Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Pereabikomisjoni töökord

Väljaandja:Paikuse Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2016, 33

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Pereabikomisjoni töökord

Vastu võetud 27.01.2014 nr 2
RT IV, 06.02.2014, 9
jõustumine 09.02.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.03.2016RT IV, 31.03.2016, 2503.04.2016

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja Paikuse Vallavolikogu 21.03.2016 määruse nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 6 lõike 4 alusel.
[RT IV, 31.03.2016, 25 - jõust. 03.04.2016]

§ 1.  Pereabikomisjoni eesmärk ja ülesanded

 (1) Pereabikomisjon on Paikuse Vallavalitsuse moodustatav komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on sotsiaalabi või nõuannet vajavate vallaelanike nõustamine ning nende avalduste kompetentne lahendamine.

 (2) Pereabikomisjoni otsusega jagatakse vallavolikogu poolt kinnitatud sotsiaalhoolekande eelarve ning riiklikud toetused või tehakse pädevale organile ettepanek toetuse määramiseks.

§ 2.  Komisjoni juhtimine

 (1) Pereabikomisjoni tööd juhib vallavalitsuse määratud esimees.

 (2) Pereabikomisjon valib endi seast komisjoni aseesimehe.

§ 3.  Komisjoni töö vorm

 (1) Pereabikomisjoni töö vorm on koosolek.

 (2) Pereabikomisjon tuleb kokku iga kuu hiljemalt 25-ndaks kuupäevaks. Koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees. Esimehel on õigus jätta koosolek kokku kutsumata üksnes juhul, kui edasilükkamatuid küsimusi lahendada ei ole.

 (3) Pereabikomisjoni koosolek on kinnine, kuid vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialistil on õigus sellest sõnaõigusega osa võtta.

 (4) Vajadusel kutsutakse üksikküsimuse paremaks lahendamiseks koosolekule selles küsimuses asjaolude väljaselgitamise ajaks avalduse esitaja.

§ 4.  Komisjoni haldusaktid

 (1) Pereabikomisjon lahendab oma pädevuses olevad küsimused otsustena, mis vormistatakse koosoleku protokollis.

 (2) Juhul, kui pereabikomisjoni pädevusse kuulub asjas üksnes ettepaneku tegemine, näidatakse ka ettepanek koos põhjendusega koosoleku protokollis.

 (3) Pereabikomisjon on otsusevõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust.

 (4) Otsused tehakse avaliku hääletamise teel.

 (5) Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega.

§ 5.  Avalduste lahendamine

 (1) Komisjon lähtub oma töös seadustest ning muudest riiklikest ja Paikuse valla kohalikest õigusaktidest.

 (2) Arutusele tulevad nõuetekohaselt esitatud avaldused.

 (3) Avaldused esitab komisjonile vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist, lastekaitse küsimustes lastekaitse spetsialist, lisades igas küsimuses ka oma seisukoha.

 (4) Komisjonil on õigus nõuda asjakohaseid täiendavaid andmeid ja tõendeid ning kontrollida esitatud andmeid.

§ 6.  Komisjoni töö dokumenteerimine

 (1) Komisjoni koosolekud protokollitakse.

 (2) Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja.

 (3) Protokollile allakirjutanud isik vastutab protokollis sisalduvate andmete õigsuse eest.

 (4) Protokolli kantakse istungi või koosoleku toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja otsused ettepanekute arvestamise või mittearvestamise kohta, hääletustulemused, kui küsimus otsustati hääletamise teel, ning otsustajate ja küsimuste algatajate eriarvamused.

 (5) Protokollile allakirjutanud isik vastutab protokollis sisalduvate andmete õigsuse eest.

§ 7.  Otsuste teatavakstegemine

 (1) Otsuse teeb vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist asjaosalisele isikule teatavaks isiku vanust ja arengutaset arvestaval ja talle arusaadaval viisil.

 (2) Sotsiaalteenuse, sotsiaaltoetuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi andmisest keeldumise otsus tehakse isikule teatavaks viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast, isikuga kokkulepitud vormis, kokkuleppe puudumisel kirjalikult.

§ 8.  Eriarvamuste lahendamine

 (1) Avaldaja ja pereabikomisjoni eriarvamustele jäämise korral lahendab olukorra vallavalitsus.

 (2) Puudutatud isikul on õigus vaidlustada pereabikomisjoni otsus 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide Pärnu Maavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

 (3) Pereabikomisjoni otsuse teatavakstegemisel tuleb isikut teavitada otsuse vaidlustamise võimalustest.

§ 9.  Rakendussäte

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].