SotsiaalhoolekanneTeenused

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Jõhvi vallas

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2016, 35

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord Jõhvi vallas

Vastu võetud 24.03.2016 nr 86

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vallas elavatele puuetega inimestele sotsiaaltransporditeenuse (edaspidi teenuse) osutamist, tagamaks puuetega inimestele paremaid tingimusi toimetulekuks ja võrdsete võimaluste toetamiseks.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Teenuse osutamise eesmärgiks on luua võimalused puudest tingitud takistuste vähendamiseks liikumisraskustega isikutele, spetsiaalse valla omandis oleva sotsiaaltranspordi kasutamisega.

 (2) Teenust on õigus taotleda rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vallas elavatel:
 1) sügava liikumispuudega, progresseeruva liikumisvõime kaotusega raske puudega isikutel, raske või sügava nägemispuudega isikutel või muud liiki sügava puudega isikutel;
 2) raske ja sügava vaimupuudega lastel ja noortel (kuni 26 a), kes vajavad kõrvalist abi liikumisel ja transpordivahendi kasutamisel.

 (3) Puudega isik käesoleva korra mõttes on isik, kellele on määratud raske või sügav liikumis-, nägemispuue, raske või sügav vaimupuue või onkoloogilisest haigusest tingitud raske või sügav puue ning oma puudest tingituna ei saa ta kasutada tavatransporti.

 (4) Teenust osutatakse reeglina tööpäevadel, puhkepäevadel teenuse osutamine toimub erandkorras eakate ja puuetega inimeste spetsialisti otsuse alusel.

 (5) Ümbruskonna omavalitsustele või neis elavatele puuetega inimestele toimub võimaluse korral sotsiaaltranspordi üürimine valla- või linnavalitsuste või taotleja vahel saavutatud kokkulepete alusel.

 (6) Sotsiaaltransporti haldab vallavalitsuse sotsiaalteenistus, kellel on õigus teenuse sõidugraafiku väliselt kasutada antud sõiduvahendit sotsiaaltranspordina abivajavate isikute või perede külastamiseks ja muude sotsiaalhoolekande seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

§ 3.  Teenuse kasutamine

 (1) Teenust kasutatakse eelkõige hädavajalike sõitude tegemiseks, milleks on arsti vastuvõtt, erandkorras ametiasutuste külastamine, ühisürituste külastamine või pereliikmete või lähedastega juhtunud erakorraliste sündmuste korral ja vajadusel osalemine sotsiaalteenustel. Teenuse kasutajal on lubatud abistamise eesmärgil kaasata sõidule ühe saatja (pereliige, hooldaja, eestkostja vms).

 (2) Teenuse kasutamine on paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud isikutele Jõhvi valla piires (sh sõidud Ida-Viru Keskhaiglasse) tasuta järgmiste piirangutega:
 1) sügava või raske liikumis-, nägemis- või vaimupuudega täiskasvanud – 300 km aastas;
 2) sügava või raske liikumis-, nägemis-, või vaimupuudega lapsed ja noored – 350 km aastas;
 3) käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetamata puudega inimesed – teenuse osutamise ja aastase limiidi määrab vallavalitsuse sotsiaalkomisjon igakordselt puudega isiku avalduse alusel.

 (3) Paragrahvi 2 lõikes 2 nimetatud isikutel on täiendavalt õigus tasuta sotsiaaltranspordi teenuse kasutamiseks üks kord aastas sõiduks eriarstide vastuvõtule Tallinna või Tartusse.

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud limiidi ületamisel või käesolevas korras nimetamata juhtudel tasub sotsiaaltranspordi kasutamise eest täies ulatuses teenuse taotleja.

 (5) Teenuse kasutamise kohta isikute lõikes peab arvestust vallavalitsuse eakate ja puuetega inimeste spetsialist.

 (6) Rahaliste vahendite piisavuse korral võib vallavalitsuse sotsiaalkomisjon oma otsusega võimaldada täiendavaid tasuta sõite.

 (7) Teenuse kasutamise hinna kehtestab vallavalitsus korraldusega.

§ 4.  Teenuse tellimine

 (1) Teenust taotlev isik või tema esindaja (lähedane, eestkostja, hooldaja vms) pöördub taotlusega vallavalitsuse eakate ja puuetega inimeste spetsialisti poole, kes selgitab, kas isik on õigustatud teenust saama. Kui isik vastab teenuse saamise nõuetele, kannab spetsialist ta teenuse saajate nimekirja, kus on andmed teenuse kasutaja puude raskusastme, teenuse kasutamise limiidi, teenuse kasutamise aja, kilometraaži ja teenuse eest tasutava hinna kohta.

 (2) Teenuse kasutamise soovist, ajast ja marsruudist on teenuse taotleja kohustatud ette teatama vähemalt viis tööpäeva.

 (3) Teenuse kasutamiseks sõidugraafiku koostamisel lähtutakse eelisjärjekorras sõidu eesmärgist ning inimese tervislikust seisundist.

§ 5.  Järelevalve teenuse kasutamise üle

 (1) Teenuse saaja on kohustatud järgima käesoleva korra nõudeid ja kasutama sotsiaaltransporti ja kehtestatud limiite otstarbekohaselt ning eesmärgipäraselt.

 (2) Järelevalvet teenuse kasutamise õiguspärasuse üle teostab vallavalitsuse eakate ja puuetega inimeste spetsialist.

 (3) Käesoleva korraga kehtestatud tingimuste rikkumiste tuvastamisel on vallavalitsuse sotsiaalkomisjonil õigus teenuse kasutaja/taotleja nimekirjast välja arvata ja teenuse osutamisest keelduda, millest teenuse kasutajat/taotlejat teavitatakse koheselt kirja teel. Nimekirjast kustutamisega mittenõustumisel on teenuse kasutajal/taotlejal õigus 30 päeva jooksul keeldumisest teadasaamise päevast arvates esitada vaie vallavalitsusele.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Jõhvi Vallavolikogu 18. oktoobri 2007 määrus nr 87 „Invatransporditeenuse osutamise kord Jõhvi vallas“.

 (2) Määrus jõustub üldises korras.

Niina Neglason
Volikogu esimees