matused olenemata korraldaja elukohast ja sugulusvahekorrast. Kui lahkunul puuduvad omaksed ja matuse korraldab vallavalitsus või hooldekodu, siis makstakse matusetoetus välja valla sotsiaalnõunikule või hooldekodu volitatud esindajale.

  (2) Matusetoetuse taotlemiseks on vaja vallavalitsusele esitada avaldus ( lisa 2 määrusele ).

§ 7.   Ranitsatoetus

  (1) Ranitsatoetust on õigus saada esimesse klassi astuval lapsel, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Avinurme vald.

  (2) Ranitsatoetuse saajate nimekiri koostatakse I klassi õpetajalt saadud andmete alusel.

  (3) Teistesse koolidesse I klassi astujate kohta esitab avalduse vallavalitsusele lapsevanem, hooldaja või eestkostja.

§ 8.   Laste ja eakate prillitoetus

  (1) Toetust prillide ostmiseks on õigus saada lastel ja üle 63 aastastel eakatel.

  (2) Toetuse taotlemiseks tuleb lapsevanemal, eakal või tema esindajal esitada vallavalitsusele avaldus ( lisa 3 määrusele )

§ 9.   Suurperede jõulutoetus

  (1) Suurperede jõulutoetus makstakse sotsiaalnõuniku ettepanekul nelja ja enamat kuni 18-aastast ( kui laps õpib gümnaasiumis või kutsekoolis, siis kuni 19-aastast) last kasvatavale perekonnale.

  (2) Kui laps õpib väljaspool Avinurme valda, tuleb sotsiaalnõunikku sellest teavitada. Sotsiaalnõunik kontrollib õppimise andmeid EHIS-es.

§ 10.   Eakate juubeli- ja sünnipäevatoetus

  (1) Juubelitoetust on õigus saada alates 70.-ndast sünnipäevast.

  (2) Sünnipäevatoetust on õigus saada alates 90.-ndast sünnipäevast.

  (3) Juubeli- ja sünnipäevatoetus makstakse välja vallavalitsuse kassast sotsiaalnõunikule või sotsiaaltöötajale, kes viib toetuse sünnipäevalapsele koju koos lillede ja õnnitluskaardiga.

§ 11.   Toetus puuetega lastele, õpilastele, üliõpilastele ning asenduskodus elavatele lastele

  Toetust makstakse sotsiaalnõuniku ettepanekul kaks korda aastas volikogu poolt kinnitatud summa ulatuses.

§ 12.  

  Koduste laste ja eakate jõulutoetuseks on jõulupakid.

§ 13.   Ujumise toetus eakatele, puuetega lastele ning nende saatjatele, kutsekooli õpilastele, üliõpilastele

  Toetus makstakse ujula eelarvesse. Toetust arvestatakse neljale ujumiskorrale kuus, toetuse arvestamise aluseks on ujula klienditeenindaja poolt majandusnõunikule esitatud andmed.

§ 14.   Hooldajatoetus

  (1) Hooldajatoetus on 3-18-aastase raske või sügava puudega lapse ja 18 aastast vanemale sügava või raske puudega inimese hooldajale või eestkostjale makstav igakuine toetus.

  (2) Hooldajatoetuse maksmiseks tuleb esitada 10 tööpäeva jooksul ekspertiisiotsuse teatavakstegemisest vallavalitsusele avaldus ( lisa 4 määrusele ).

  (3) Toetuse määramisel aluseks on sotsiaaltöötaja poolt koostatud hooldusvajaduse hindamise akt, kohtumäärus eestkoste määramisest, Avinurme Vallavalitsuse ( edaspidi vallavalitsus ) korraldus hooldaja määramise või mittemääramise kohta ning puuet tõendav kehtiv arstliku ekspertiisi otsus.

  (4) Sotsiaaltöötajal on õigus hooldusvajaduse väljaselgitamiseks külastada taotleja kodu ning küsitleda hooldust vajava isiku lähedasi ja kogukonna liikmeid.

  (5) Vajadusel võib sotsiaaltöötaja kaasata hooldusvajaduse hindamiseks perearsti või pöörduda rehabilitatsioonikomisjoni poole.

  (6) Hooldajatoetust on õigus saada aja jooksul, millal hooldataval on olemas kehtiv arstliku ekspertiisi otsus puude määramise kohta.

  (7) Toetuse summa määratakse kehtiva ekspertiisiotsusega määratud puudeastmest lähtuvalt volikogu poolt kinnitatud määras.

  (8) Kui hoolduse keskel ekspertiisiotsuse kehtivus lõpeb, peatatakse perioodiks, mil kehtivat ekspertiisiotsust ei ole, hooldajale toetuse maksmine ning uue ekspertiisiotsuse andmisel makstakse hooldajale tema avalduse alusel toetust tagasiulatuvalt kogu hoolduse aja eest vastavalt ekspertiisiotsusel märgitud puude astmele.

  (9) Toetuse maksmise jätkamiseks tuleb esitada 10 tööpäeva jooksul uue ekspertiisiotsuse teatavakstegemisest vallavalitsusele avaldus. Kui hooldaja ei esita avaldust toetuse maksmiseks eelmärgitud tähtajal, talle toetust tagasiulatuvalt ei maksta, vaid toetuse maksmist jätkatakse päevast, mil hooldaja esitas avalduse.

  (10) Hooldajatoetust ei maksta :
  1) vanemale, eestkostjale, kellele on määratud raske või sügav puue ning vanemale, kes saab riiklikku pensioni või saab vanemahüvitist ning vanemale, kes elab hoolekandeasutuses või viibib haiglas hooldusravil ning vanemale, kes on piiratud teovõimega;
  2) vanemale, eestkostjale ,kui laps õpib nõustamiskomisjoni otsuse alusel erivajadustega laste koolis ja ööbib õpilaskodus.

  (11) Hooldajatoetuse maksmise peatamine
  1) kui hooldaja asub tööle;
  2) kui laps paigutatakse ajutiselt vähemalt üheks kuuks intervallhooldusele;
  3) kui laps on suunatud õppima õpilaskoduga õppeasutusse.

  (12) Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine
  1) hooldust tingivate asjaolude lõppemisel;
  2) hooldaja või hooldatava surma korral;
  3) kui hooldaja ei täida oma kohustusi puudega lapse hooldamisel;
  4) hooldaja ja hooldatava elama asumisega teise omavalitsusse;
  5) muul põhjusel

  (13) Hooldajatoetuse maksmise lõpetamiseks tuleb esitada avaldus (lisa 5 määrusele).Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teatama asjaoludest, mis toovad kaasa määratud toetuse maksmise peatamise või lõpetamise kümne tööpäeva jooksul nende asjaolude tekkimisest. Vastasel juhul on vallavalitsusel õigus enammakstud toetus tagasi nõuda.

  (14) Toetuse maksmist on õigus lõpetada ja tagasi nõuda kui toetuse määramise aluseks olid taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmed. Juhul kui isik keeldub valeandmete alusel saadud toetust vabatahtlikult tagastamast on vallavalitsusel õigus pöörduda kohtu poole.

  (15) Toetuse maksmine lõpetatakse toetuse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude ilmnemisel, kuid mitte hiljem kui järgneva kuu esimesest kuupäevast.

  (16) Sotsiaalmaksuseaduse alusel maksatakse tööealise isiku, kes hooldab raske või sügava puudega isikut, sotsiaalmaks Avinurme valla eelarvest.

§ 15.   Kriisiabi toetus

  (1) Kriisiabi toetust on võimalik maksta isikule või perekonnale, kes on ajutiselt sattunud kriisiolukorda õnnetusjuhtumi, tulekahju, kuriteo või pereliikme äkilise haigestumise tagajärjel.

  (2) Kriisiabi toetust võidakse määrata samuti hädavajalike kulude osaliseks katmiseks:
  1) õnnetusjuhtumi korral hädavajalike toiduainete ja riietusesemete muretsemiseks;
  2) lastega peredele koolitarvete ja riiete soetamise kulude osaliseks katmiseks;
  3) eriabivahendite ostmiseks või üürimiseks;
  4) ravimite ja põetusvahendite ostmiseks;
  5) muudel põhjendatud erivajadustel.

  (3) Kriisiabitoetuse eraldamise aluseks on kannatanu või tema eest seisva kolmanda isiku avaldus, milles on toetuse saamise vajadus põhjendatud.

§ 16.   Koolitoetus majandusraskustes peredele

  (1) Koolitoetust majandusraskustes peredele makstakse ühe õpilase kohta volikogu poolt kinnitatud summas.

  (2) Toetuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada leibkonna sissetulekute väljavõte (Maksu- ja Tolliameti väljatrükk, kontoväljavõte jms) ning esitada kirjalik avaldus ( lisa 3 määrusele ).

§ 17.   Küttepuude toetus üksikutele pensionäridele ja puuetega inimestele

  (1) Küttepuude toetust makstakse üksikutele pensionäridele ja puuetega inimestele üks kord aastas.

  (2) Toetuse määramise aluseks on avaldus ( lisa 3 määrusele ).

  (3) Taotleja nõusolekul võib küttepuude toetuse maksta küttepuude müüjale.

§ 18.   Ravimitoetus puuetega inimestele

  (1) Ravimitoetust makstakse puuetega inimestele üks kord aastas volikogu poolt kinnitatud summas.

  (2) Ravimite ostmist kinnitavad kuludokumendid tuleb esitada koos avaldusega ( lisa 3 määrusele ).

§ 19.   Transporditoetus arstiabi saamiseks

  (1) Transporditoetust arstiabi saamiseks makstakse puuetega isikutele üks kord aastas volikogu poolt kinnitatud summas

  (2) Transporditoetuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada koos kuludokumentidega (eriarsti visiiditasu/ haigla voodikohamaks, bensiinitšekk, bussipiletid jms) kirjalik avaldus ( lisa 3 määrusele )

§ 20.   Lumetõrje teostamine erateedel puuetega isikutele

  (1) Lumetõrjet teostatakse vallavalitsusele esitatud avalduse alusel ( lisa 6 määrusele )

  (2) Lumetõrjet teostab vallavalitsuse palgatud teenusepakkuja sotsiaalnõuniku poolt kinnitatud nimekirja alusel.

§ 21.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Toetuse määramise vallavolikogu poolt kinnitatud toetuste määrade alusel, otsustab sotsiaalnõunik kaasates vajadusel otsustamisse vallavolikogu haridus, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni.

  (2) Toetuse määramisel arvestatakse volikogu poolt kehtestatud madala sissetuleku piiri, taotleja materiaalset olukorda, sissetulekuallikaid ja muude elatusvahendite olemasolu, tervislikku olukorda, ülalpeetavate arvu ja vanust.

  (3) Kui toetuse taotlus ületab toetuse piirmäära, määrab sotsiaalnõunik toetuse, kuulates ära haridus, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni arvamuse.

  (4) Otsus abi andmise või sellest keeldumise kohta peab olema põhjendatud ning tuginema seadustele või muudele õigusaktidele. Keelduvast otsusest teavitab sotsiaalnõunik taotlejat kirjalikult 10 (kümne) tööpäeva jooksul otsuse vastuvõtmisest.

  (5) Toetus makstakse toetuse saaja soovil, kas pangaarvele või sularahas vallavalitsuse kassast.

  (6) Vallavalitsusel on õigus toetustest (va. matusetoetus) ja hüvitistest kinni pidada kuni 100% kui taotlejal on võlgnevusi vallavalitsuse ja/ või tema hallatavate asutuste ees.

§ 22.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Avinurme Vallavolikogu 31.01 2008.a. määrus nr 61 „Avinurme valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise ja maksmise kord“

§ 23.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01.jaanuarist 2016.

Anne Paas
volikogu esimees

Lisa 1 Sünnitoetuse avaldus

Lisa 2 Matusetoetuse avaldus

Lisa 3 Sotsiaaltoetuse avaldus

Lisa 4 Avaldus hooldamiseks

Lisa 5 Avaldus hooldamise lõpetamiseks

Lisa 6 Avaldus lume lükkamiseks

/otsingu_soovitused.json