Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Aleviku- ja külavanema statuut

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2018, 4

Aleviku- ja külavanema statuut

Vastu võetud 15.03.2018 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 58 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Paide linna aleviku- ja külavanema (edaspidi vanem) valimise korda, kandidaadile esitatavaid nõudeid, õigusi ja kohustusi ning volituse kestust.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Vanem on aleviku või ühe või mitme küla elanike (edaspidi elanik) ühiste huvide esindaja ning kohaliku omavalitsusüksuse koostööpartner, kes juhindub oma tegevuses aleviku või küla elanike enamuse seisukohtadest, küla, aleviku või linna arengukavast, Paide Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) ja Paide Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) õigusaktidest ning Eesti Vabariigi seadustest. Olukordades, kus tegevus ei ole määratletud õigusaktidega, tegutseb vanem headest tavadest lähtudes.

  (2) Elanik käesoleva statuudi mõistes on vähemalt 16-aastane isik, kes elab alevikus või külas või omab alevikus või külas hoonestatud kinnisvara.

  (3) Alevik või küla võib kasutada oma sümboolikat (sh tunnistus, lipp, majatähised vms), kui elanikud üldkoosolekul nii otsustavad.

§ 3.   Vanema kandidaadile esitatavad nõuded

  (1) Vanemaks võib valida inimese, kes on valimise hetkel vähemalt 21-aastane.

  (2) Vanema kandidaadiks saab esitada elaniku, kes elab alaliselt alevikus või külas või omab alevikus või külas hoonestatud kinnisvara ja kes on andnud nõusoleku vanemaks kandideerida. Nõusolek võib olla suuline, kui kandidaat osaleb vanema valimise üldkoosolekul, või kirjalik, kui kandidaadil ei ole võimalik vanema valimise üldkoosolekul osaleda.

§ 4.   Vanema valimine

  (1) Vanema valivad ja kutsuvad tagasi elanikud aleviku või küla(de) üldkoosolekul (edaspidi üldkoosolek).

  (2) Omavahel ühist piiri omavad alevik või külad võivad valida ühise vanema, kui elanikud nii otsustavad.

  (3) Vanema valimise algatab grupp elanikke, kes kutsub kokku üldkoosoleku. Grupi moodustavad vähemalt kolm isikut.

  (4) Teade üldkoosoleku toimumise koha, aja ja päevakorra kohta avalikustatakse vähemalt kaks nädalat enne toimumist. Teate edastamiseks kasutatakse erinevaid kommunikatsioonivahendeid (isiklik suhtlemine, teadetetahvlid, e-post, küla või Paide linna kodulehekülg ning teised infokanalid).

  (5) Üldkoosoleku kokkukutsujad tagavad üldkoosoleku käigu ja otsuste protokollimise ning üldkoosolekul osalejate registreerimise. Üldkoosolekul otsustatakse hääletamise viis. Üldkoosolekul valitakse üldkoosoleku juhataja ja protokollija.

  (6) Vanema kandidaadi võib üles seada iga täisealine elanik.

  (7) Vanem valitakse avalikul või salajasel hääletusel. Igal üldkoosolekul osaleval elanikul on vanema valimisel üks hääl. Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hääletab enam kui pool üldkoosolekul osalevatest elanikest. Kui esimeses hääletusvoorus ükski kandidaat osalejate poolthäälteenamust ei saavuta, korraldatakse teine hääletusvoor, milles jäävad kandideerima kaks esimeses hääletusvoorus enim hääli saanud kandidaati.

  (8) Statuudis reguleerimata valimistoimingute üle otsustab üldkoosolek.

  (9) Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll. Protokolli allkirjastavad üldkoosoleku juhataja ja protokollija, protokollile lisatakse üldkoosolekul osalenud elanike registreerimisleht. Üldkoosoleku juhataja esitab protokolli koos registreerimislehega linnavalitsusele teadmiseks kümne tööpäeva jooksul arvates üldkoosoleku toimumise päevast.

§ 5.   Vanema õigused

  (1) Vanemal on õigus:
  1) esindada elanikke linnavolikogus ja linnavalitsuses ning oma volituste piires ametiasutustes;
  2) osaleda aleviku või küla esindajana linnavolikogu istungitel ja kutsutuna linnavalitsuse istungitel, komisjonide koosolekutel ja nõupidamistel, kus arutatakse ja otsustatakse aleviku või küla eluolu ja arengut puudutavaid küsimusi;
  3) teha ettepanekuid elanike huve puudutavate küsimuste arutamiseks linnavolikogule või linnavalitsusele;
  4) taotleda aleviku või küla nimel rahalisi vahendeid linna eelarvest ja muudest allikatest, lähtudes üldkoosolekul vastuvõetud otsustest ning aleviku, küla ja linna arengukavast;
  5) saada linnavalitsuselt oma tegevuseks vajalikku teavet;
  6) teha elanikele ning aleviku või küla territooriumil viibivatele isikutele märkusi ja juhtida tähelepanu probleemidele, mis puudutavad heakorda, avalikku korda jne;
  7) teha ettepanekuid elanikele seltsingute, mittetulundusühingute, töögruppide vms moodustamise kohta;
  8) korraldada aleviku või küla arengukava koostamist;
  9) vastavalt vajadusele kutsuda kokku elanike üldkoosolekuid;
  10) lahendada võimaluse korral lepitamise teel elanike vahelisi lahkarvamusi ja probleemide põhjuseid;
  11) astuda vanema kohalt tagasi.

  (2) Vajadusel nimetab vanem vanema abi ja teavitab sellest elanikke. Vanema abi asendab vanemat tema äraolekul.

§ 6.   Vanema ülesanded

  (1) Vanema ülesandeks on:
  1) korraldada infovahetust linnavolikogu, linnavalitsuse ja elanike vahel;
  2) teavitada linnavolikogu või linnavalitsust aleviku või küla sotsiaalsetest probleemidest;
  3) vajadusel korraldada aleviku või küla arengukava arutelusid;
  4) organiseerida alevikus või külas ühistegevust, ärgitada elanikke koostööle;
  5) aidata organiseerida töid õnnetusjuhtumite ja eriolukordade puhul kuni erialase abi saamiseni;
  6) esitada vähemalt üks kord aastas üldkoosolekul oma tegevuse suuline aruanne.

  (2) Vanem täidab ülesandeid vabatahtlikult. Linnavalitsuse poolt seatud täiendavad ülesanded tasustatakse vastavalt lepingule.

§ 7.   Vanema volituste kestus

  (1) Vanem valitakse tähtajatuna. Vanem saab oma volitused valimise päevast.

  (2) Vanema volitused lõpevad:
  1) vanema tagasiastumisega, esitades sellekohase avalduse üldkoosolekul ning informeerides avaldusest linnavalitsust;
  2) vanema tagasikutsumisel;
  3) vanema surma korral;
  4) süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel;
  5) või muu sündmuse toimumisega, mille tulemusena isik ei vasta enam vanemale esitatud tingimusele.

  (3) Üldkoosolek võib vanema igal ajal tagasi kutsuda. Üldkoosolek vanema tagasikutsumiseks kutsutakse kokku §-s 4 sätestatud reegleid järgides.

  (4) Vanema tagasiastumisel ja tagasikutsumisel loetakse vanema volitused lõppenuks tagasiastumisavalduse esitamisest või tagasikutsumise otsuse tegemisest. Muudel juhtudel lõpevad volitused faktilise sündmuse saabumisel.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Roosna-Alliku Vallavolikogu 30. mai 2013 määrus nr 14 „Küla(aleviku)vanema statuut“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json