KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Rakvere vallas

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2018, 16

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Rakvere vallas

Vastu võetud 21.03.2018 nr 10

Määrus kehtestatakse „Korrakaitseseaduse“ § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Avaliku ürituse korraldamine

  (1) Rakvere valla haldusterritooriumil võib avalikku üritust korraldada teovõimeline füüsiline ja juriidiline isik ning juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus.

  (2) Määruses sätestatakse nõuded avaliku ürituse korraldamisest teavitamise ja korraldamise loa saamise kohta ning kehtestatakse avalduse vorm vastavalt lisale 1.

  (3) Avalduse vorm on kättesaadav Rakvere valla veebileheküljel www.rakverevald.ee ja Rakvere Vallavalitsuses.

§ 2.   Avaliku ürituse korraldamisest teavitamine ja loa taotlemine

  (1) Avaliku ürituse korraldaja peab vähemalt 14 (neliteist) päeva enne ürituse läbiviimist esitama Rakvere Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vormikohase avalduse, millel on kinnistu omaniku või valdaja kooskõlastus.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 toodud avalikule üritusele annab vallavalitsus loa, muul juhul võtab esitatud avalduse teadmiseks.

  (3) Olenevalt ürituse iseloomust tuleb avaldusele lisada:
  1) liikluse ja sõidukite parkimise korraldamise skeem;
  2) ürituse toimumise asukoha skeem;
  3) inventari kirjeldus ja täpne asendiplaaniline lahendus, kui avaliku ürituse korraldamisega kaasneb vajadus paigaldada lisainventari (kauplemise inventar, tribüün, lava vms);
  4) kui avaliku üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, tuleb loa taotlusele lisada vajadusel Päästeameti Ida päästekeskuse ja Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuri kooskõlastusega turvaplaan vastavalt lisale 2.

  (4) Kõrgendatud turvariskiga avalik üritus on:
  1) kui kaasneb liikluse ümberkorraldamine;
  2) kus toimuv tegevus või kasutatav lisainventar võib kujutada ohtu inimese elule ja tervisele või varale;
  3) kui üritus peetakse ehitises või kohas, mis ei ole selleks ette nähtud;
  4) kui kasutatakse ajutist ehitist (nt tribüün, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon);
  5) kui kasutatakse pürotehnilisi tooteid või tehakse tuletöid, sh lõkke tegemine.

  (5) Kui ürituse läbiviimiseks on vajalik liiklus ümber korraldada, esitatakse täiendavalt tänavate sulgemise taotlus.

§ 3.   Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine

  (1) Vallavalitsus annab avaliku ürituse korraldamiseks loa 5 päeva jooksul avalduse saabumise päevast arvates või jätab loa andmata. Loa andmata jätmisel selgitatakse loa taotluse esitajale põhjus ja viidatakse õigusaktidele, mis on loa välja andmata jätmise aluseks.

  (2) Sõltuvalt üritusest on vallavalitsusel õigus nõuda ürituse käigustekkida võivate kahjude hüvitamiseks tagatisraha, mille kohta sõlmitakse leping.

  (3) Avaliku ürituse läbiviimiseks loa andmiseks valmistab vallavalitsuse korralduse eelnõu ette vallasekretär.

  (4) Vallavalitsus paneb informatsiooni avaliku ürituse läbiviimiseks loa (s.h. eritingimused ja ettekirjutused) andmise kohta Rakvere valla veebilehele www.rakverevald.ee.

§ 4.   Avaliku ürituse korraldamiseks antud loa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsus võib tunnistada kehtetuks avaliku ürituse korraldamiseks antud loa, kui:
  1) avaliku ürituse korraldaja on esitanud loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) avaliku ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja Rakvere valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või loa taotluse kooskõlastanud ametkondade tingimusi ja ettekirjutusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 5.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused ürituse läbiviimisel

  Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud ürituse läbiviimisel:
  1) tagama vastutava isiku kohaloleku ja ürituse turvalisuse, avaliku korra ning kaaskodanike öörahu mittehäirimise;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõkkega ning kindlustama liikluskorralduse vastavalt kooskõlastatud liikluskorraldusele;
  3) täitma politsei ning meditsiini- ja päästeteenistuja korraldusi;
  4) täitma ürituse kooskõlastanute poolt seatud tingimusi ja ettekirjutusi;
  5) lõpetama ürituse ennetähtaegselt, kui üritusel toimuv muutub vägivaldseks ning ohustab avalikku korda, osalejate elu või tervist;
  6) tagama, et alla 16-aastastele alaealistele suunatud üritus lõppeks vähemalt üks tund enne liikumispiirangu algust;
  7) kindlustama üritusel osalejatele WC kasutamise võimaluse;
  8) vajadusel korraldama omal kulul ürituse toimumise ajal ja piirkonnas liikluse sulgemise, ümbersõidu ja sõidukite parkimise;
  9) tagama parkimise korraldamisel ürituse toimumise piirkonnas asuvatele hoonetele ja kinnistutele vähemalt 3,5m laiuse alalise vaba juurdepääsutee;
  10) tagama ligipääsu tuletõrje veevõtukohtadele;
  11) kaitsma maapinnale paigaldatud ajutised elektrikaablid võimalike mehaaniliste vigastuste tekkimise eest;
  12) tagama heakorra ürituse toimumise ajal ja korrastama ürituse territooriumi peale ürituse lõppemist;
  13) täitma kõiki Rakvere valla haldusterritooriumil kehtivaid õigusakte.

§ 6.   Avaliku ürituse korraldamise ja läbiviimisega tekitatud kahju hüvitamine

  Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab avaliku ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras. Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimisega Rakvere vallale tekitatud materiaalse kahju ja/või keskkonnareostuse likvideerimisega tekitatud kulutused kuuluvad hüvitamisele korraldaja poolt.

§ 7.   Spordiürituste korraldamine

  Spordiseaduse § 20 lõikes 2 nimetatud spordiürituste korraldamisele kohaldatakse spordiseaduse sätteid.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse Sõmeru Vallavolikogu 27.04.2016 määrus nr 52 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Sõmeru vallas“ kehtetuks.

  (2) Määrusega tunnistatakse Rakvere Vallavolikogu 22.01.2003 määrus nr 3 „Avaliku korra eeskirja kehtestamine“ kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Peep Vassiljev
Volikogu esimees

Lisa Avaldus

Lisa Turvaplaan

/otsingu_soovitused.json