Teksti suurus:

Paide Linnavolikogu 17.11.2011 määruse nr 57 "PAIde Lasteaia põhimäärus" muutmine

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.04.2017
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2017, 3

Paide Linnavolikogu 17.11.2011 määruse nr 57 "PAIde Lasteaia põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 23.03.2017 nr 5

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 ja Paide Linnavolikogu 17.11.2011 määruse nr 57 „PAIde Lasteaia põhimäärus“ § 26 alusel.

§ 1.   Paide Linnavolikogu 17. novembri 2011 määruses nr 57 "PAIde Lasteaia põhimäärus" tehakse järgmised muudatused:


1) paragrahvi 2 lisatakse lõige 8 järgmises sõnastuses:
"(8) Erivajadustega lastele luuakse tingimused kasvamiseks ja arenemiseks sobitusrühmades koos teiste lastega.";
2) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Lasteaia tegevuse eesmärgiks on võimaldada lastele alates pooleteisest eluaastast kuni koolikohustuse tekkimiseni hoidu ja alushariduse omandamist.";
3) paragrahvi 7 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
4) paragrahvi 10 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:
"(4) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi.";
5) paragrahvi 16 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;
6) paragrahvi 17 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:
"(5) Direktori äraolekul asendab teda õppealajuhataja või direktori poolt volitatud isik.";
7) paragrahvi 17 lisatakse lõige 8 järgmises sõnastuses:
" (8) Direktor annab lasteaia sisemise töö korraldamiseks käskkirju.";
8) paragrahvi 20 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:
"1) pedagoogid: direktor, õppealajuhataja, õpetajad, eripedagoogid, logopeedid;".

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Peeter Saldre
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json