Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2018, 3

Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Vastu võetud 22.03.2018 nr 5
rakendatakse alates 01.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine


Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruses nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

  (1) Määruse § 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis:

„(1) Üldhariduskooli direktorile kehtestatakse kuutöötasu alammäär sõltuvalt koolis õppivate õpilaste arvust:
alla 201 õpilase – 1 200 eurot;
201-600 õpilast – 1 400 eurot;
601-900 õpilast – 1 500 eurot;
üle 900 õpilase – 1 850 eurot.“

  (2) Määruse § 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis:

„(3) Üldhariduskooli õppealajuhataja kuutöötasu määr kehtestatakse direktori kuutöötasu alammäärast kuni 20% madalam.“

  (3) Määruse § 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis:

„(1) Koolieelse lasteasutuse direktorile kehtestatakse kuutöötasu alammäär 1 200 eurot. Koolieelses lasteasutuses, kus on rohkem kui 4 rühma, iga täiendava rühma eest direktori alammäärale lisatakse 25 eurot. Juhul, kui koolieelses lasteasutuses rühmade arv suurem kui 12 rühma, direktorile kehtestatakse kuutöötasu piirmäär 1 400 eurot.“

  (4) Tunnistatakse kehtetuks määruse § 4 lõige 2 punkt 2.

  (5) Määruse § 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis:

„(3) Üldhariduskooli tugispetsialistidele ja õpiabirühma õpetajatele kehtib kuutöötasu määr 1 150 eurot ning Narva Laste Loomemaja loodus- ja täppisteaduste osakonna õpetajatele kehtib kuutöötasu määr 958,00 eurot.“

  (6) Määruse § 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis:

„(4) Koolieelse lasteasutuse õpetajale (sh eesti keele õpetajale, muusika-, liikumis- või ujumisõpetajale) ja tugispetsialistile (logopeedile, eripedagoogile, defektoloogile ja lasteaia-psühholoogile) ning üldhariduskooli kasvatajale, ringijuhile, huvijuhile ja ujumisõpetajale kehtestatakse kuutöötasu alammäär 978 eurot.“

  (7) Määruse § 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis:

„(1) Käesoleva korra paragrahvi 4 lõikes 1 toodud kuutasu määrad rakendatakse kõrgharidusega pedagoogide puhul.
(2) Käesoleva korra paragrahvi 4 lõikes 1 toodud kvalifikatsiooninõuetele vastava keskeriharidusega pedagoogi kuutöötasu määr on 6,5% võrra madalam sama ametijärku omava kõrgharidusega pedagoogi kuutöötasu määrast. Kuutöötasu määra ümardatakse lähima ülemise täisarvuni.
(3) Kvalifikatsiooninõuetele mittevastavatel ja pedagoogilistel ametikohtadel töötavatel isikutel (välja arvatud paragrahvi 4 lõikes 4 nimetatud pedagoogid) on kuutöötasu alammäär 500 eurot.“

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 01.01.2018. a.

  (2) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json