SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Jõhvi valla täisealisele isikule väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse hoolduskulude tasumisel osalemise kord

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2016, 37

Jõhvi valla täisealisele isikule väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse hoolduskulude tasumisel osalemise kord

Vastu võetud 24.03.2016 nr 88

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus reguleerib rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vallas elukohta omavate isikute väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse hoolduskulude (edaspidi kohamaksumus) vallaeelarvest eraldamise tingimusi ja korda.

  (2) Väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule (edaspidi hooldusvajadusega isik), kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

  (3) Käesoleva määruse tähenduses on hoolekandeasutus ööpäevaselt tegutsev teenuseosutaja, kus tagatakse hooldusel viibivatele isikutele nende eale ja seisundile ning seaduses sätestatud nõuetekohane vastav hooldamine.

§ 2.   Kohamaksumuse tasumiseks vallaeelarvest õigustatud isikud

  Kohamaksumuse tasumisel vallaeelarvest on õigustatud isikud:
  1) kes vajavad ööpäevaringselt hooldust, kõrvalabi ja järelevalvet ning kelle hoolduse korraldamine kodustes tingimustes ei ole võimalik ning kelle puuduvad vahendid enda hoolduse tagamiseks;
  2) kellel puuduvad seadus- või lepingujärgsed ülalpidajad või kelle seadus- või lepingujärgsed ülalpidajad ei ole oma tervisliku seisundi, ea ja/või vähekindlustatuse tõttu võimelised hooldusvajadusega isikule vajalikul määral hooldust tagama ega seda finantseerima, kahjustamata enese tavalist ülalpidamist.

§ 3.   Kohamaksumuse tasumise taotlemine

  (1) Hooldusvajadusega isik või tema esindaja esitab vallavalitsusele kirjaliku avalduse (lisa kahel lehel).

  (2) Kui hoolduse vajaja ei ole oma tervisliku seisundi tõttu võimeline avaldust esitama, võivad erandjuhtudel avalduse esitada seadus- või lepingujärgne ülalpidaja, hooldaja või muu isik, kes on taotlejaga lähedalt seotud.

  (3) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) puude olemasolu korral koopia Sotsiaalkindlustusameti otsusest puude raskusastme kohta;
  3) arstitõend, milles on märgitud raskete (pidevat ravi nõudvate) somaatiliste ja nakkushaiguste esinemine (otsus nakkushaiguste puudumise kohta, kopsuröntgeni vastus, allergia esinemisel informatsioon põhjustajate kohta);
  4) väljavõte hooldusvajadusega isiku pangakontost viimase aasta tehingute kohta;
  5) seadus- või lepingujärgsete ülalpidajate olemasolu korral nende isiku- ja kontaktandmed ning tõendid ülalpidajate ja nende perekonnaliikmete sissetulekute kohta;
  6) seadus- või lepingujärgsete ülalpidajate olemasolul nende kirjalik kinnitus hoolduskulude tasumisel osalemise kohta.

  (4) Isikute puhul, kellel puuduvad seadus- või lepingujärgsed ülalpidajad, kogub käesolevas paragrahvis nimetatud informatsiooni vallavalitsuse sotsiaalteenistus.

  (5) Isikute, kelle kohamaksumuse katmist taotletakse vallaeelarvest, hoolekandeasutusse paigutamine toimub valla sotsiaalteenistuse ettepanekul ja vallavalitsuse kaalutletud korralduse alusel.

  (6) Hoolekandeasutusse paigutamisel sõlmitakse osapoolte vahel asjakohane leping.

§ 4.   Taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsuse sotsiaalteenistus:
  1) kontrollib taotluses märgitud asjaolusid, esitatud dokumentide õigsust, veendub hooldatava isiku hoolekandeasutusse paigutamise vajaduses ning tema nõusolekus hooldusasutusse paigutamiseks ning kogub asja menetlemiseks vajadusel täiendavaid tõendeid ja dokumente;
  2) selgitab menetluse käigus välja hoolekandeteenuse osutaja ja hooldusteenuse hinna;
  3) selgitab välja, kui suures osas on taotleja ja tema ülalpidamiskohustusega isikud võimelised teenuse eest ise tasuma, kahjustamata enese tavalist ülalpidamist.

  (2) Hoolekandeteenuse osutaja valikul arvestatakse hooldusvajadusega isiku tervisliku seisundi ja tema erivajadustega ning võimaluste piires tema enda ja lähedaste sooviga.

  (3) Otsus kohamaksumuse tasumise või sellest keeldumise kohta tehakse ühe kuu jooksul, alates vastava avalduse ja nõuetekohaste dokumentide esitamise päevast.

§ 5.   Kohamaksumuse tasumine vallaeelarvest

  (1) Esmajärjekorras tasutakse vallaeelarvest nende isikute kohamaksumus kellel puuduvad seadus- või lepingujärgsed ülalpidamiskohuslased.

  (2) Kohamaksumuse tasumise kohustuse võtavad enda kanda hooldusvajadusega isik, tema seadus- või lepingujärgne ülalpidaja ja/või vallavalitsus järgnevalt:
  1) hooldusvajadusega isik tasub kohamaksumuse omaosalusena kuni 100% oma igakuisest sissetulekust, sõltuvalt hoolekandeasutuse teenusest ja isiku täiendavate lisakulutuste vajadusest, kui seda võimaldavad isiku sissetulekud ning muud vahendid;
  2) kui hooldusvajadusega isiku vahenditest ei piisa (sh vara), tasuvad kohamaksumusest puudujääva osa seadus- või lepingujärgsed ülalpidajad;
  3) seadus- või lepingujärgse ülalpidaja puudumisel või vähekindlustatuse korral, tasub hooldusvajadusega isiku igakuisest sissetulekust puudujääva osa kas osaliselt või täielikult vald.

  (3) Seadus- või lepingujärgne ülalpidaja vabaneb hooldusteenuse eest tasumise kohustusest ainult selles ulatuses, milles ta ei ole tema muid kohustusi ja varalist (sh hooldusvajadusega isiku vara) seisundit arvestades võimeline andma teisele isikule ülalpidamist, kahjustamata enese tavalist ülalpidamist.

  (4) Ülalpidamiskulude eest tasumise kohta sõlmitakse kõigi osapoolte vahel leping.

§ 6.   Kohamaksumuse rahastamisest keeldumine

  Vallavalitsus keeldub valla eelarvest kohamaksumuse rahastamisest kui:
  1) hooldust vajava isiku ja tema seadus- või lepingujärgsete ülalpidajate sissetulekust ja varast piisab hoolduskulude katmiseks;
  2) hooldust vajava isiku perekonnaliikmed, kellel on perekonnaseaduse järgi ülalpidamiskohustus, ei osale hoolduskulude katmisel;
  3) soovikohane hooldusasutus on sobimatu kõrge hinna, teenuste eripära või mõne muu omaduse tõttu ja taotleja ei soovi paigutamist mõnda teise hoolekandeasutusse;
  4) hooldust vajava isiku toimetulek on võimalik tagada teistega sotsiaalteenuste määramisega (koduteenuste osutamine, abivahendite muretsemine, hooldaja määramine jms).

§ 7.   Kohamaksumuse rahastamise lõpetamine või muutmine

  (1) Kohamaksumuse rahastamine vallaeelarvest lõpetatakse vallavalitsuse korraldusega:
  1) kui hooldatav või tema seadus- või lepingujärgne ülalpidaja keelduvad tasumast nende kanda jäävat osa ülalpidamiskuludest;
  2) kui seadus- või lepingujärgne ülalpidaja on oma majandusliku olukorra kohta esitanud valeandmeid;
  3) kui hooldatav isik või tema seaduslik esindaja esitab avalduse hoolekandeasutusest lahkumiseks;
  4) kui hoolekandeasutus teatab lepingu lõpetamisest;
  5) hooldatava surma korral.

  (2) Juhul, kui hooldatav või tema seadus- või lepingujärgne ülalpidaja soovivad vahetada hoolekandeasutust ning selle kohamaks on senisest kõrgem või kui on teada muid asjaolusid, mis teevad hooldatava poolt valitud hoolekandeasutuse ebasobivaks, võib sotsiaalteenistus keelduda valitud hoolekandeasutuse kohamaksumuse rahastamisest.

  (3) Kui hooldusvajadusega isiku ja/või tema ülalpidamiskohutusega isikute majanduslik olukord on muutunud nii, et nad on võimelised hooldusteenust kokkulepitust suuremas summas rahastama, muudab vallavalitsus vallaeelarvest teenuse eest makstava osa suurust.

  (4) Kui seadus- või lepingujärgsete ülalpidamiskohustusega isikute majanduslik olukord oluliselt halveneb, mistõttu nad ei ole võimelised kokkulepitud mahus teenuse eest tasuma, on neil õigus taotleda valla eelarvest makstava osa suurendamist.

§ 8.   Järelevalve

  Sotsiaalteenistus vaatab mitte harvem kui üks kord poolaastas hoolekandeasutusega sõlmitud lepingud üle ning kontrollib hooldusvajadusega isiku ja tema seadus- või lepingujärgsete ülalpidamiskohustustega isikute majanduslikku olukorda.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud hoolduslepingud kehtivad kuni nende kehtivuse lõpptähtajani.

  (2) Tunnistada kehtetuks Jõhvi Vallavolikogu 17. mai 2012 määrus nr 88 „Jõhvi valla eakate ja puuetega inimeste hoolekandeasutusse paigutamisel hoolduskulude tasumisel osalemise kord“.

  (3) Määrus jõustub üldises korras.

Niina Neglason
Volikogu esimees

Lisa Avaldus üldhooldusteenuse hoolduskulu tasumiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json