HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Melliste Kooli põhimäärus

Melliste Kooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Kastre Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2021, 19

Melliste Kooli põhimäärus

Vastu võetud 12.01.2021 nr 117
RT IV, 22.01.2021, 1
jõustumine 25.01.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.03.2021RT IV, 31.03.2021, 1003.04.2021

Määrus kehtestatakse Kastre valla põhimääruse § 78 lg 4, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lg 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõige 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kooli nimetus

  Kooli ja lasteasutuse nimetus on Melliste Kool.

§ 2.   Kooli asukoht ja tegutsemiskohad

  (1) Kooli asukoht ja tegutsemiskoht on Melliste, Kastre vald, Tartu maakond.
[RT IV, 31.03.2021, 10 - jõust. 03.04.2021]

  (2) Kooli postiaadress on Aabitsa tee 1, Melliste, sihtnumber 62318, Kastre vald, Tartu maakond.

§ 3.   Õppekeel ja õppevorm

  (1) Kooli asjaajamise keel on eesti keel, õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.

  (2) Õppetöö toimub statsionaarses õppevormis.

§ 4.   Kooli tegutsemise vorm, liik, struktuur ja haldusala

  (1) Kool on Kastre Vallavolikogu hallatav haridusasutus.

  (2) Kooli pidajaks on Kastre Vallavolikogu.

  (3) Haridusasutuse tegutsemise vormiks on koolieelne lasteasutus (edaspidi Lasteaed) ja põhikooli (edaspidi Kool) ühtse asutusena.

  (4) Kool jaguneb struktuurselt lasteaia osaks ja põhikooli osaks.

  (5) Lasteaia osas on liitrühmad.

  (6) Põhikooli osas on 1.-9.klass.

  (7) Koolil on oma sümboolika, lipp ja oma nimega pitsat.

  (8) Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitab Kastre Vallavolikogu. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi ka väljastpoolt teeninduspiirkonda.

  (9) Elukohajärgse Kooli määramise tingimused ja korra kehtestab Kaste Vallavalitsus.

  (10) Kool juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadust, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, Eesti Vabariigi haridusseadusest, käesolevast põhimäärusest, Kastre valla õigusaktidest, teistest seadustest ning nende alusel vastu võetud õigusaktidest.

§ 5.   Kooli ülesanded

  (1) Koolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Kool aitab kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus ning valida oma huvide ja võimete kohast õpiteed.

  (2) Kooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja õpioskuste, eneserefleksiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.

  (3) Lasteaia põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:
  1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennast usaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
  2) hoida ja tugevdada lapse tervist ning soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

  (4) Kool võib oma põhitegevuse kõrval ja seda kahjustamata tegeleda õppekavavälise koolituse, muusikatundide andmise, võistluste, kontsertide ja näituste korraldamise, ruumide üürimise ja toitlustamisega.

  (5) Kool juhindub oma tegevuses seaduses sätestatud üldhariduskooli alusväärtustest ja õppeasutuse väärtustest, toetades õpilase/lapse vaimset, füüsilist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut.

2. peatükk JUHTIMINE 

§ 6.   Kooli direktor

  (1) Kooli juhib direktor. Direktor vastutab talle antud pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning muude läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab kooli pidaja.

  (3) Kooli direktori kinnitab ametisse vallavalitsus. Kooli direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem.

  (4) Kooli direktoril on põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest ning koolieelse lasteasutuse seadusest tulenev pädevus ja ülesanded:
  1) vastutab kooli arengukava koostamise ja elluviimise eest;
  2) kehtestab kooli ja lasteaia õppekava;
  3) esindab kooli ja käsutab eelarvevahendeid põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse ning käesoleva määrusega antud volituste ulatuses;
  4) kehtestab kooli palgakorralduse põhimõtted, esitades need enne kehtestamist arvamuse andmiseks õpetajatele, hoolekogule ning kooskõlastamiseks kooli pidajale;
  5) sõlmib, muudab ja lõpetab õpetajate ning teiste töötajatega töölepinguid ja teostab teisi tööandja õigusi ja kohustusi vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega;
  6) kinnitab kooli pidaja kehtestatud korras töötajate koosseisu;
  7) teeb kooli pidajale ja hoolekogule ettepaneku suurendada erandjuhul kooli õpilaste arvu klassis;
  8) moodustab lasteaia osas vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime-, liit- ja lasteaiarühmad;
  9) moodustab kooli osas vajadusel rühmi ja klasse hariduslike erivajadustega õpilaste õppe paremaks korraldamiseks;
  10) kehtestab kooli sisehindamise korra;
  11) kehtestab arenguvestluste korraldamise tingimused ja korra;
  12) annab oma pädevuse piires kooli tegevuse korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
  13) korraldab ja kontrollib õppenõukogu otsuste täitmist;
  14) tagab seaduse ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  15) korraldab laste, õpilaste ja töötajate kaitse hädaolukorras koolis.

§ 7.   Kooli hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on laste, õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, laste ja õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.

  (3) Hoolekogu ülesanded:
  1) osaleb kooli arengukava ettevalmistamisel ning annab selle kohta enne kinnitamist oma arvamuse;
  2) annab arvamuse kooli põhimääruse kehtestamiseks ja muutmiseks;
  3) annab arvamuse lasteaia ja kooli õppekava kehtestamiseks ja muutmiseks, sealhulgas nõusoleku muuta käesoleva PGS §-s 15 sätestatud korras õppeainete nimistut;
  4) annab nõusoleku suurendada erandjuhul kooli õpilaste arvu klassis ning teeb kooli pidajale ettepaneku laste arvu suurendamiseks rühmas;
  5) annab arvamuse kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõule;
  6) annab nõusoleku haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
  7) annab arvamuse kooli ja lasteaia kodukorra kehtestamiseks ja muutmiseks;
  8) kehtestab kooli õppealajuhataja, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra;
  9) annab arvamuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kohta;
  10) annab arvamuse kooli eelarve projekti kohta;
  11) annab arvamuse arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra eelnõu kohta;
  12) annab arvamuse kooli sisehindamise korra kohta;
  13) annab arvamuse kooli palgakorralduse põhimõtete kohta;
  14) annab hinnangu huvitegevuse, pikapäevarühma töökorralduse kohta;
  15) annab arvamuse kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise kohta;
  16) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse lasteaias;
  17) teeb vallavalitsusele ettepaneku lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise kohta;
  18) teeb ettepaneku vallavalitsusele lasteaia lahtiolekuaegade kehtestamiseks;
  19) täidab teisi seadusega või seaduse alusel antud õigusaktidega talle pandud ülesandeid ning teeb vallavalitsusele ja vallavolikogule ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

§ 8.   Õppenõukogu

  (1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on õppe ja kasvatuse eesmärkide kindlaksmääramine, kooli toimimise ning edukuse analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmeteks on direktor, õppealajuhataja, õpetajad, lasteaiaõpetajad tugispetsialistid ja teised direktori poolt nimetatud isikud.

  (3) Õppenõukogu tegevus kavandatakse üheks õppeaastaks ja määratakse kooli üldtööplaanis enne õppeaasta algust.

  (4) Õppenõukogu ülesanded ja töökord on kehtestatud haridus- ja teadusministri määrusega.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSE KORRALDUS 

§ 9.   Õppe ja kasvatustegevuse korralduse alusdokumentideks on:

  Õppe ja kasvatustegevuse korralduse alusdokumentideks on kooli arengukava, kooli ja lasteaia õppekavad, kooli ja lasteaia kodukorrad ja õppeaasta üldtööplaan.

§ 10.   Arengukava

  (1) Koolil on oma arengukava, mille elluviimisega tagatakse õppeasutuse järjepidev areng.

  (2) Arengukava kinnitab vallavolikogu.

  (3) Kooli arengukavas määratakse kooli ja lasteaia eesmärgid ning põhisuunad.

  (4) Arengukava koostamise ja selle täitmise korraldab direktor koostöös õppenõukogu ja hoolekoguga, juhindudes õigusaktides sätestatud tingimustest ja korrast.

  (5) Arengukava avalikustatakse kooli veebilehel.

§ 11.   Õppekavad

  (1) Kooli õppekava koostatakse „Põhikooli riikliku õppekava” ja kooli arengukava alusel. Kooli õppekava ja selle muudatused kehtestab kooli direktor käskkirjaga, kuulates enne ära hoolekogu ja õppenõukogu arvamuse.

  (2) Lasteaia õppekava koostatakse “Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava“ ja kooli arengukava alusel. Lasteaia õppekava kinnitab kooli direktor käskkirjaga, õppenõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (3) Kool koostab vajadusel õpilasele individuaalse õppekava. Individuaalse õppekava koostamise aluseks võib olla ka põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava.

§ 12.   Õpilase ja lapse arengu toetamine

  (1) Õpetajad jälgivad õpilase/lapse arengut ja toimetulekut koolis/lasteaias ning vajaduse korral kohandavad õpet õpilase/lapse vajaduste kohaselt.

  (2) Õpilase/lapse võimete ja annete arendamiseks selgitatakse koolis/lasteaias välja õpilase/lapse individuaalsed õpivajadused, valitakse sobivad õppemeetodid ning korraldatakse vajadusel diferentseeritud õpet.

  (3) Kool tagab õpilasele, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavate õpitulemuste saavutamisel, täiendava pedagoogilise juhendamise väljaspool õppetunde, milleks on individuaalsed konsultatsioonid ja õpiabirühmad.

  (4) Kool tagab eripedagoogi, logopeedi ja sotsiaalpedagoogi teenuse osutamise.

  (5) Õpilase/lapse arengu toetamiseks viiakse läbi regulaarseid arenguvestlusi.

  (6) Õpilaste/laste tunnustamise meetmed on sätestatud kooli/lasteaia kodukorras.

§ 13.   Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamine

  (1) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamisel lähtub kool kaasava õppe põhimõtetest.

  (2) Haridusliku erivajadusega õpilase õppe korraldamise põhimõtted on sätestatud kooli õppekavas.

  (3) Õppeasutuses töötab direktori poolt määratud isik, kelle ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide, andekate õpilaste juhendajate ja õpetajate vahel (edaspidi HEVKO).

  (4) HEVKO toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ning teeb õpetajale, vanemale ja direktorile ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või täiendavate uuringute läbiviimiseks, tehes selleks koostööd õpetajate ja tugispetsialistidega.

  (5) Hariduslike erivajadustega õpilastele on avatud õpiabirühmad ja vajadusel rühm lihtsustatud õppekavaga õpilastele.

§ 14.   Tervishoiu korraldus

  (1) Kooli õpilastele/lastele osutab koolitervishoiuteenust tervishoiutöötaja.

  (2) Vastutus korraldada õpilase/lapse transporti tervishoiuteenuse osutamise asukohta juhul, kui selleks on vältimatu vajadus, on haridusasutuse pidajal. Kooli juhtkond organiseerib transpordi.

§ 15.   Toitlustamine

  (1) Toitlustamine koolis/lasteaias toimub rahvatervise seaduse alusel kehtestatud tervisekaitsenõuete kohaselt.

  (2) Õpilasi/lapsi toitlustatakse päevakavaga kindlaks määratud kellaaegadel ja menüü alusel.

  (3) Õpilastele tagatakse tasuta koolilõuna ja pikapäevarühma õpilastele õhtuoode.

  (4) Õpilase hommikune toitlustamine toimub lapsevanema avalduse alusel, mille eest tasuvad lapsevanemad esitatud arve alusel.

  (5) Lasteaialastele tagatakse hommikusöök, lõunasöök ja õhtuoode, mille eest tasuvad lapsevanemad esitatud arve alusel.

§ 16.   Vaimse ja füüsilise turvalisuse kaitse

  (1) Koolis tagatakse õpilase/lapse koolis/lasteaias viibimise ajal tema tervise, sh tema vaimse ja füüsilise turvalisuse kaitse.

  (2) Eesmärgiga mõjutada kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetada turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.

  (3) Mõjutusmeetmete rakendamise kord on kehtestatud kooli kodukorras.

  (4) Kooli pidaja loob võimalused ja direktor korraldab laste/õpilaste ja töötajate kaitse hädaolukorras.

§ 17.   Kooli ja lasteaia kodukorrad

  (1) Kodukord on lastele, õpilastele, vanematele ja koolitöötajatele täitmiseks kohustuslik.

  (2) Kodukordade kohta annab arvamuse kooli hoolekogu ja õppenõukogu ning kehtestatakse direktori poolt.

§ 18.   Koolikohustuse täitmise tagamine

  (1) Vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist.

  (2) Koolikohustuse täitmise tagamiseks kohaldab Kool õppest mõjuva põhjuseta puudunud õpilase suhtes tulenevalt puudumise põhjustest meetmed vastavalt kooli kodukorrale.

  (3) Kui kooli rakendatavad meetmed ei avalda mõju või neid ei ole võimalik rakendada põhjusel, et kool ei saa õpilase või vanemaga kontakti, pöördub kool järgmiste meetmete rakendamiseks õpilase elukohajärgse omavalitsuse poole.

  (4) Koolikohustuse täitmise tagamiseks toetab õpilase elukohajärgne omavalitsus vastavalt vajadustele ja võimalustele õpilast, vanemat ja kooli, luues oma pädevuse piires tingimused koolikohustuse täitmiseks.

§ 19.   Õppeaasta

  (1) Õppeaasta algab 1.septembril ja lõpeb 31.augustil.

  (2) Õppeaasta koosneb trimestritest ja koolivaheaegadest.

  (3) Õppeaastas on kokku vähemalt 175 õppepäeva.

§ 20.   Laste ja õpilaste vastuvõtt ja väljaarvamine

  (1) Kooli vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab kooli pidaja.

  (2) Lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus.

  (3) Kooli vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korrad avalikustatakse veebilehel.

  (4) Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja ARNOs.

  (5) Lasteaialaste arvestust peetakse ARNOs.

§ 21.   Üldtööplaan

  Õppe- ja kasvatustöö on korraldatud üldtööplaani järgi. Kooli üldtööplaani arutab läbi õppenõukogu ja kinnitab direktor.

§ 22.   Lasteasutuse õppe- ja kasvatuse korraldus

  (1) Õppe- ja kasvatustöö aluseks on lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Õppe- ja kasvatustöö toimub päevakava alusel, mille kinnitab direktor.

  (3) Lasteaia igal rühmal toimub õppe- ja kasvatustegevus rühma nädalakava alusel, mis lähtub kooli üldtööplaanist.

  (4) Suvekuudel ja koolivaheaegadel toimub planeeritud õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade sisu kordamine arvestades laste soove.

  (5) Lapse arengut toetavad lasteaias vajadusel tugispetsialistid.

  (6) Lasteaia õppekava läbinuile väljastatakse koolivalmiduskaart, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

  (7) Lasteaia aastaringse või hooajalise tegutsemise ja lahtiolekuaja otsustab vallavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

§ 23.   Põhikooli õppe- ja kasvatuse korraldus

  (1) Õppe- ja kasvatustöö aluseks on kooli õppekava, mille aluseks on põhikooli riiklik õppekava.

  (2) Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppepäev, õppenädal ja trimester.

  (3) Õppepäev on kalendripäev, mil õpilane on päevakava või individuaalse õppekava alusel kohustatud õppes osalema.

  (4) Ühes õppenädalas on kuni 5 õppepäeva. Õpilaste nädalakoormus õppetundides määratakse kooli õppekavaga.

  (5) Õppetöö põhivormiks koolis on õppetund. Teisteks vormideks võivad olla: projekt-, õues- ja muuseumiõpe ning ekskursioonid ja õppekäigud.

  (6) Kool võimaldab koolikohustuse täitmist koduõppe vormis õigusaktidega sätestatud korras.

  (7) Koolil on õppenõukogu poolt kinnitatud klassitunnistuse vorm.

  (8) Õpilase arengut ja õppetegevust toetavad koolis vajadusel tugispetsialistid.

  (9) Koolis võib suvevaheajal korraldada täiendava õppega seotud tegevusi, arvestades, et põhiharidust omandavale õpilasele on tagatud vähemalt kümne järjestikuse nädala pikkune puhkus kõigist õppega seotud tegevustest.

  (10) Kooli pidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad, arvestusega et Koolis on õppeaasta jooksul vähemalt neli koolivaheaega kogu kestusega vähemalt 12 nädalat, kusjuures suvine koolivaheaeg kestab vähemalt kaheksa järjestikust nädalat.

4. peatükk ÕPPEKAVAVÄLISE TEGEVUSE KORRALDAMISE ALUSED 

§ 24.   Huvitegevuse korraldus

  (1) Koolis korraldatakse lasteaia ja kooli õppekava läbimist toetavat huvi- või muud õppekavavälist tegevust.

  (2) Huvitegevuse korraldus toimub kooli direktori poolt kinnitatud tunniplaani alusel.

  (3) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume ja vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.

  (4) Õpilaste õppekavavälist tegevust suunab, koordineerib ja vastavalt pädevusele korraldab huvijuht.

§ 25.   Pikapäevarühm

  (1) Koolis tegutsevad õpilastele pikapäevarühmad.

  (2) Pikapäevarühmas korraldatava tunnivälise tegevusena pakutakse õpilastele järelevalvet ning pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ning huvide arendamisel.

§ 26.   Kooli raamatukogu

  (1) Raamatukogus on õppekirjanduse ja metoodilise materjalide kogu.

  (2) Põhikogu osas kasutavad õpilased ja lapsed Melliste raamatukogu.

5. peatükk LASTE/ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED NING KOHUSTUSED 

§ 27.   Koostöö

  (1) Kooli ja kodu koostöö korraldamiseks kutsub direktor kokku lastevanemate üldkoosoleku vähemalt üks kord aastas.

  (2) Klassi ja rühma koosolek toimub vähemalt üks kord aastas.

  (3) Vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate või rühma lastevanemate nõudel on direktor kohustatud kokku kutsuma selle klassi või rühma lastevanemate koosoleku.

  (4) Üks kord õppeaasta jooksul viiakse direktori poolt kinnitatud korra alusel läbi arenguvestlus, mille eesmärgiks on lapse arengu toetamine:
  1) Koolis viib klassijuhataja läbi vestluse lapsevanema ja õpilasega.
  2) Lasteaias viivad rühmaõpetajad läbi vestluse lapsevanemaga.

§ 28.   Lapsevanema teavitamine

  (1) Kool tagab õpilasele ning vanematele teabe kättesaadavuse õppe ja kasvatuse korralduse kohta ning juhendamise ja nõustamise õppetööd käsitlevates küsimustes. Peamised õppeteemad, vajalikud õppevahendid, hindamise korraldus ja planeeritavad üritused tehakse õpilasele teatavaks trimestri või poolaasta algul.

  (2) Kool tagab lasteaialaste vanematele teabe kättesaadavuse õppe- ja kasvatuskorralduse kohta ning juhendamise ja nõustamise õppekasvatustööd käsitlevates küsimustes.

  (3) Kool nõustab vajaduse korral õpilase/lapse vanemat õpilase/lapse arengu toetamises.

  (4) õpetajad jälgivad õpilase/lapse arengut ja toimetulekut, vajaduse korral kohandavad õpet vastavalt õpilase/lapse vajadustele ning teavitavad sellest lapsevanemat.

§ 29.   Lasteaia lapse õigused

  Lapsel on lasteaias õigus:
  1) vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale;
  2) eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele;
  3) võtta osa tegevustest, mis tagavad alushariduse omandamise;
  4) igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 30.   Lasteaia laste vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
  5) osaleda hoolekogu töös.

  (2) Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
  2) kinni pidama lasteaia kodukorrast, päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  3) täitma lasteaia kodukorda ja kohakasutuslepingus sätestatut.

§ 31.   Õpilase õigused

  (1) Õpilasel on õigus saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta.

  (2) Õpilasel on õigus:
  1) täita õpiülesandeid ja osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
  2) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks õpetajalt täiendavat abi ja konsultatsioone õpetaja tööaja piires;
  3) täita koolikohustust koduõppe vormis haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras;
  4) saada õppekava täitmiseks tasuta õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid, töölehti;
  5) saada aineõpetajalt ja klassijuhatajalt informatsiooni oma hinnete, hindamise korra põhimõtete kohta;
  6) saada tunnustust vastavalt kooli kodukorrale;
  7) vajadusel pöörduda abi saamiseks koolitöötajate poole;
  8) võtta osa kooli korraldatud õpilasüritustest;
  9) saada koolis õppimise perioodiks õpilaspilet;
  10) saada esmast teavet karjääri planeerimise ja edasiõppimise võimaluste kohta;
  11) osaleda koolis tegutsevate huviringide töös;
  12) moodustada koolis õpilasesindus või olla valitud õpilasesindusse ning selle kaudu otsustada ja korraldada õpilaskonna pädevusse kuuluvaid õpilaselu küsimusi;
  13) pöörduda oma õiguste kaitseks õpetaja, direktori, kooli pidaja, hoolekogu, haridus- ja teadusministeeriumi, omavalitsuste liidu või lastekaitseorganisatsioonide poole.

  (3) Õpilane on kohustatud:
  1) osalema kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes vastavalt ettenähtud tunniplaanile ja päevakavale;
  2) täitma õpiülesandeid ja omandada teadmisi ning oskusi oma võimete kohaselt;
  3) kasutama talle määratud tugi- ja mõjutusmeetmeid;
  4) hoidma kooli mainet, täitma kooli kodukorda ja hoidma kooli vara;
  5) käituma väärikalt, suhtuma lugupidavalt kaasõpilastesse, kooli töötajatesse ja külalistesse;
  6) järgima üldtunnustatud moraalinorme;
  7) osa võtma vastavalt oma eale ja võimetele kooli heaks tehtavas töös;
  8) hoidma loodust ja elama looduskeskkonda säästvalt;
  9) vastutama oma tegevuse ja õpitulemuste eest;
  10) täitma teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 32.   Kooli õpilaste vanemate õigused ja kohustused

  (1) Vanematel on õigus:
  1) saada teavet kooli töökorralduse, päevakava ja hindamise kohta;
  2) osaleda hoolekogu töös;
  3) teha ettepanekuid klassi lastevanemate koosoleku kokkukutsumiseks;
  4) saada nõustamist ja koolitusi õpilase kasvatamise ja õpetamise küsimustes;
  5) taotleda õpilasele rakendatavaid tugimeetmeid vastavalt seaduses sätestatud korrale;
  6) vaidlustada õpilase hindeid vastavalt kooli õppekavale;
  7) õppenõukogu otsusega mittenõustumisel, samuti õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidluste korral pöörduda kooli hoolekogu, Kastre Vallavalitsuse, Haridus- ja teadusministeeriumi või lastekaitse organisatsioonide poole;
  8) saada hädaolukorra tekkides teavet õpilase turvalisuse kohta.

  (2) Lapsevanem on kohustatud võimaldama ja kindlustama koolikohustuse täitmise, sealhulgas:
  1) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest klassijuhatajat;
  2) looma õpilasele kodus õppimist võimaldavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
  3) osalema õpilasega peetaval arenguvestlusel;
  4) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega ja nendest lähtuvalt tegema kooliga koostööd;
  5) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool ja kooli pidaja;
  6) pöörduma kooli ettepanekul nõustamise meeskonna poole;
  7) teavitama klassijuhatajat või kooli õpilase õppetööst puudumisest ja selle põhjustest esimese koolist puudumise päeva jooksul;
  8) informeerima klassijuhatajat või kooli õpilase vajadusest lahkuda enne koolipäeva lõppu;
  9) täita teisi õigus- ja haldusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 33.   Õpilasesindus

  (1) Esimese õpilasesinduse valimised korraldab direktor.

  (2) Õpilasesinduse põhimääruse koostab õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori poolt määratud kooli töötajatega.

  (3) Õpilasesinduse põhimääruse kiidab heaks õpilaskond lihthäälte enamusega ja esitab kinnitamiseks direktorile.

6. peatükk TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 34.   Töötajad

  (1) Kooli töötajad on direktor, õppealajuhatajad, õpetajad, lasteaiaõpetajad, tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad ning muud töötajad.

  (2) Kool kannab õpetajate ja lasteaiaõpetajate ning tugispetsialistide andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).

§ 35.   Töötajate koosseisu kinnitamine ja töölepingud

  (1) Kooli pidaja kinnitab direktori ettepanekul koolitöötajate koosseisu.

  (2) Töölepingud töötajatega sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab direktor.

  (3) Õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi.

§ 36.   Töötajate tööülesanded, kohustused ja vastutus

  (1) Töötajate õigused, kohustused, vastutus ja tööülesanded määratakse kindlaks kooli põhimääruse ning tööandja poolt kehtestatud töökorralduse reeglite ja ametijuhendiga.

  (2) Õpetaja põhiülesanne on toetada iga lapse ja õpilase arengut ning aidata lapsel/õpilasel kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed. Õpetaja ametialane kohustus on arendada oma kutseoskusi ja olla kursis haridusuuendustega.

  (3) Õpetajad:
  1) loovad laste ja õpilaste kasvatamiseks, õpetamiseks ja arendamiseks vajalikud tingimused vastastikusel lugupidamisel ning üksteise mõistmisel põhineval koostööl laste, õpilaste ja vanematega;
  2) hoolitsevad laste elu, tervise ja turvalisuse eest lasteaias või koolis viibimise ajal;
  3) tagavad lasteaia õppekava, päevakava, kooli õppekava ja tunniplaani järgimise;
  4) nõustavad vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (4) Kooli tugispetsialistide põhiülesandeks on aidata kaasa lapse ja õpilase arengut toetava õppe- ja kasvatuskeskkonna loomises;

  (5) Kooli teiste töötajate põhiülesanneteks on tagada häireteta töö, heaperemehelik majandamine ja kooli vara korrasolek ning majanduslik teenindamine, toitlustamine ja tervishoid.

  (6) töötajad on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitse küsimused, kui on alust arvata, et lapse/õpilase kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps/õpilane on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

  (7) töötajatel on keelatud avalikustada lapselt/õpilaselt saadud teavet lapse/õpilase perekonna kohta.

  (8) Töötajate õigused:
  1) täiendada oma erialaseid teadmisi vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele ja koolis kehtestatud tingimustele;
  2) töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates töötingimustes;
  3) teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks, õppe- ja kasvatuskorralduse parandamiseks ning töötajate tunnustamiseks;
  4) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

  (9) Töötajate kohustused:
  1) täita neile tööandja poolt kehtestatud töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepinguga määratud kohustusi ja vastutada nende täitmise eest
  2) teavitada abivajavast lapsest direktorit ja kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat;

7. peatükk MAJANDAMISE JA ASJAAJAMISE ALUSED´ 

§ 37.   Rahastamine

  (1) Kooli majandamise aluseks on arengukava ja eelarve.

  (2) Eelarve koostamine ja vastuvõtmine toimub vastavalt kooli pidaja poolt kehtestatud Kastre valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korrale.

  (3) Kooli vara moodustavad talle vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (4) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud Kastre vallavara valitsemise korrale.

  (5) Eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, lastevanemate poolt kaetavast osast (toidukulu ja õppetasu), annetustest, projektidest saadud vahenditest ning kooli põhimääruses sätestatud kooli õppekavavälisest tegevusest saadud vahenditest.

  (6) Töötajate töötasustamise alused (va kooli õpetajad) kinnitab kooli pidaja, õpetajate töötasu alammäärad kehtestab Vabariigi Valitsus.

  (7) Koolil on oma alaeelarve Kastre valla eelarve koosseisus, kool kasutab Kastre Vallavalitsuse pangakontosid.

§ 38.   Asjaajamine, aruandlus

  (1) Kool esitab oma tegevuse kohta aruandeid seadustega ning nende alusel välja antud õigusaktidega määratud korras ja tingimustel.

  (2) Kooli ja lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise korrad kehtestab haridus- ja teadusminister.

  (3) Kooli arhiivikorralduse ja kohustuslike dokumentide avalikustamise eest vastutab direktor.

§ 39.   Sisehindamine

  (1) Koolis tehakse sisehindamist. Sisehindamisel analüüsitakse kooli õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust.

  (2) Kooli sisehindamise korra kehtestab direktor, esitades selle enne arvamuse andmiseks õpetajatele ja hoolekogule.

§ 40.   Järelvalve

  (1) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab haldusjärelevalvet Haridus- ja Teadusministeerium.

  (2) Kooli tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet Kastre Vallavalitsus.

  (3) Koolitervishoiuteenuse osutamise üle teostab vastavalt oma pädevustele haldusjärelvalvet Terviseamet.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 41.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetab kooli pidaja, kuulates enne ära hoolekogu arvamuse.

  (2) Lasteaia ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise algatab vallavolikogu otsuse alusel vallavalitsus.

  (3) Ümber korraldatakse või tegevus lõpetatakse ajavahemikus 1. juulist sama aasta 31. augustini.

  (4) Tegevuse lõpetamise otsusest teatatakse õpilastele ja personalile hiljemalt kuus kuud
enne uue õppeaasta algust.

9. peatükk PÕHIMÄÄRUSE KINNITAMINE JA MUUTMINE 

§ 42.   Põhimääruse muutmise kord

  Põhimäärus ja selle muudatused kinnitatakse vallavolikogu kehtestatud korras, esitades selle enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule ja õppenõukogule.

10. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 43.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 44.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json