Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Kadrina valla kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Kadrina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2018, 10

Kadrina valla kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 21.03.2018 nr 1

Põhimäärus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 6 lõigete 1, 4 ja 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kadrina Valla kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamiseks Kadrina valla territooriumil.

  (2) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni ülesanded

  (1) Tutvub ja võtab teadmiseks Kadrina valla tegevuspiirkonda puudutavad hädaolukorra riskianalüüsid ning koostatud ja Kadrina Vallavalitsusele esitatud hädaolukorra lahendamise plaanid (HOLP).

  (2) Omab ülevaadet Kadrina valla territooriumil olevate hädaolukorraks vajalike ressursside kohta.

  (3) Omab ülevaadet riiklike järelevalveasutuste poolt ohutuse ja turvalisuse tagamiseks tehtud ettekirjutuste täitmisest Kadrina Vallavalitsuse hallatavates asutustes.

  (4) Esitab ettepanekuid:
  1) Kadrina Vallavalitsusele kriisireguleerimisalaste analüüside läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
  2) Kadrina vallas hädaolukorra lahendamiseks (sh üldhuviteenuste) vajalike ressursside planeerimiseks ja kasutuselevõtuks.

  (5) Teeb kriisireguleerimisalast koostööd riigiasutuste ja teiste kriisikomisjonidega.

  (6) Teeb ettepaneku Kadrina Vallavalitsusele ulatusliku evakuatsioonialaste kohustuste täitmise kohta: evakuatsioonikohtade määramiseks, evakuatsioonikohtade plaani koostamiseks, Politsei- ja Piirivalveametit abistamiseks hädaolukorras evakuatsioonikohtade kasutusele võtmisel ning majutuse ja toitlustamise korraldamisel.

  (7) Kooskõlastab Kadrina valla kriisireguleerimise õppuse kava ja tutvub õppuse kokkuvõtete ning järeldustega.

  (8) Abistab Kadrina Vallavalitsust elutähtsa teenuse kirjelduse ja toimepidevuse nõuete määruse väljatöötamisel.

  (9) Abistab vajaduse korral Kadrina Vallavalitsust korraldatava elutähtsa teenuse ulatuslikku või raskete tagajärgedega katkestuse lahendamist.

  (10) Aitab kaasa hädaolukorras abivajajate väljaselgitamisele ja nende abistamisele.

  (11) Abistab vajaduse korral hädaolukorra juhti hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab hädaolukorra juhi antud ülesandeid.

  (12) Abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab eriolukorra juhi antud ülesandeid.

  (13) Abistab Kadrina valla territooriumil hädaolukorra järgsete taastamistööde, kahjude hindamise ja kulude arvestuse korraldamisel.

  (14) Esitab regionaalsele kriisikomisjonile kord aastas (soovitavalt jooksva aasta 1. detsembriks) kokkuvõtte kriisikomisjoni tegevustest ning järgmise aasta tööplaani.

§ 3.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni esimees on vallavanem, kes kinnitab komisjoni koosseisu.

  (2) Komisjoni esimees nimetab komisjoni aseesimehe.

  (3) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

§ 4.   Komisjoni esimehe pädevus

  (1) Esindab komisjoni riigi- ja valitsusasutustes.

  (2) Kutsub kokku komisjoni koosoleku.

  (3) Kutsub vajaduse korral komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (4) Seirab komisjoni otsuste täitmist.

  (5) Korraldab komisjoni liikmetele kriisireguleerimise alaseid koolitusi.

§ 5.   Komisjoni töö juhtimine

  (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.
Komisjoni esimehe äraoleku all mõeldakse käesoleva määruse tähenduses olukorda, kus vallavanem ei saa täita komisjoni esimehe ülesandeid.

  (2) Komisjoni töövorm on koosolek.

§ 6.   Komisjoni koosolekud

  (1) Komisjoni koosolekud on korralised või erakorralised.

  (2) Komisjoni korralised koosolekud toimuvad kinnitatud tööplaani kohaselt.
Komisjoni korralise koosoleku toimumiskoht, päevakord, aeg, eelnõud ja ettevalmistatud materjalid saadetakse komisjoni liikmetele nende e-posti aadressidele hiljemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumise kuupäeva.

  (3) Komisjoni erakorralised koosolekud kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (4) Komisjon on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (5) Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

  (6) Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl.

  (7) Kui ükski komisjoni liige hääletamist ei nõua, loetakse otsus ühehäälselt vastuvõetuks.

  (8) Eriarvamused protokollitakse.

  (9) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees ja protokollija.

  (10) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab vallavalitsuse kantselei.

§ 7.   Põhimääruse muutmine ja jõustumine

  (1) Põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks vallavalitsus.

  (2) Tunnistatakse kehtetuks Kadrina Vallavalitsuse 23.02.2010 määrus nr 2 „Kadrina valla kriisikomisjoni põhimäärus“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teataja avaldamisest.

Jaan Stern
Vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes

Marika Mardõkainen
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json