Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Saarde valla hankekord

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2018, 41

Saarde valla hankekord

Vastu võetud 21.03.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõigete 1, 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Saarde valla hankekord reguleerib Saarde Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi hallatavad asutused) riigihangete korraldamist.

  (2) Hanke maksumused on määruses esitatud hankelepingu maksumustena käibemaksuta, kui määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (3) Hankekorda rakendatakse koostoimes riigihangete seaduse (edaspidi RHS) ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

§ 2.   Saarde valla hankeplaan

  (1) Hangete korraldamine toimub hankeplaani alusel. Hankeplaani tuleb kanda planeeritavad hanked, vähemalt eeldatava maksumusega alates 10 000 eurot asjade ostmise ja teenuste tellimise hankelepingu puhul ning eeldatava maksumusega alates 30 000 eurot ehitustööde hankelepingu puhul.

  (2) Hallatavate asutuste juhid esitavad kahe nädala jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist oma kava hangete korraldamiseks vallavalitsusele. Vallavalitsus koostab saadud informatsiooni ja vastuvõetud vallaeelarve alusel eelarveaastal korraldatavate hangete hankeplaani ning kinnitab selle üldjuhul hiljemalt ühe kuu jooksul pärast vallaeelarve vastuvõtmist. Hankeplaani muudetakse eelarveaasta jooksul vastavalt vajadusele.

  (3) Hankeplaanis näidatakse riigihanke nimetus, kavandatav riigihanke alustamise aeg, riigihanke eest vastutav isik ning asjaolu, kas tegemist on eeldatavalt alla lihthanke piirmäära riigihankega, üle lihthanke piirmäära riigihankega või sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimiseks korraldatava riigihankega.

§ 3.   Hanke korraldamine maksumusega üle riigihanke piirmäära

  Riigihangete korral, mille hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne või ületab riigihanke piirmäära (asjade ja teenuste hankelepingu ning ideekonkursi korral alates 60000 eurot, ehitustööde hankelepingu korral alates 150000 eurot), kohaldatakse riigihangete seaduses ja käesolevas määruses sätestatud korda.

§ 4.   Lihthanke korraldamine

  Lihthangete korral, mille hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on alla riigihanke piirmäära (asjade ostmise, teenuste tellimise korral alates 30000 eurot kuni riigihanke piirmäärani ning ehitustööde tellimise korral alates 60000 eurot kuni riigihanke piirmäärani), viiakse hankemenetlus läbi järgides riigihangete seaduses ja käesoleva määruses sätestatud korda.

§ 5.   Alla lihthanke piirmäära jääva hanke korraldamine

  (1) Asjade ostmisel ja teenuse tellimisel, mille eeldatav maksumus on 5 000 eurost kuni 30 000 euroni ning ehitustöö tellimisel, mille eeldatav maksumus on 10 000 eurot kuni 60 000 eurot, tuleb konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine, selleks tuleb teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kahele isikule.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhtudel võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule, kui esinevad asjaolud, mille korral on riigihangete seaduse kohaselt lubatud korraldada riigihange väljakuulutamata läbirääkimistega hankemenetluse korras. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud asjade, teenuste või ehitustööde hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

  (3) Asjade ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 5 000 euro ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 10 000 euro, võib teha ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele isikule. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud asjade, teenuste või ehitustööde hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

  (4) Ettepaneku tegemisel pakkumuse esitamiseks tuleb reeglina koostada soovitavate asjade, teenuste või ehitustööde tehniline kirjeldus ning selgitada pakkumuste hindamise kriteeriumeid. Pakkumuse hindamise kriteeriumeid ei tule selgitada, kui ettepanek tehakse ühele isikule. Kõiki pakkujaid tuleb kohelda võrdselt.

  (5) Erandina on lubatud teha ettepanek pakkumuse esitamiseks ilma asjade, teenuste või ehitustööde tehnilist kirjeldust koostamata, andes pakkujale võimaluse tutvuda riigihanke objektiga kohapeal.

§ 6.   Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse korraldamine

  (1) Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatav maksumus jääb vahemikku 10 000 eurost kuni 300 000 euroni, ja eriteenuste puhul 10 000 eurost kuni 60 000 euroni, tuleb konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine, selleks tuleb teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kahele isikule.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhtudel võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule, kui teenuse osutamisel puudub konkurents ning võimalused ettepaneku tegemiseks kahele isikule. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud teenuste hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

  (3) Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 10 000 euro võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud teenuste hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

  (4) Ettepaneku tegemisel pakkumuse esitamiseks tuleb reeglina koostada soovitavate teenuste tehniline kirjeldus ning selgitada pakkumuste hindamise kriteeriumeid. Pakkumuse hindamise kriteeriumeid ei tule selgitada, kui ettepanek tehakse ühele isikule. Kõiki pakkujaid tuleb kohelda võrdselt.

§ 7.   Hanke korraldamise otsustamine

  (1) Üle lihthanke piirmäära jääva hankemenetluse korraldamise otsustab vallavalitsus oma korraldusega, milles määratakse hanke nimetus, hankemenetluse liik, hanke eest vastutav isik.

  (2) Hallatavad asutused korraldavad oma hankeid vastavalt eelarvele ja Saarde valla hankekorrale ise.

  (3) Alla lihthanke piirmäära hankemenetluse korraldamise otsustab vallavalitsuse vastava valdkonna vastutav ametnik või hallatava asutuse juht.

  (4) Hallatava asutuse taotlusel ja volitusel võib vallavalitsus läbi viia ka hallatava asutuse hankemenetluse.

§ 8.   Hanke eest vastutav isik

  (1) Hanke eest vastutav isik määratakse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Hanke eest vastutav isik korraldab riigihanke alusdokumentide koostamise, teostab toimingud hanke väljakuulutamiseks, annab teavet ning selgitusi hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta, valmistab ette otsuste tegemiseks vajalikud materjalid ja tagab hanketeadete ning. aruannete esitamise riigihangete registrile.

  (3) Vajadusel võib moodustada riigihanke korraldamisel ühe või mitme konkreetse otsuse tegemiseks või toimingu sooritamiseks riigihanke komisjoni.

§ 9.   Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

  (1) Riigihanke korraldamise eest vastutav hallatava asutuse juht, riigihanke eest vastutav isik ja riigihanke komisjoni liige on kohustatud enne riigihanke korraldamise alustamist kinnitama, et tal ei esine riigihanke korraldamisega seoses huvide konflikti.

  (2) Riigihanke korraldamise eest vastutav hallatava asutuse juht, riigihanke eest vastutav isik ja riigihanke komisjoni liige on kohustatud informeerima vallasekretäri asjaoludest, mis võivad tema osalemisel riigihanke korraldamisel põhjustada huvide konflikti ning vajadusel taandatakse vastav isik riigihanke korraldamisest.

§ 10.   Hankelepingu sõlmimine, täitmine ja muutmine

  (1) Hankeleping sõlmitakse kirjalikult, kui selle maksumus on 10 000 eurot ja enam. Hankelepingu allkirjastab Saarde vallavanem, kui vallavalitsus ei otsusta teisiti.

  (2) Hankelepingu maksumusega alla 10 000 euro sõlmimise õigus on hallatava asutuse juhil, teavitades sellest eelnevalt vallavanemat. Kui hankelepingut ei sõlmita, on asja ostmise, teenuse osutamise või tööde teostamise aluseks vallavalitsuse vastava valdkonna eelarve kulude kasutamise eest vastutava ametniku või hallatava asutuse juhi kinnitatud ostudokument.

  (3) Hankelepingu täitmise eest vastutav isik määratakse hankelepingu allkirjastamise hetkeks. Hankelepingu täitmise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed näidatakse ära hankelepingus või lepitakse hankelepingus kokku selles, kuidas vastutav isik määratakse ja kuidas teist lepingu poolt sellest teavitatakse. Vastutava isiku muutumisel tuleb hankelepingut vastutava isiku osas vajadusel muuta.

  (4) Hankelepingut võib muuta RHS sätestatud alustel. Muutmise põhjendused tuuakse ära muutmise aluseks olevas haldusaktis ja/või hankelepingus. Muutmise otsustab isik või organ kelle pädevuses on muudetud tingimustega hankelepingu sõlmimine vastavalt käesolevale määrusele.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kadri-Aija Viik
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json