Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Rakvere Vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2020, 18

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Rakvere Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 06.12.2017 nr 2
RT IV, 19.12.2017, 11
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.03.2020RT IV, 31.03.2020, 1503.04.2020, rakendatakse alates 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 19, 35 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Rakvere Vallavalitsuse palgajuhendiga (edaspidi palgajuhend) määratakse kindlaks Rakvere Vallavalitsuse ( edaspidi vallavalitsuse) teenistujatele palga ja töötasu määramise ja maksmise kord.

  (2) Palgajuhendiga määratakse kindlaks teenistuskohale vastav põhipalga vahemik, muutuvpalga, lisatasude, toetuste ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord ning palga või töötasu maksmise aeg ja viis.

  (3) Vallavanemale laienevad palgajuhendi §-d 5, 6, 8 ja 9.

§ 2.   Mõisted

  Palgajuhendis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) teenistuja – Rakvere vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev töötaja;
  2) ametnik –isik, kes on Rakvere vallaga avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning on nimetatud vallavalitsuses ametikohale, millel teostatakse avalikku võimu;
  3) töötaja – isik, kes on võetud vallavalitsuse töökohale, millel ei teostata avalikku võimu, vaid tehakse avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel;
  4) palgavahemik – palgagrupile vastav kuu põhipalga miinimum- ja maksimummäära vahemik;
  5) palk – ametnikule tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast ja lisatasudest;
  6) töötasu - töötajale tehtud töö eest makstav tasu, mis koosneb põhipalgast, muutuvpalgast ja lisatasudest;
  7) põhipalk – ametnikule ja töötajale määratud kuupalgamäär, mille aluseks on vastava teenistuskoha grupile vastav palgamäär;
  8) muutuvpalk – ametniku ja töötaja palga ebaregulaarne osa, mida võib maksta lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest;
  9) lisatasu – ametniku ja töötaja põhi- ja muutuvpalgale lisaks makstav täiendav tasu puuduva teenistuja ülesannete täitmise ning ületunnitöö ja riigipühadel töötamise eest;
  10) toetus – tasu, mida makstakse teenistujale soorituse tulemuslikkusest mittesõltuvatel asjaoludel.

§ 3.   Tasustamise üldpõhimõtted

  (1) Vallavalitsusel on õigusteha eelarveaasta jooksul ametiasutuse struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus muudatusi vallavolikogu kehtestatud palgafondi piires.

  (2) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokku leppimisel ja maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ning käesolevast palgajuhendist.

  (3) Vallavalitsus maksab ametnikele palka ning töötajatele töötasu sarnastel alustel.

  (4) Ametnikule määratakse palk vallavanema käskkirjaga.

  (5) Töötaja töötasu lepitakse kokku töötaja ja vallavanema vahelises töölepingus või selle lisas.

  (6) Teenistujale makstav preemia, lisatasu ja asendustasu määratakse vallavanema käskkirjaga.

  (7) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid.

  (8) Tööaja arvestus toimub tööajakava alusel.

  (9) Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus hiljemalt töötatud kuu viimasel tööpäeval. Vallavalitsus kannab palga või töötasu teenistuja määratud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

  (10) Kui töötatud kuu viimane tööpäev langeb riigi- või rahvuspühale või puhkepäevale, makstakse palk ja töötasu välja sellele eelneval tööpäeval.

  (11) Teenistujale palga määramisel või töötasu kokku leppimisel arvestatakse eraldatud eelarvet.

  (12) Teenistujale säilitatakse palk või töötasu mõistliku aja eest, kui teenistujalt ei saa teenistusülesannete täitmist oodata lühiajalise isikliku või perekondliku takistuse korral. Täpsemad reeglid palga või töötasu maksmisel teenistusülesannete täitmise takistuse korral määratakse vallavalitsuse töökorraldust reguleerivas aktis.

§ 4.   Palga ja töötasu komponendid

  Ametniku palk ja töötaja töötasu koosneb:
  1) põhipalgast;
  2) muutuvpalgast;
  3) eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (lisatasu ööajal töötamise, riiklikel pühadel töötamise ja ületunnitöö eest);
  4) lisatasust puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest (asendustasu).

§ 5.   Põhipalk

  (1) Põhipalk on ametniku palga või töötaja töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha teenistusülesannete ja vastutuse ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse põhjal.

  (2) Teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded, mis on vajalikud teenistusülesannete täitmiseks kinnitatakse ametijuhendiga. Teenistuja ametijuhendid kinnitab vallavanem käskkirjaga.

  (3) Vallavalitsuse teenistuskohad on jaotatud järgmistesse palgagruppidesse:
  1) teenistujate I palgagrupp, kuhu kuuluvad nooremspetsialistid ja teenindavad teenistuskohad (toetavad protsesse ja täidavad rutiinsemaid ühetaolisemaid ülesandeid);
  2) teenistujate II palgagrupp, kuhu kuuluvad keskastme ja tippspetsialistid (täidavad keerukamaid, vähem reguleeritud ülesandeid, arendavad oma valdkonda);
  3) juhid.

  (4) Igale palgagrupile vastab põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse palgagruppi kuuluvate teenistuskohtade kuu põhipalga miinimum- ja maksimummäära. Põhipalga vahemikud on järgmised:
  1) I palgagrupp – Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäär kuni 1300 eurot;
  2) II palgagrupp – 1300 kuni 1900 eurot;
[RT IV, 31.03.2020, 15 - jõust. 01.01.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]
  3) juhid - 1900 kuni 3500 eurot.
[RT IV, 31.03.2020, 15 - jõust. 03.04.2020, rakendatakse alates 01.01.2020]

  (5) Teenistuja põhipalga määramisel või töötasu kokku leppimisel lähtutakse tema teenistuskohale vastavast kuu põhipalga vahemikust.

  (6) Katseajal määratakse ametnikule või lepitakse töötajaga kokku üldjuhul vähemalt 10 protsenti tema teenistuskohale planeeritud põhipalgast madalam põhipalk.

§ 6.   Muutuvpalk

  (1) Muutuvpalk on ametniku palga või töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida makstakse lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest.

  (2) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse ametijuhendis või õigusaktides fikseerimata ülesandeid, mis oluliselt suurendavad teenistuja töömahtu ja mida annab vahetu juht või mille täitmine toimub seaduse alusel.

  (3) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna. Lisatasu maksmise aluseks olevas käskkirjas näidatakse täiendavate teenistusülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse ning lisatasu suurus. Kui lisaülesanded muutuvad alaliseks, muudetakse teenistuja ametijuhendit ning vaadatakse üle tema põhipalk.

  (4) Teenistujale võib maksta preemiat kauaaegse laitmatu teenistuse, teenistuskohustuste silmapaistvalt hea täitmise või erakordse saavutuse või projekti lõpetamise eest.

  (5) Preemia määratakse vallavanema käskkirjaga ja otsus preemia maksmiseks peab olema motiveeritud.

  (6) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20 protsenti teenistuja aastasest põhipalgast.

§ 7.   Eritingimustes töötamise eest makstav lisatasu

  (1) Eritingimustes töötamise eest makstavateks lisatasudeks on:
  1) lisatasu ületunnitöö eest;
  2) lisatasu ööajal töötamise eest, kui nimetatud kohustus ei sisaldu teenistuja ametijuhendis ja seda ei ole arvestatud tema palga määramisel või töötasu kokku leppimisel;
  3) lisatasu riigipühadel töötamise eest.

  (2) Eritingimustes töötamise eest makstakse lisatasu vastavalt avaliku teenistuse seadusele ja töölepingu seadusele, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole võimalik hüvitada täiendava vaba aja andmisega.

§ 8.   Lisatasu puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest (asendustasu)

  (1) Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt, olles vabastamata oma ülesannete täitmisest, makstakse asendustasu kuni 50 % asendatava teenistuja põhipalgast.

  (2) Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt või täielikult, olles vabastatud vastavalt kas osaliselt või täielikult oma ülesannete täitmisest, makstakse vähemalt tema oma teenistuskohajärgset palka. Kui asendatava teenistuja palk on suurem, makstakse suuremat palka.

§ 9.   Puhkusetasu arvutamine ja maksmine

  (1) Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse määruse „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord“ alusel.

  (2) Tasu puhkuse aja eest (puhkusetasu) kantakse teenistuja pangakontole üle hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või töötaja kirjaliku sooviavalduse korral töötatud kuu palgapäeval. Juhul, kui teenistuja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb teenistuja puhkus teenistuja haiguse tõttu ning teenistujale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast.

§ 10.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2018.

/otsingu_soovitused.json