Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Saaremaa valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2018, 12

Saaremaa valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Vastu võetud 23.03.2018 nr 14

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 711 lõike 1 alusel.

§ 1.   Registri asutamine ja pidamise eesmärk

  (1) Määrusega asutatakse kohaliku omavalitsuse register ametliku nimetusega Saaremaa valla (edaspidi vald) jäätmevaldajate register (edaspidi register) ning kehtestatakse registri pidamise põhimõtted.

  (2) Register on kohaliku omavalitsuse andmekogu, mille asutamise ja kasutamisele võtmise eesmärgid on:
  1) arvestuse pidamine jäätmevaldajate kohta;
  2) arvestuse pidamine jäätmevedajate kohta;
  3) arvestuse pidamine jäätmetekkekohtade (jäätmevaldaja elu- või tegevuskoht), jäätmemahutite ja jäätmeliikide kohta;
  4) Saaremaa Vallavalitsuse varustamine eespool nimetatud informatsiooniga jäätmehoolduse kavandamise, korraldamise ja järelevalve teostamiseks.

§ 2.   Registri omanik ja asutaja

  (1) Registri omanik on vald.

  (2) Registri asutaja on Saaremaa Vallavolikogu.

§ 3.   Registri pidamine

  Register on digitaalselt peetav andmekogu. Kinnistute ja kinnistuomanike andmed ning aadressandmed koostatakse olemasolevate valla ja/või riigi registrite baasil.

§ 4.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Saaremaa Vallavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vastutav töötleja registri pidamisel:
  1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab ja juhib registri pidamist;
  3) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
  4) annab vastutava töötleja registripidajale kohustuslikke juhiseid;
  5) täidab muid seadustest, õigusaktidest ja põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (3) registripidaja õigusi omavad ja kohustusi täitvad ametiisikud ning nende volitused ja ülesanded määratakse vallavanema käskkirjaga ja ametnike ametijuhenditega.

§ 5.   Registripidaja

  (1) Registripidaja on vastutava töötleja poolt selleks volitatud töötaja (edaspidi registripidaja).

  (2) Registripidaja registri pidamisel:
  1) sisestab, töötleb ja väljastab registri andmeid;
  2) peab arvestust andmete väljastamise kohta;
  3) teeb registris muudatused ja parandused;
  4) informeerib muudatuste sisseviimisest jäätmevedajat;
  5) esitab järelepärimisi jäätmevedajatele;
  6) rakendab meetmeid registri turvalisuse tagamiseks;
  7) tagab registrisse kantud andmete säilimise;
  8) teostab andmete üleandmist registri likvideerimisel.

  (3) Registripidaja õigusi omavad ja kohustusi täitvad ametiisikud ning nende volitused ja ülesanded määratakse vallavanema käskkirjaga ja ametniku ametijuhendiga.

§ 6.   Registrist andmete väljastamine

  (1) Registris sisalduvad andmed on ametialaseks kasutamiseks Saaremaa Vallavalitsuse ametnikele ning jäätmetekkekohtade osas jäätmevedajale.

  (2) Jäätmevaldajale või tema seaduslikule esindajale väljastatakse tema kohta käivaid andmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

  (3) Registrist andmete saamiseks esitatakse registripidajale avaldus, kus märgitakse taotleja nimi, kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve.

  (4) Andmete väljastamise eest tasu ei võeta.

§ 7.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse jäätmevaldaja kohta järgmised andmed:
  1) kliendi tüüp;
  2) nimi;
  3) isikukood või registrinumber;
  4) elukoht;
  5) telefon;
  6) e-mail;
  7) seos jäätmetekkekohaga (kas omanik või üürnik).

  (2) Registrisse kantakse jäätmetekkekoha kohta järgmised andmed:
  1) üldandmed;
  2) aadress;
  3) piirkond;
  4) katastritunnus;
  5) jäätmetekkekoha tüüp;
  6) elanike arv;
  7) lisainfo;
  8) liitumise staatus;
  9) ajutine vabastus;
  10) vabastuse ajavahemik;
  11) otsuse kuupäev ja number;
  12) otsuse link;
  13) otsuse fail(id);
  14) muutmise kuupäev;
  15) unikaalne tunnus;
  16) ühiskasutuse unikaalne viit.

  (3) Registrisse kantakse jäätmevedaja poolt esitatud andmete alusel jäätmetekkekoha infona järgmised andmed:
  1) leping;
  2) vedu;
  3) lepingu sõlmija;
  4) sõlmija aadress;
  5) sõlmija telefon;
  6) viimane andmete muutmise kuupäev;
  7) ühiskasutuse unikaalne viit.

  (4) Registrisse kantakse konteinerite kohta järgmised andmed:
  1) konteinerid;
  2) teenindusperiood;
  3) konteineri tüüp;
  4) jäätmeliik;
  5) teenindussagedus päevades;
  6) omandistaatus;
  7) maht liitrites;
  8) arv.

  (5) Registrisse kantakse jäätmeveo asukohainfona järgmised andmed:
  1) maaüksuse nimi;
  2) tänav;
  3) majanumber;
  4) täpsustav aadress;
  5) postiindeks;
  6) asum.

  (6) Registri kaardiliidesel kuvatakse jäätmetekkekoha asukoht kaardil. Kaardile märgitakse kogumisvahendi täpne asukoht krundil.

§ 8.   Registrisse andmete esitamine

  (1) Jäätmevedajad esitavad kord nädalas vastavalt kokku lepitud automaatsele andmevahetusstandardile kõik andmevahetusprotokolli kohased andmed teenindavate jäätmetekkekohtade osas jäätmevaldajate kaupa.

  (2) Andmete esitamise eest jäätmevedajale tasu ei maksta.

§ 9.   Registrisse kantud andmete muutmine

  (1) Registrisse kantud andmeid muudetakse:
  1) registripidaja poolt jäätmevaldaja esitatud alusdokumentide alusel;
  2) jäätmevedaja poolt esitatud alusdokumentide alusel;
  3) registripidaja poolt Saaremaa Vallavalitsusele laekunud alusdokumentide alusel.

  (2) Jäätmevaldaja andmete muudatused kantakse registrisse viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul andmete registrisse kandmise aluseks oleva teabe laekumisest, otsuste tegemisest või sündmuse toimumisest.

  (3) Registris teeb muudatusi ja parandab ebaõigeid kandeid registripidaja, kes informeerib vajadusel muudatuste sisseviimisest andmete esitajat.

§ 10.   Registri pidamise üle järelevalve teostamine

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registripidaja on kohustatud likvideerima registri pidamisel ilmnenud puudused järelevalvet teostanud isikute määratud tähtajaks.

§ 11.   Andmete säilimise tagamine

  (1) Registri turvaklass on K2T1S1.

  (2) Registri andmete käideldavuse, terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse füüsilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid.

  (3) Registrisse kantud andmete ja registripidajale esitatud dokumentide arhiveerimisel lähtutakse arhiiviseadusest ja selle alusel kehtestatud õigusaktidest.

  (4) Registri arhiivi kantud jäätmevaldajate, jäätmeveolepingute ja jäätmetekkekohtade ning jäätmeveo andmeid säilitatakse seitse aastat.

§ 12.   Registri lõpetamine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Saaremaa Vallavolikogu.

  (2) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, riiklikku või kohaliku omavalitsuse arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ja üleandmise või hävitamise tähtaeg. Andmete üleandmise või hävitamise kohta koostatakse akt.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Kuressaare Linnavolikogu 22. märtsi 2012. a määrus nr 13 „Kuressaare linna jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus“;
  2) Kärla Vallavolikogu 31. jaanuari 2014. a määrus nr 3 „Kärla valla jäätmevaldajate registri pidamise korra kinnitamine“;
  3) Kaarma Vallavolikogu 23. septembri 2009. a määrus nr 23 „Kaarma valla jäätmevaldajate registri pidamise korra kinnitamine uues redaktsioonis“;
  4) Kihelkonna Vallavolikogu 29. juuni 2017. a määrus nr 9 „Kihelkonna valla jäätmevaldajate registri põhimäärus“;
  5) Laimjala Vallavolikogu 25. mai 2017. a määrus nr 17 „Laimjala valla jäätmevaldajate registri põhimääruse kinnitamine“;
  6) Leisi Vallavolikogu 29. mai 2017. a määrus nr 8 „Leisi valla jäätmevaldajate registri põhimäärus“;
  7) Mustjala Vallavolikogu 20. aprilli 2007. a määrus nr 11 „Mustjala valla jäätmevaldajate registri asutamine“;
  8) Orissaare Vallavolikogu 18. mai 2017.a määrus nr 66 „Orissaare valla jäätmevaldajate registri põhimäärus“;
  9) Pöide Vallavolikogu 12. mai 2017.a määrus nr 6 „Pöide valla jäätmevaldajate registri põhimäärus“;
  10) Salme Vallavolikogu 17. detsembri 2007. a määrus nr 39 „Salme valla jäätmevaldajate registri asutamine“;
  11) Salme Vallavolikogu 17. detsembri 2007. a määrus nr 40 „Jäätmevaldajate registri pidamise põhimääruse kinnitamine“;
  12) Torgu Vallavolikogu 2. juuni 2017. a määrus nr 5 „Torgu valla jäätmevaldajate registri põhimäärus“;
  13) Valjala Vallavolikogu 28. septembri 2006. a määrus nr 14 „Jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise korra kehtestamine“;
  14) Valjala Vallavolikogu 30. mai 2017. a määrus nr 3 „Valjala valla jäätmevaldajate registri põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamisest.

Tiiu Aro
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json