KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Kose valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2021, 17

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kose valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 22.05.2014 nr 29
RT IV, 10.06.2014, 7
jõustumine 01.07.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.03.2021RT IV, 31.03.2021, 203.04.2021

Kose Vallavolikogu 29. november 2012 otsusega nr 165 „Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“ ja Kõue Vallavolikogu 30.11.2012 otsusega nr 163 „Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“ taotlesid Kose vald ja Kõue vald Vabariigi Valitsuselt haldusterritoriaalse korralduse muutmist. 27. juuni 2013 määrusega nr 107 „Kose valla ja Kõue valla haldusterritoriaalse korralduse ning Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995 määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ otsustas Vabariigi Valitsus haldusterritoriaalset korraldust muuta ning moodustada Kose valla ja Kõue valla ühinemise teel uue omavalitsusüksuse Kose valla. Määrus jõustus haldusterritoriaalse korralduse muutmist käsitlevas osas 26.10.2013.
Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Mõisted

  (1) Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

  (2) Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

§ 2.   Ürituse korraldamise loa taotluse esitamine

  (1) Ürituse korraldajaks võib olla füüsiline või juriidiline isik.

  (2) Ürituse korraldaja esitab vähemalt 14 kalendripäeva enne ürituse läbiviimise päeva loa taotluse koos kõigi vajalike kooskõlastustega ja nõutud lisadokumentidega valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU või paberkandjal või e-postiga (määruse lisa nr 1).
[RT IV, 31.03.2021, 2 - jõust. 03.04.2021]

  (3) Ürituse korraldaja esitab ürituse korraldamise loa taotluse vähemalt 30 kalendripäeva enne ürituse läbiviimise päeva, kui üritus:
  1) lõpeb pärast kella 23:00;
  2) on mitmepäevane või traditsiooniline;
  3) võib põhjustada suurt avalikku huvi.

  (4) Ürituse korraldaja esitab ürituse korraldamise loa taotluse vähemalt 40 kalendripäeva enne ürituse läbiviimise päeva, kui avalik üritus tingib ühistranspordiliinide töö ümberkorraldamise vajaduse.

  (5) Luba ei ole vaja taotleda vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territooriumil, ehitises või selle osas (s.h hoone siseruumides) ürituse korraldamiseks, kui üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele ja üritusega ei kaasne kõrgendatud turvariski. Ürituse korraldaja teavitab sellise ürituse toimumise ajast ja kohast eelnevalt vallavalitsust elektronposti teel aadressil vald@kose.ee

§ 3.   Ürituse korraldamise loa taotluses esitatavad andmed

  Loa taotluses märgitakse ürituse:
  1) nimetus ja vorm (spordivõistlus, vabaõhukontsert-etendus, näitus, laat, filmivõtted või muu üritus);
  2) lühikirjeldus;
  3) osavõtjate/külastajate eeldatav arv;
  4) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (selle olemasolu korral);
  5) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaeg, mis hõlmab ettevalmistamise ja korrastuse aega, samuti põhjendus, kui üritust soovitakse lõpetada pärast kella 23:00;
  6) korraldaja nimi, elukoht/asukoht, isikukood või sünniaeg/registrikood;
  7) korraldaja kontaktandmed (telefon, e-posti aadress), mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse toimumise aja vältel;
  8) helitehnika ja/või valgustehnika ja/või pürotehnika kasutamine;
  9) turvalisust tagava turvaettevõtte nimi, aadress, registrikood;
  10) liikluskorraldust tagava juriidilise- või füüsilise isiku nimi, aadress, registrikood/isikukood;
  11) kas üritusel toimub alkoholi müük või selle pakkumine;
  12) reklaami eksponeerimise vajadus, soovitav reklaami paigaldamise koht;
  13) lisainventari paigaldamise vajadus.

§ 4.   Ürituse korraldamise loa taotluse lisad

  (1) Ürituse korraldaja lisab taotlusele territooriumi asendiplaani, millel peab olema näidatud telkide, lava, aedade, piirete, atraktsioonide, mittestatsionaarsete valgusallikate ja heliseadmete, müügi- ja teeninduspunktide, WC-de jms asetus.

  (2) Kui üritusel on tegemist mitme esinejaga või see sisaldab erinevaid ürituse vorme, lisatakse ürituse korraldamise loa taotlusele ürituse ajakava.

  (3) Kui üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk tuleb loa taotlusele lisada esmane turvaplaan (määruse lisa nr 2). Ürituse korraldaja esitab lõpliku turvaplaani Põhja päästekeskusele ja Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri Ida-Harju politseijaoskonnale kooskõlastamiseks hiljemalt neli tööpäeva enne ürituse toimumist.

  (4) Turvaplaan sisaldab alljärgnevaid andmeid:
  1) ürituse nimetus ja vorm;
  2) turvaettevõtte nimetus, tegevuslitsentsi number, turvalepingu number ja kuupäev;
  3) turvatöö eest vastutava isiku nimi, kontakttelefon;
  4) territooriumi valve skeem - üritusel kaasatavate turvatöötajate arv, tööülesanded ja turvaskeem läbipääsurežiimil ja külastajate turvakontrolliks, välise perimeetri valveks, lava (esinejate, helitehnika jms) kaitseks, ürituse külaliste turvalisuse tagamiseks, veoste valveks ja kaitseks, parklas autode liikumise korraldamise eest vastutavaks, „rohelise tee“ (politsei, päästeteenistus, kiirabi, eritehnika juurdepääsuks);
  5) evakuatsiooniplaan;
  6) turvatöötaja vormi kirjeldus;
  7) reservis olevate turvatöötajate arv ja eriolukorra tekkimisel lisajõudude kaasamise kord;
  8) turvaettevõtte autopatrulli olemasolu ning nende abijõududena kaasamise võimalus;
  9) üritusel kasutatavad erivahendid;
  10) esemete ja/või loomade nimekiri, mida/keda on keelatud üritusele kaasa võtta;
  11) ilutulestiku korraldaja;
  12) ilutulestiku läbiviimise aeg ja koht ning ohutusala perimeeter plaanil;
  13) muude operatiivteenistuste (politsei, päästeteenistus, kiirabi) kaasamise vorm üritusel.

  (5) Turvaplaanile lisatakse turvatöötajate nimekiri ja töögraafik.

  (6) Ürituse läbiviimisega seotud liikluse ümberkorraldamiseks peab korraldaja lisama taotlusele paberkandjal või elektrooniliselt Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri Ida-Harju politseijaoskonnaga eelnevalt kooskõlastatud liiklusskeemi, milles on näidatud:
  1) vajalikud liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid, tähiskoonused vms);
  2) parkimisvõimalused;
  3) liikluse korralduse eest vastutav isik ja tema kontaktandmed.

  (7) Kui ürituse korraldamisega kaasneb vajadus paigaldada lisainventari (kauplemise inventar, tribüün, lava vms), tuleb loa taotlusele lisada inventari kirjeldus ja näidata nende paigutus käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asendiplaanil. Kaubanduse korraldamisel tuleb märkida kaubasortiment.

  (8) Heli-, valgus- ja/või pürotehnika kasutamisel peab ürituse korraldaja esitama koos loa taotlusega tehnilised tingimused.

  (9) Kui ürituse korraldaja kehtestab ürituse sisekorraeeskirja, siis peab ta sellest üritusest osavõtjaid teavitama. Sisekorraeeskirja koopia lisatakse loa taotlusele.

§ 5.   Ürituse korraldaja kohustused

  Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) viima ürituse läbi vastavalt esitatud ürituse korraldamise loa taotluses märgitud vormile, iseloomule ja tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse vastavalt kooskõlastatud turvaplaanile ning vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ja kindlustama liikluskorralduse vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;
  3) järgima tervisekaitsenõudeid;
  4) täitma Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri Ida-Harju politseijaoskonna ning Põhja päästetekeskuse ametnike korraldusi;
  5) tagama korrakaitseseaduse, heakorra eeskirja ja jäätmehoolduseeskirja nõuete täitmise;
  6) täitma ürituse kooskõlastanute poolt seatud tingimusi ja ettekirjutusi;
  7) tagama, et alla 16 – aastastele alaealistele suunatud üritus lõpeks vähemalt üks tund enne liikumispiirangu algust.

§ 6.   Ürituse korraldamise loa taotluse vorm
[Kehtetu- RT IV, 31.03.2021, 2 - jõust. 03.04.2021]

§ 7.   Ürituse korraldamise loa andmise või andmisest keeldumise otsustamine

  (1) Vallavalitsus annab ürituse korraldamiseks loa vallavalitsuse korraldusega 14 kalendripäeva jooksul ürituse korraldamise loa taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates või keeldub loa väljaandmisest. Loa andmisest keeldumise korral selgitatakse taotlejale keeldumise põhjusi ja viidatakse õigusaktidele, mis on loa väljaandmata jätmise aluseks.

  (2) Vallavalitsus teavitab taotlejat loa andmisest või sellest keeldumisest kahe tööpäeva jooksul vastava otsustuse tegemisest.

  (3) Vallakantselei informeerib ürituse korraldamise loa andmisest keeldumisel kõiki loa kooskõlastanud ametiasutusi kahe tööpäeva jooksul vallavalitsuse korralduse andmise päevast arvates.

§ 8.   Ürituse korraldamise luba

  Ürituse korraldamise loas märgitakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) ürituse korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood või sünniaeg või registrikood ja telefoninumber;
  3) ürituse läbiviimise koht ja/või marsruut;
  4) ürituse toimumise alguse ja lõppemise kuupäev ning kellaaeg;
  5) tingimused ja ettekirjutused ürituse korraldamiseks.

§ 9.   Ürituse korraldamise loa andmisest keeldumine

  Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib jätta ürituse läbiviimiseks loa andmata:
  1) kui ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud tähtaegselt;
  2) kui samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse läbiviimine;
  3) kui avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  4) kui ürituse korraldamise loa taotluses toodud ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi ja Kose valla õigusaktidest tulenevalt;
  5) kui korraldaja ei täida ürituse korraldamise loa taotluse kooskõlastanute ettekirjutusi;
  6) taotlejal on kehtiv karistus „Karistusseadustiku“ § 262 või § 263 järgi ürituse korraldamise nõuete rikkumise eest;
  7) kui taotleja on eelmistel tema poolt korraldatud üritustel jätnud täitmata õigusaktidest ürituse korraldaja kohustused ja vastav rikkumine on dokumentaalselt fikseeritud;
  8) taotleja tegevuse suhtes on algatatud menetlus „Karistusseadustiku“ majandusalaste süütegude alusel või ta on toime pannud majandusalase süüteo „Karistusseadustiku“ järgi.

§ 10.   Ürituse korraldamise loa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib ürituse korraldamiseks antud loa tunnistada kehtetuks, kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud ürituse korraldamise loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja Kose valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või ürituse korraldamise loa taotluse kooskõlastanute ettekirjutusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamise tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 11.   Ürituse läbiviimise peatamine ja lõpetamine.

  Ürituse läbiviimise võib peatada või lõpetada:
  1) ohu vältimiseks;
  2) korvamatu või suure kahju tekkimise ohu või kahju tekkimise korral;
  3) üritusel osalejate turvalisuse tagamiseks;
  4) Ürituse korraldajapoolsete kohustuste täitmata jätmisel;
  5) ürituse kooskõlastanu tingimusliku kooskõlastuse mittetäitmisel, kui sellega on kaasnenud oht üritusel osalejate turvalisusele.

§ 12.   Ürituse korraldamisega Kose vallale tekitatud kahju hüvitamine

  Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras. Üritusega Kose vallale ürituse toimumise kohas tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele ürituse korraldaja poolt.

§ 13.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2014.

Lisa 1 Avaliku ürituse loa taotlus

Lisa 2 Turvaplaan

/otsingu_soovitused.json