Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kose valla küladele ja alevikele eraldatud rahaliste vahendite jaotamise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2021, 3

Kose valla küladele ja alevikele eraldatud rahaliste vahendite jaotamise kord

Vastu võetud 24.03.2021 nr 121

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev kord on aluseks Kose valla eelarvest küladele ja alevikele määratud rahaliste vahendite toetusena (edaspidi rahalised vahendid) jaotamiseks kohaliku elu edendamiseks ja külakeskkonna parendamiseks.

§ 2.   Abikõlbulikkus

  (1) Rahalised vahendid jaotatakse külade ja alevike vahel, mis vastavad kõikidele järgnevalt loetletud tingimustele:
  1) on valitud külavanem või alevikuvanem vastavalt Kose valla küla- ja alevikuvanema statuudile;
  2) on olemas kehtiv ja üldkoosoleku poolt kinnitatud arengukava (edaspidi arengukava);
  3) kus tegutseb mittetulundusühing (edaspidi külaselts), mille põhikirjalistes eesmärkides sisaldub kohaliku elu edendamine;
  4) külaseltsi liikmelisus ja majandusaasta kokkuvõtted on avalikud ja kõigile kättesaadavad.

  (2) Käesoleva korra alusel ei jaotata rahalisi vahendeid küladele ja alevikele kelle käsutuses on külakeskused, millede kulud kaetakse valla eelarvest.

§ 3.   Rahaliste vahendite jaotamise tingimused

  Valla eelarvest kohaliku elu edendamise toetuseks eraldatavad rahalised vahendid jaotatakse 70 protsendi ulatuses abikõlbulike külade ja alevike vahel vastavate asumite elanike arvust lähtudes ning 30 protsendi ulatuses abikõlbulike külade ja alevike vahel võrdselt.

§ 4.   Rahaliste vahendite jaotamise kord

  (1) Rahaliste vahendite jaotamine toimub üks kord aastas hiljemalt ühe kuu jooksul peale vallaeelarve vastuvõtmist.

  (2) Rahaliste vahendite jaotamiseks esitab külaselts hiljemalt 1. märtsiks taotluse valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU. Taotluses märgitakse taotleja andmed (nimi, registrikood, aadress, arveldusarve number, kontaktisik) ja andmed taotletava toetuse kohta (toetuse kasutamise eesmärk, ürituse plaan). Koos taotlusega esitatakse andmed külavanema/alevikuvanema kohta, kehtiv arengukava, eelmise eelarveaasta tegevusaruanne, külaseltsi liikmete nimekiri ja esmakordsel taotlemisel ka põhikiri.

  (3) Rahaliste vahendite jaotamisel kasutatakse paragrahvis 3 toodud metoodikat, kus külaelanike arvu aluseks on rahvastikuregistri andmed 1. jaanuari seisuga.

  (4) Rahaliste vahendite jaotus külade ja alevike lõikes määratakse Kose Vallavalitsuse korraldusega. Raha eraldatakse täiseurodes.

§ 5.   Rahaliste vahendite kasutamine

  (1) Eraldatud rahalisi vahendeid on lubatud kasutada lähtuvalt küla või aleviku arengukavast ja külaelu edendamise põhimõttest investeeringu- ja tegevuskuludeks ning projektide omafinantseeringuteks.

  (2) Külaseltsidel on õigus jooksval aastal mittekasutatud Kose Vallavalitsuse poolt eraldatud vahendeid kasutada sihipäraselt järgneval (järgnevatel) aastatel, põhjendades seda raha kasutamise aruandes.

  (3) Rahaliste vahendite kasutamist korraldavad külavanem ja külaseltsi juhatus (esindusõiguslik isik) lähtuvalt küla arengukavast ja külaseltsi põhikirjast.

  (4) Külaselts on kohustatud hiljemalt 01.veebruariks esitama valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU rahaliste vahendite kasutamise aruande koos maksekorralduste või pangakonto väljavõttega. Aruandes märgitakse taotleja andmed (nimi, registrikood, aadress, arveldusarve number, kontaktisik) ja andmed toetuse kasutamise kohta (toetuse kasutamise eesmärk, läbiviidud üritused ja kulu).

  (5) Esitatud aruanded vaatab Kose Vallavalitsus läbi aruande laekumisele järgneva 10 tööpäeva jooksul. Aruannetes puuduste esinemisel antakse puuduste kõrvaldamiseks aega kuni 5 tööpäeva.

  (6) Aruande tähtajaks mitteesitamisel on Kose Vallavalitsusel õigus vahendeid mitte eraldada.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 18.04.2013 määrus nr 131 „Kose valla küladele ja alevikele eraldatud rahaliste vahendite jaotamise kord“

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Uno Silberg
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json