Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Parkimistasu

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2018, 14

Parkimistasu

Vastu võetud 21.03.2018 nr 30

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 2, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3, kohalike maksude seaduse § 5 punkti 10 ja § 141 ning liiklusseaduse § 187 lõigete 1 ja 2 ning § 188 lõike 8 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Narva-Jõesuu linna avalikul parkimisalal tasuline valveta parkimise ala (edaspidi avalik tasuline parkimisala) ja tasuline parkimise aeg, parkimistasu määrad, parkimisõiguse omandamise põhimõtted, parkimistasu maksmise ja parkimisõiguse tõendamise põhimõtted maksukohustuslase poolt, parkimistasu maksmisest vabastamise põhimõtted, viivistasu määr ja tasulise parkimisjärelevalve teostamine ja maksuhalduri volituste määramine.

  (2) Määruses kasutatakse mõisteid maksukorralduse seaduses, kohalike maksude seaduses ja liiklusseaduses toodud tähenduses.

  (3) Parkimistasu kehtestatakse kohaliku maksuna Narva-Jõesuu linna avalikul tasulisel parkimisalal parkimise korraldamise eesmärgil.

§ 2.   Mõisted

  (1) Maksuobjekt on mootorsõiduk, v.a AM- ja A-kategooria mootorsõiduk, mis on pargitud avalikule tasulisele parkimisalale.

  (2) Maksukohustuslane on mootorsõiduki juht, v.a AM- ja A-kategooria mootorsõiduki juht, kes parkis mootorsõiduki ja selle haagise avalikul tasulisel parkimisalal liiklusseaduse nõuete kohaselt.

  (3) Tasuline parkimisala on ala, kus mootorsõiduki ja selle haagise, v.a AM- ja A-kategooria mootorsõiduki, parkimise eest tuleb tasuda parkimistasu.

  (4) Tasuline parkimise aeg on kindlaks määratud aeg millal tuleb mootorsõiduki ja selle haagise parkimise eest maksta parkimistasu.

  (5) Parkimistasu määr on kohalik maks, mis on baassumma ja tuleb maksukohustuslasel maksta maksuobjekti eest.

  (6) Viivistasu on linnavolikogu poolt kehtestatud baassumma, mida kohaldatakse kui maksukohustuslasel on jäetud parkimistasu maksmata või tasutud väiksema määra järgi või tasutud parkimisaega on ületatud või tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole nõuetekohaselt täidetud või tasulise parkimise õigust tõendav dokument ei ole paigaldatud liiklusseaduse § 187 lõikes 5 sätestatud kohaselt.

  (7) Viivistasu määramise otsus on parkimisjärelevalvet teostava teenistuja poolt koostatud dokument.

  (8) Viivistasu maksja on maksuobjekti omanik. Kui liiklusregistrisse on kantud vastutav kasutaja, on viivistasu maksja vastutav kasutaja.

  (9) Päevapilet on paberil või elektrooniliselt vormistatud parkimistasu kinnitav dokument, mille omamise korral on maksukohustuslasel õigus maksuobjekti tasulisel avalikul parkimisalal parkida kindlaks määratud päeval.

  (10) Kuupilet on elektrooniliselt vormistatud parkimistasu kinnitav dokument, mille omamise korral on maksukohustuslasel õigus maksuobjekti tasulisel avalikul parkimisalal parkida kindlaks määratud kuul.

  (11) Hooajapilet on elektrooniliselt vormistatud parkimistasu kinnitav dokument, mille omamise korral on maksukohustuslasel õigus maksuobjekti tasulisel avalikul parkimisalal parkida perioodil 01.05 kuni 30.09.

  (12) Parkimisluba on paberil või elektrooniliselt vormistatud tasuta parkimise õigust kinnitav dokument, millel on märgitud maksuobjekt mida on lubatud tasulisel parkimisalal parkida.

  (13) Parkimisõigus on päevapileti, kuupileti, hooajapileti või elektroonilise parkimisloa omamine, mis annab selle omajale õiguse määratud ajal avalikul tasulisel parklas mootorsõidukit ja selle haagist parkida.

  (14) Parkimisjärelevalve on avalikul tasulisel parkimisalal pargitud mootorsõiduki ja selle haagise osas parkimistasu maksmise kontrollimine, parkimistasu maksmata jätmisel viivistasu määramine, viivistasu otsuse edastamine.

§ 3.   Tasuline parkimisala ja -aeg

  (1) Tasuline parkimisala Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil moodustavad alljärgnevad tänavad ja munitsipaalmaa:
  1) Adolf Hahni tänav;
  2) Aia tänav;
  3) Auga tänav;
  4) Ed. Vilde tänav;
  5) Eha tänav
  6) J. Poska tänav;
  7) Jõe tänav;
  8) Hirve tänav;
  9) Hoole tee;
  10) Kalda tänav;
  11) Kalevi tänav;
  12) Karja tänav;
  13) Kesk tänav;
  14) Kiriku tänav;
  15) Koidu tänav;
  16) Kudruküla tänav;
  17) Kungla tänav;
  18) Lydia Koidula tänav;
  19) Lembitu tänav;
  20) Lennuki tänav;
  21) Linda tänav;
  22) Lootuse tänav;
  23) Mäe tänav;
  24) Mere tänav;
  25) Metsa tänav;
  26) Nurme tänav;
  27) Olevi tänav;
  28) Õnne tänav;
  29) Pargi tänav;
  30) Piiri tee;
  31) Rahu tänav;
  32) Raja tänav;
  33) Sepa tänav;
  34) Sulevi tänav;
  35) Supeluse tänav;
  36) Suvilate tee;
  37) Suur-Lootsi tänav;
  38) Tähe tänav;
  39) Uus tänav;
  40) Vabaduse tänav;
  41) Vambola tänav;
  42) Vana tänav;
  43) Metsaraja tee;
  44) Männiku tee.
  45) munitsipaalmaad Suur-Lootsi tn 8 ja 10, Vabaduse tn 54, L.Koidula tn 86d, J. Poska tn 26

  (2) Parkimistasu makstakse parkimise eest ajavahemikus 1. mai kuni 30. september kell 8.00 kuni 20.00.

  (3) Käesoleva paragrahvis lõikes 1 märgitud tänavad ja munitsipaalmaa võivad olla tasulise parkimisalana ka osaliselt, vastavalt liikluskorraldusvahendil märgitule. Avalike ürituste toimumise ajal võib liikluskorraldusvahendi abil muutuda tasulise parkimise ala.

§ 4.   Parkimistasu määrad

  Parkimisalal on alljärgnevad parkimistasu määrad:

AegNimetusParkimistasu määr
1)1 päevPäevapilet3 eurot
2)1 kuuKuupilet30 eurot
3)5 kuudHooajapilet100 eurot

§ 5.   Parkimisõiguse omandamine

  (1) Tasulisele parkimisalale võib parkida mootorsõiduki ja selle haagise mille kohta on omandatud parkimisõigus.

  (2) Parkimisõiguse saamiseks üheks päevaks tuleb osta päevapilet, mille maksumus on märgitud käesoleva määruse paragrahvis 4 punktis 1;

  (3) Parkimisõiguse saamiseks 1 kuuks tuleb soetada kuupilet, mille maksumus on märgitud käesoleva määruse paragrahvis 4 punktis 2.

  (4) Parkimisõiguse saamiseks terveks perioodiks tuleb soetada hooajapilet, mille maksumus on märgitud käesoleva määruse paragrahvis 4 punktis 3.

  (5) Linnavalitsusel on õigus korraldada hooaja parkimispiletite soodushinnaga müüki. Müügihinna ja sooduspiletite müügi perioodi kehtestab linnavalitsus oma korraldusega.

  (6) Parkimistasust vabastamine ja selle tingimused on kehtestatud käesoleva määruse paragrahvis 7.

  (7) Paberpileti vormi kehtestab Menetlusteenistuse juhataja oma käskkirjaga.

  (8) Parkimisõiguse omandamise täpsemad juhised avaldatakse Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kodulehel ning tasulise parkimisala sissesõitudele paigaldatavatel infotahvlitel.

  (9) Linnavalitsus tagab parkimisõiguse omandamise võimaluse linnavalitsuse ruumides linnavalitsuse tööaegadel. Menetlusteenistus tagab parkimisõiguse omandamise võimaluse väljapool linnavalitsuse tööruume tasulise parkimisaja piires.

§ 6.   Parkimistasu maksmine ja parkimisõiguse tõendamine maksukohustuslase poolt

  (1) Maksukohustuslane peab parkimistasu maksma maksuobjekti eest enne või vahetult pärast parkimise alustamist. Kui maksukohustuslane on parkimise algusaja kirjalikult või parkimiskella abil teada andnud, siis tekib parkimistasu maksmise kohustus 30 minuti möödumisel parkimise alustamise hetkest.

  (2) Parkimistasu maksmist ja parkimise õigust tõendab nõuetekohaselt vormistatud:
  1) päevapilet;
  2) kuupilet;
  3) hooajapilet;
  4) mobiilsideoperaatori kinnitus antud sõiduki parkimise kohta antud tasulisel parkimisalal;
  5) parkimisluba.

  (3) Parkimise õigust tõendav paberkandjal dokument peab olema paigaldatud mootorsõiduki esiklaasile või armatuurlauale nii, et väljaspool mootorsõidukit oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust. Haagise parkimisel peab parkimise õigust tõendav paberkandjal dokument olema paigaldatud haagise tiislile nii, et oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust. Mobiilsideoperaatori kaudu parkimistasu maksmisel peab sõiduki esiklaasile olema paigaldatud vastava mobiilsideoperaatori logoga märgis.

  (4) Narva-Jõesuu, Vabaduse tn 16 kinnistu juures asuval kõnniteeäärses parklas on parkimiskella kasutamisel parkimine 30 minutit tasuta.

  (5) Narva-Jõesuu, J. Poska tänaval asuva linna kalmistu parklates on parkimiskella kasutamisel parkimine 120 minutit tasuta.

  (6) Linnavalitsusel on oma korraldusega õigus ilmastikuoludest, operatiivülesannetest või muust liikluskorralduse muutmise vajadusest tulenevalt ajutiselt peatada tasulisel parkimisalal parkimistasu maksmise kohustus.

§ 7.   Parkimistasu maksmisest vabastamine

  (1) Maksukohustuslane on maksuobjekti eest parkimistasu maksmisest vabastatud ainult lõikes 5 toodud tingimustel kui:
  1) maksuobjekti omanik või selle vastutav kasutaja on rahvastikuregistri andmete järgi enne tasulise parkimise perioodi algust 1. jaanuari seisuga Narva-Jõesuu linna elanik või on omandanud jooksva aasta jooksul Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil asuva kinnisvara ja registreerinud ennast rahvastikuregistris Narva-Jõesuu linna elanikuks.
  2) riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutus, mis paikneb avaliku tasulise parkimise alas ja seal puudub hoov või siseõu või ei ole neis võimalik parkimist korraldada;
  3) maksuobjekti omanik või selle vastutav kasutaja, kes on sunnitud parkima maksuobjekti avalikul tasulisel parkimisalal lähtudes avalikest huvidest (N: tööülesandeid täitev hooldussõiduk jmt juhtumi esinemise korral).

  (2) Maksukohustuslane vabastatakse parkimistasu maksmisest nõuetekohase avalduse alusel konkreetse maksuobjekti eest ühe tasulise parkimise perioodiks, välja arvatud käesoleva paragrahvis lõikes 3 toodud juhul.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 punktis 2 nimetatud maksukohustuslane vabastatakse parkimistasu maksmisest konkreetse maksuobjekti eest kuni 3 aastaks.

  (4) Käesoleva paragrahvis lõikes 1 punktis 3 nimetatud maksukohustuslane vabastatakse parkimistasu maksmisest kuni maksuobjekti parkimist tinginud avaliku huvi äralangemisega, kuid mitte kauemaks kui hooaja lõpuni.

  (5) Tasuta parkimise õigus antakse ainult maksukohustuslase poolt kirjalikus taasesitatavas vormis esitatud nõuetekohase avalduse alusel koos parkimistasu maksmise vabastuse aluseks oleva tõendiga. Tõendit ei pea esitama käesoleva paragrahvi lõikes 1 punktis 1 ja 2 nimetatud maksukohustuslane.

  (6) Avalduse vormi ja sellel esitatavate andmete loetelu kinnitab menetlusteenistuse juhataja oma käskkirjaga.

  (7) Tasuta parkimise õiguse saamise otsustab Menetlusteenistuse juhataja juhindudes käesoleva paragrahvis sätestatud nõuetest.

  (8) Menetlusteenistus vormistab maksukohustuslasele tasuta parkimise õiguse saamiseks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud asjaolude tuvastamisel parkimisloa.

  (9) Menetlusteenistuse juhataja ei vabasta parkimistasu maksmisest või tühistab selle, kui maksukohustuslane on parkimistasu maksmisest vabastamise taotlemisel:
  1) esitanud teadvalt valeandmeid;
  2) esitatud avalduses puudulikud andmeid;
  3) jätnud lisamata tõendi, mis kinnitaks käesoleva paragrahvis lõikes 1 parkimistasu maksmisest vabastamise aluse olemasolu;
  4) Narva-Jõesuu linna kohalike maksude osas maksuvõlglane.

  (10) Kui maksukohustuslane jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, annab Menetlusteenistus taotluse esitajale 7 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib jätta taotluse rahuldamata.

  (11) Kui maksukohustuslane käesoleva paragrahvi lõikes 10 märgitud tähtaja jooksul taotluses esinevat puudust ei kõrvaldata, jätab Menetlusteenistus taotluse rahuldamata.

§ 8.   Viivistasu määr

  Viivistasu määr on 31 eurot päevas.

§ 9.   Parkimisjärelevalve teostaja ja maksuhalduri volituste määramine

  (1) Parkimisjärelevalvet teostab Menetlusteenistus oma teenistujate vahendusel. Parkimisjärelevalvet tegev Menetlusteenistuse teenistuja teeb viivistasu määramise otsuse liiklusseaduse § 188 sätestatud alustel, tingimustel ja korras.

  (2) Viivistasu sissenõudmist ning parkimistasu haldamise toiminguid teostab maksuhaldurina Menetlusteenistus vastavalt oma põhimäärusele.

  (3) Maksuhalduri volitused antakse Menetlusteenistuse juhatajale, korrakaitseosakonna järelevalveinspektorile ja ennetus- ja menetlusosakonna järelevalveinspektorile, kellel on parkimistasu kogumisel kõik kohalike maksude seaduses, maksukorralduse seaduses ja liiklusseaduses sätestatud õigused.

  (4) Viivistasu tähtpäevaks maksmata jätmise korral esitab Menetlusteenistus Narva-Jõesuu linn nimel viivistasu nõude koheseks sundtäitmiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras.

§ 10.   Viivistasu maksmine ja vaidlustamine

  Viivistasu maksmine ja vaidlustamine toimub liiklusseaduse § 189 sätestatud korras.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.11.2013 määrus nr 2 “Parkimistasu Narva-Jõesuu linnas“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Veikko Luhalaid
linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json