HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kostivere Kooli põhimäärus

Kostivere Kooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Jõelähtme Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2017, 39

Kostivere Kooli põhimäärus

Vastu võetud 30.03.2017 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 66 lõike 2 ja Jõelähtme Vallavolikogu 11.02.2016 määruse nr 71 „Jõelähtme valla põhimäärus“ § 42 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Kooli nimi

  Kooli nimi on Kostivere Kool (edaspidi kool).

§ 2.  Asukoht

 (1) Kooli asukoht ja tegutsemiskoht on Kostivere alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond.

 (2) Kooli postiaadress on Aruküla tee 3, 74201 Kostivere alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond. Ametlikult kasutatav e-posti aadress on: sekretar@kostivere.edu.ee

§ 3.  Tegutsemise vorm ja haldusala

 (1) Kool on munitsipaalkool. Kooli pidajaks on Jõelähtme vald. Kool on Jõelähtme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

 (2) Kooli tegutsemise vorm on põhikool, kus õpe toimub kolmel kooliastmel.

 (3) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 4.  Pitsat ja sümboolika

 (1) Koolil on oma nimetusega pitsat ja sümboolika.

 (2) Kooli pitsat on sõõrikujuline, läbimõõduga 35 mm. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri “Kostivere Kool” ja sõõri alumisel äärel kiri “Harju maakond”. Pitsati keskel kasutatakse valla vappi.

 (3) Kooli sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab direktor.

2. peatükk KOOLI TEGEVUSE EESMÄRGID 

§ 5.  Kooli ülesanded

  Kooli ülesandeks on:
 1) luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja õpioskuste, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist;
 2) luua õpilasele tingimused kultuuri- ja sporditegevuseks;
 3) luua õpilastele ja personalile tänapäevased õppe-, töö- ja olmetingimused;
 4) kasutada koolile eraldatud vahendeid (rahalised ja õppevahendid, hooned jm) sihipäraselt ja otstarbekalt, et pakkuda kvaliteetset koolitust;
 5) korraldada õppemetoodilist tööd, sh koostada ja arendada kooli õppekavasid;
 6) koostada kooli arengukava ja viia see ellu;
 7) pidevalt täiendada ja arendada õppebaasi (sh raamatukogu) õppekavade nõuetest lähtuvalt;
 8) toetada õpilasesinduse algatusi ning huvitegevust;
 9) korraldada õpilaste toitlustamine ja tervishoiuteenuse osutamine;
 10) võimaldada personalile erialast ja pedagoogilist täiendusõpet;
 11) õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel teha koostööd lapsevanematega, sotsiaal- ja tervishoiutöötajatega, nõustamiskomisjonidega, tööandjaga, teiste koolidega ning muude asjaomaste organisatsioonide ja isikutega.

3. peatükk KOOLI ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUS 

§ 6.  Õppevorm ja õppekeel

 (1) Koolis toimub statsionaarne õpe.

 (2) Õppetöö koolis toimub eesti keeles.

§ 7.  Kooli õppekava

 (1) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alusdokumendiks on kooli õppekava.

 (2) Kooli õppekava koostatakse lähtudes riiklikust õppekavast ja kooli arengukavast, pidades silmas piirkonna vajadusi, koolitöötajate, vanemate ja õpilaste soove, kasutatavaid ressursse ning arvestades kooli suundumusi, omapära ja traditsioone.

 (3) Kooli õppekava kehtestab kooli direktor. Kooli õppekava ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

 (4) Kooli õppekavast lähtuvalt koostavad pedagoogid õppeainete õpetamiseks ainekavad.

 (5) Andmed kooli õppekava kohta kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi.

 (6) Kool võimaldab üldhariduse omandamist individuaalse õppekava järgi õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 8.  Õppekeskkond, õppekirjandus

 (1) Kool tagab füüsiliselt, sotsiaalselt ja vaimselt turvalise õppekeskkonna.

 (2) Kool korraldab õpet koolis ja väljaspool kooli vastavalt kooli õppekavale ja õppekeskkonnale sätestatud nõuetele.

 (3) Kool võimaldab põhiharidust omandaval õpilasel kasutada tasuta kooli õppekava läbimiseks vajalikke õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti.

 (4) Õpikute, tööraamatute, töövihikute ja töölehtede kasutamise ning õpikute koolile tagastamise tingimused ja kord sätestatakse kooli kodukorras.

 (5) Õppeks vajalikud õpikud, tööraamatud ja töövihikud valib kool hariduse infosüsteemi õppekirjanduse alamregistrist.

§ 9.  Hariduslike erivajadustega õpilaste rühmad ja klassid

 (1) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel lähtutakse kaasava õppe põhimõtetest, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgse kooli tavaklassis.

 (2) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamise põhimõtted sätestatakse kooli õppekavas.

 (3) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajalikku koostööd tugispetsialistide ja õpetajate vahel korraldab direktori poolt määratud isik – haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija.

 (4) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega.

 (5) Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe paremaks korraldamiseks tegutsevad koolis:
 1) õpiabirühmad põhiharidust omandavatele õpilastele eripedagoogilise või logopeedilise abi osutamiseks;
 2) klassid põhiharidust omandavatele õpilastele, kellele nõustamiskomisjon on spetsiifilistest hariduslikest erivajadustest tulenevalt soovitanud õppida väikeklassis.

 (6) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe paremaks korraldamiseks võib vallavalitsuse nõusolekul moodustada erivajadustega õpilaste klasse ja rühmi, mida käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud ei ole.

 (7) Nõustamiskomisjoni soovitusel ja vanema nõusolekul korraldab kool õpilasele õpet põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava järgi, terviseseisundist tulenevat koduõpet või ühele õpilasele keskendatud õpet, põhikooli riiklikus õppekavas ettenähtud õpitulemuste asendamist või vähendamist või kohustusliku õppeaine õppimisest vabastamist.

§ 10.  Õppe korraldus

 (1) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.

 (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja koolivaheaegadest.

 (3) Õppepäevade arv on määratud põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega ning koolivaheajad toimuvad haridus- ja teadusministri kehtestatud ajal.

 (4) Ühes õppenädalas on 5 õppepäeva. Õpilase nädala õppekoormus õppeaineti määratakse kooli õppekavaga.

 (5) Õppetunni pikkus on 45 minutit. Õppetund vaheldub vahetunniga. Õppetunni võib jagada mitmeks osaks ning kuni kaks õppetundi võib toimuda järjest, ilma vahetunnita. Vahetunni pikkuseks on vähemalt 10 minutit iga õppetunni kohta.

 (6) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaaniga, mille kinnitab kooli direktor.

 (7) Kooli päevakava kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevustega (pikapäevarühmad, ringid) järjestust ja ajalist kestust. Kooli päevakava kehtestab direktor.

 (8) Klassi täituvuse ülemine piirnorm koolis on 24 õpilast. Vallavalitsus võib erandjuhul direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul suurendada õpilaste arvu üle piirnormi.

§ 11.  Õpilaste kooli vastuvõtmine

 (1) Kool võtab I-III kooliastme õpilaseks kõik selleks soovi avaldavad koolikohustuslikud õpilased, kellele kool on elukohajärgne kool. Vabade õppekohtade olemasolul võetakse kooli vastu õpilasi, kellele kool ei ole elukohajärgne kool või kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsuses.

 (2) Õpilaste kooli vastuvõtu tingimused ja korra kinnitab Jõelähtme Vallavalitsus. Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu valmistab ette kooli direktor ning see esitatakse enne kehtestamist hoolekogule arvamuse andmiseks.

 (3) Isiku kooli õpilaste nimekirja arvamise otsuse teeb direktor.

§ 12.  Õpilase koolist väljaarvamine

  Õpilase koolist väljaarvamise otsustab direktor, arvestades haridus-ja teadusministri poolt kehtestatud korda.

§ 13.  Õpilase hindamine

 (1) Hindamise, hindamissüsteemi kasutamise, hindamisest teavitamise, täiendavale õppele jätmise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise üldised tingimused ja kord sätestatakse kooli õppekavas riiklike õppekavade alusel.

 (2) Hindamisest teavitamine sätestatakse kooli kodukorras.

§ 14.  Kooli lõpetamine

 (1) Põhikooli lõpetamiseks põhikooli riikliku õppekava järgi sooritatakse ühtsed põhikooli lõpueksamid või põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud juhtudel põhikooli koolieksam.

 (2) Põhikooli lõpetamise tingimused täitnud õpilasele väljastab kool õppenõukogu otsusel põhikooli lõputunnistuse.

 (3) Põhikooli lõputunnistuse andmed kantakse hariduse infosüsteemi haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse.

§ 15.  Õpilase arengu toetamine

 (1) Õpetajad jälgivad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajaduse korral kohandavad õpet õpilase vajaduste kohaselt. Vajadusel korraldatakse diferentseeritud õpet.

 (2) Kool tagab õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste saavutamisel, täiendava pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde.

 (3) Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse temaga koolis vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlus, mille põhjal lepitakse kokku edasises õppes ja arengu eesmärkides.

 (4) Arenguvestluse korraldamise tingimused ja korra kehtestab kooli direktor, esitades selle enne arvamuse andmiseks õppenõukogule ja hoolekogule.

§ 16.  Kooli raamatukogu

 (1) Koolil on raamatukogu, mis sisaldab õppekirjanduse kogu.

 (2) Kooli raamatukogust laenutatakse õppetööks vajalikke trükiseid kooli töötajatele ja õpilastele.

 (3) Kooliraamatukogu ülesannet põhikogu osas täidab kooliga samas hoones asuv rahvaraamatukogu.

4. peatükk ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDUS 

§ 17.  Õppekavaväline tegevus

 (1) Kool korraldab õppekavavälise tegevusena tegevust pikapäevarühmas, ringides ning üritusi ja väljasõite.

 (2) Õppekavaväline tegevus kajastatakse kooli päevakavas.

 (3) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid kooli kodukorras kehtestatud korras.

§ 18.  Pikapäevarühm

 (1) Kooli direktor moodustab hoolekogu ettepanekul ja vallavalitsuse nõusolekul pikapäevarühma.

 (2) Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelvalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste ülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.

 (3) Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab kooli direktor.

 (4) Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori otsusega ja vanema kirjaliku taotluse alusel.

§ 19.  Õppekavavälisest tegevusest saadavad tulud

 (1) Kool võimaldab luua täielikult või osaliselt vanemate kulul tegutsevaid spordi- ja huviringe ning võimaldab kooli ruumides tegutseda ka teiste era- ja juriidiliste isikute spordi- ja huviringidel. Saadud tuludest kaetakse juhendajate töötasud ja maksud ning muud ringide tegevuskulud.

 (2) Koolil on õigus saada tulu õppekavavälisest tegevusest, milleks on osalemine huviringide, pikapäevarühmade ja muude vormide tegevuses, mille kulude katmine toimub osalejate kaasrahastamisel.

 (3) Koolil on õigus saada renditulu, laagrite korraldamise ja täiskasvanute koolitusega seotud tulu, eriteenuste (printimine, kopeerimine jms) pakkumisest ja heategevusüritustest saadavat tulu.

 (4) Koolis korraldatava õppekavavälise tegevuse kulude osaliseks või täielikuks katmiseks kehtestab kooli direktor käskkirjaga osalustasu, kooskõlastades oma tegevuse kooli hoolekogu ja vallavalitsusega.

5. peatükk ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 20.  Õpilaste õigused

  Õpilasel on õigus:
 1) osaleda õppetöös ja täita õpiülesandeid;
 2) valida oma huvidele ja võimetele vastavaid õppeaineid kooli õppekavas määratletud valikainete piires;
 3) saada täiendavat pedagoogilist juhendamist vastavalt direktori poolt kinnitatud konsultatsioonide ajakavale;
 4) saada õpiabi vastavalt oma hariduslikele erivajadustele;
 5) vajadusel õppida koduõppes või individuaalõppekava alusel;
 6) olla valitud õpilasesindusse;
 7) osaleda valitud õpilasesinduse kaudu õpilaselu küsimuste lahendamisel;
 8) moodustada ühinguid, klubisid, stuudioid ning ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega;
 9) moodustada liite ja organisatsioone teiste õpilaskondadega õigusaktides sätestatud alustel ja korras juriidilise isiku staatust omamata;
 10) kasutada nii kooli õppekava läbimiseks kui ka õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras;
 11) saada teavet koolikorralduse, karjääri planeerimise ja õpilase õiguste kohta ning esmast teavet õppetöö sisu ja õppimisvõimaluste kohta;
 12) saada teavet õppeveerandi või kursuse jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, planeeritavatest üritustest, hindamise korraldusest koolis ning vastavalt klassi- või aineõpetajalt teavet talle pandud hinnete ja antud hinnangute kohta;
 13) saada teavet temale kohalduva päevakava kohta;
 14) võtta osa kõigist klassivälistest õpilasüritustest, mis on ette nähtud kooli päevakavas;
 15) vaidlustada hindeid ja sõnalisi hinnanguid, esitades kooli direktorile kirjalikult vastava taotluse koos põhjendustega kümne päeva jooksul pärast hinde või hinnangu teadasaamist;
 16) saada teavet ainelise abi ja soodustuste saamise võimaluste kohta ning saada soodustusi õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras;
 17) tugispetsialistide teenustele;
 18) pöörduda oma õiguste kaitseks hoolekogu, vallavalitsuse, maavanema, Haridus- ja Teadusministeeriumi, lastekaitseametniku või -organisatsioonide poole.

§ 21.  Õpilaste kohustused

  Õpilased on kohustatud:
 1) täitma koolikohustust ja osalema õppetöös vastavalt õpilase jaoks kooli poolt ettenähtud õppekorraldusele;
 2) õppima võimetekohaselt, end arendama ja oma teadmisi pidevalt täiendama;
 3) täitma kooli kodukorda ning kandma vastutust selle rikkumise eest;
 4) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse ja järgima üldtunnustatud moraalinorme;
 5) hoidma kooli head mainet;
 6) hoidma ja kasutama heaperemehelikult kooli vara;
 7) kasutama talle määratud tugimeetmeid;
 8) täitma muid seadustest ja nende alusel kehtestatud õigusaktidest tulenevaid õpilasele pandud kohustusi.

§ 22.  Õpilaste tunnustamine ja mõjutamine

 (1) Õpilast tunnustatakse haridus- ja teadusministri määruses ja kooli kodukorras sätestatud tingimustel ja korras.

 (2) Eesmärgiga mõjutada õpilasi kooli kodukorrakohaselt käituma, võib õpilase suhtes rakendada tugi- ja mõjutusmeetmeid.

 (3) Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitamise kord sätestatakse kooli kodukorras.

§ 23.  Õpilaspileti väljastamine

 (1) Õpilase või vanema taotlusel väljastatakse õpilasele tasuta kooli õpilaspilet.

 (2) Õpilaspileti kasutamise kord koolis sätestatakse kooli kodukorras.

 (3) Õpilane või vanem on kohustatud õpilaspileti koolile tagastama peale õpilase väljaarvamist kooli õpilaste nimekirjast.

§ 24.  Vanemate õigused ja kohustused

 (1) Vanemate õigused ja kohustused tulenevad põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, käesolevast põhimäärusest, kooli kodukorrast ning teistest seadustest ja nende alusel vastu võetud õigusaktidest.

 (2) Vanemal on õigus:
 1) olla valitud kooli hoolekogusse;
 2) saada koolilt teavet ja selgitusi koolikorralduse, õpilase õiguste, kohustuste, hinnete, puudumiste ja käitumise kohta;
 3) saada teavet õppeperioodi või kursuse jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, planeeritavatest üritustest ja hindamise korraldusest koolis;
 4) saada teavet õpilasele kohalduva päevakava kohta;
 5) saada nõustamist õpilase erivajadustest tulenevalt;
 6) pöörduda hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral;
 7) taotleda õpilasele rakendatavaid tugimeetmeid vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumi seadusele;
 8) esitada taotlus õpilase pikapäevarühma vastuvõtmiseks või sealt välja arvamiseks;
 9) taotleda õpilase õpingute jätkamist madalamas klassis, kui õpilane on eelnevalt õppinud välisriigis;
 10) osaleda õpilaste vanemate koosolekutel;
 11) kasutada muid õigusi, mis tulenevad seadustest ja nende alusel kehtestatud õigusaktidest.

 (3) Vanem on kohustatud:
 1) võimaldama ja soodustama õpilasel koolikohustuse täitmist;
 2) looma õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
 3) teatama koolile oma kontaktandmed ning muutused nendes;
 4) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega ning nendega arvestama;
 5) tegema kooliga koostööd;
 6) kasutama meetmeid, mida pakub kool või elukohajärgne valla- või linnavalitsus;
 7) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
 8) teavitama kooli õpilase puudumisest kooli kodukorras sätestatud korras;
 9) taotlema vajaduse korral koolilt ja vallavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist;
 10) täitma muid seadustest ja nende alusel kehtestatud õigusaktidest tulenevaid õpilastele pandud kohustusi.

6. peatükk ÕPILASESINDUS 

§ 25.  Õpilaskond ja õpilasesindus

 (1) Kooli õpilased moodustavad õpilaskonna.

 (2) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

§ 26.  Õpilasesinduse põhimäärus

 (1) Õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus ning töökord sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses.

 (2) Õpilasesinduse põhimääruse koostab õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori määratud koolitöötajatega.

 (3) Õpilasesinduse põhimäärus kiidetakse heaks õpilaste üldkoosolekul kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest õpilastest.

 (4) Õpilasesindus esitab õpilasesinduse põhimääruse kinnitamiseks direktorile. Direktor kinnitab õpilasesinduse põhimääruse 30 päeva jooksul põhimääruse kättesaamisest arvates või jätab selle kinnitamata kui põhimäärus ei vasta seadustele, seaduse alusel antud õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele, põhjendades oma otsust kirjalikult.

§ 27.  Esimese õpilasesinduse valimise kord

 (1) Õpilasesinduse valimise õigus on kõikidel kooli õpilastel.

 (2) Esimese õpilasesinduse valimised korraldab kooli direktor kutsudes selleks kokku õpilaste üldkoosoleku.

 (3) Direktor informeerib õpilasi esimese õpilasesinduse valimise koosoleku toimumise ajast, kohast ja päevakorrast vähemalt kaks nädalat ette kooli infotahvlil või muul õpilastele kõige enam kättesaadaval viisil.

 (4) Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt ½ õpilaskonnast.

7. peatükk KOOLITÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 28.  Koolitöötajad

 (1) Koolitöötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja teised töötajad.

 (2) Personali koosseisu kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul.

 (3) Personaliga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud direktor.

 (4) Kooli pedagoogid on direktor, õppealajuhataja, õpetajad ning teised õppe ja kasvatuse alal töötavad isikud.

 (5) Pedagoogide, välja arvatud direktori, ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi. Konkursi läbiviimise korra kehtestab kooli hoolekogu direktori ettepanekul.

§ 29.  Personali õigused ja kohustused

 (1) Personali tööülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks kooli direktori poolt kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga ning käesoleva põhimäärusega.

 (2) Personalil on kohustus hoida saladuses talle töö tõttu teatavaks saanud juurdepääsupiiranguga informatsiooni ning teiste inimeste perekonna- ja eraelu puudutavaid andmeid.

 (3) Kooli töötaja vastutab tema poolt koostatud, esitatud ja väljastatud informatsiooni õigsuse eest.

 (4) Pedagoogil on õigus:
 1) kuuluda oma ainevaldkonna töögruppidesse;
 2) osaleda kooli arendustegevuses;
 3) teha juhtkonnale ettepanekuid töö paremaks organiseerimiseks ja töötajate tunnustamiseks;
 4) osaleda tööalasel täiendkoolitusel vastavalt eelarves ettenähtud vahenditele;
 5) saada tööandjalt õppekirjandust ja muid tööks vajalikke õppevahendeid.

 (5) Pedagoogil on kohustus:
 1) teha tulemuslikku õppe- ja kasvatustööd, lähtudes kooli õppekavast, kohusetundest ja südametunnistusest;
 2) kasutada säästlikult ja heaperemehelikult kooli vara;
 3) anda teavet vallavalitsuse lastekaitsespetsialistile, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

8. peatükk KOOLIELU KORRALDAMINE 

§ 30.  Hoolekogu

 (1) Hoolekogu on kooli juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

 (2) Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

 (3) Hoolekogu töökord on kehtestatud vallavolikogu määrusega, milles on sätestatud hoolekogu koosseis, moodustamise ja tegutsemise kord ning ülesanded.

 (4) Hoolekogu koosseis kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

§ 31.  Õppenõukogu

 (1) Koolil on õppenõukogu, kelle ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

 (2) Õppenõukogu liikmeteks on kooli pedagoogid.

 (3) Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord kehtestatakse haridus- ja teadusministri määrusega.

§ 32.  Direktor

 (1) Kooli juhib direktor.

 (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus vastavalt kehtestatud korrale avaliku konkursi.

 (3) Kooli direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem.

 (4) Kooli direktorit asendab tema äraoleku ajal direktori käskkirjaga määratud isik.

 (5) Direktor kindlustab kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli kodukorra täitmise, juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös õppenõukogu, kooli pidaja ja õpilasesindusega.

§ 33.  Direktori ülesanded

 (1) Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning raha õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (2) Direktor tegutseb kooli nimel ja esindab kooli ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, ning juriidiliste ja füüsiliste isikute ees.

 (3) Direktor:
 1) tagab põhimääruses ettenähtud ülesannete, samuti vallavolikogu ja vallavalitsuse otsuste ja korralduste täitmise;
 2) teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega;
 3) juhindudes vallavalitsuse ettekirjutustest, esitab vallavalitsusele kooli eelarve projekti, jälgib kooli eelarve täitmist ja esitab vajadusel vallavalitsusele ettepanekuid eelarve muutmiseks;
 4) korraldab kooli valdusesse antud vara valitsemist;
 5) juhib kooli õppenõukogu tööd;
 6) korraldab kooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
 7) kehtestab kooli kodukorra;
 8) valmistab ette kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu ning esitab selle vallavalitsusele kinnitamiseks;
 9) korraldab tugispetsialistide teenuse rakendamist;
 10) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 11) korraldab hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamise, kehtestab hädaolukorra plaani ning korraldab õpilaste ja koolitöötajate kaitset hädaolukorras;
 12) kutsub kokku lastevanemate üldkoosoleku vähemalt üks kord aastas;
 13) otsustab mõjutusmeetmete rakendamise;
 14) annab oma pädevuse piires käskkirju ja suulisi ning kirjalikke korraldusi ning kontrollib nende täitmist;
 15) vastutab kooli asjaajamise õigsuse ja dokumentide säilitamise eest;
 16) täidab muid talle seadusest, käesolevast põhimäärusest ja muudest õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

9. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED 

§ 34.  Kooli vara ja eelarve

 (1) Kooli vara moodustavad koolile vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara. Kooli vara on Jõelähtme valla omand.

 (2) Kooli vara valitsemine toimub Jõelähtme Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) poolt kehtestatud korras.

 (3) Koolil on oma eelarve, mis on vallaeelarve osaks. Eelarve koostamiseks esitab direktor vallavalitsusele viimase juhiste alusel eelarve projekti.

 (4) Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja valla eelarvest, laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest.

 (5) Kooli eelarve kava projekti kohta annab arvamuse kooli hoolekogu õigusaktidega kehtestatud korras.

 (6) Eelarve kinnitab vallavolikogu.

 (7) Kooli raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

 (8) Kooli direktoril on vajadusel õigusteha taotlus vallavalitsusele kuluartiklite ümberpaigutamiseks kooli eelarves.

 (9) Direktor peab teavitama vallavalitsust kõigist kooli tuludest peale riigi- ja vallaeelarve eraldiste, sh laekumistest eraõiguslikelt juriidilistelt isikutelt, annetustest ning kooli õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest, ning tagama nimetatud vahendite arvestuse raamatupidamises.

§ 35.  Asjaajamine ja aruandlus

 (1) Asjaajamine koolis toimub kooli direktori poolt kehtestatud asjaajamiskorra alusel.

 (2) Kool avalikustab kooli õppekava, põhimääruse, arengukava ja kodukorra oma veebilehel ja loob koolis võimalused nendega tutvumiseks paberkandjal.

 (3) Kooli õppe- ja kasvatusalaseid kohustuslikke dokumente peetakse paberkandjal või elektrooniliselt.

 (4) Kool koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul. Aruandes tuuakse välja kooli tegevuse tugevused ja parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse kooli arengukava tegevuskava. Sisehindamise aruande kehtestab kooli direktor, esitades selle enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule ja vallavalitsusele. Kooli sisehindamise korra kehtestab direktor.

 (5) Kooli järjepideva arengu tagamiseks koostatakse kooli arengukava tähtajaga vähemalt kolmeks aastaks. Arengukava koostamisel arvestatakse sisehindamise aruandes märgitud kooli tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega. Arengukava ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule. Kooli arengukava kinnitab vallavalitsus.

10. peatükk KOOLI ÜMBERKORRALDAMINE, PIDAMISE ÜLEANDMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 36.  Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Kooli ümberkorraldamise, pidamise üleandmise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

 (2) Kooli korraldab ümber, kooli pidamise annab üle ja kooli tegevuse lõpetab vallavalitsus põhikooli- ja gümnaasiumi seaduses sätestatud korras.

 (3) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teavitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi, Harju maavanemat, kooli, vanemaid ja õpilasi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

11. peatükk RIIKLIK JÄRELEVALVE 

§ 37.  Riiklik järelevalve

 (1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel Harju maavanem.

 (2) Riiklikku järelevalvet õpilasele koolitervishoiuteenuse osutamise üle teostab Terviseamet.

 (3) Teenistuslikku järelvalvet kooli ja kooli direktori tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

12. peatükk PÕHIMÄÄRUSE KEHTESTAMINE JA MUUTMINE 

§ 38.  Põhimääruse kehtestamine ja muutmine

  Kooli põhimäärus kinnitab ja muudab vallavalitsus. Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

Andrus Umboja
vallavanem

Leho Kure
vallasekretär