HaridusKool

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Õpilaste transpordi korraldamise ja sõidukulude hüvitamise kord Rakvere vallas

Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2021, 22

Õpilaste transpordi korraldamise ja sõidukulude hüvitamise kord Rakvere vallas

Vastu võetud 24.03.2021 nr 83

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lg 2 p 8 ja sotsiaalministri 27. märtsi 2001 määruse nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ § 4 ja § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev kord (edaspidi kord) reguleerib rahvastikuregistri andmetel Rakvere vallas elavatele üldhariduskooli päevases õppes õppivatele koolikohustuslikele õpilastele (edaspidi õpilane) transpordi korraldamist ja sõidukulude hüvitamist sõiduks haridusasutusse (edaspidi kool) ja tagasi.

§ 2.   Õpilaste transpordi korraldamine

  (1) Õpilaste transport kooli ja tagasi korraldatakse:
  1) vallasiseste õpilasliinidega;
  2) ühistranspordiga maakonnasisestel liinidel;
  3) ühistranspordiga maakonnavälistel liinidel, kui ei ole võimalik kasutada õpilasliini või maakonnasisest liini;
  4) isikliku sõiduauto kasutamisel tehtud kulutuste hüvitamisega, kui puudub ühistranspordi lahendus või ei ole seda mõistlik korraldada.

  (2) Õpilaste transpordi korraldamisega seotud erijuhud otsustab Rakvere Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 3.   Õpilastranspordi korraldus vallasisestel õpilasliinidel

  (1) Vallavalitsus sõlmib vallasisese õpilasliinide teenindamise lepingu lähtudes õigusaktidest ja vastava riigihanke tingimustest.

  (2) Õpilasliinide sõiduplaanid vaadatakse üle üks kord aastas enne õppeaasta algust. Vajadusel muudetakse sõiduplaane õppeaasta jooksul. Sõiduplaanid avalikustatakse valla koolide ja Rakvere valla veebilehel ning valla ajalehes.

§ 4.   Õpilastranspordi korraldus ühistranspordiga, sõidukulude hüvitamine ja isikliku sõiduauto kasutamisel tehtud kulutuste hüvitamine

  (1) Õpilasele, kellel ei ole võimalik kasutada kooli ja sealt tagasi sõiduks õpilasliini või maakonnaliini, tagatakse tasuta sõit ühistranspordiliinidel.

  (2) Ühistransporti kasutavatele õpilastele hüvitatakse sõidukulud sõidupiletite alusel või kompenseeritakse sõidukaart.

  (3) Sõidupiletite alusel kuulub hüvitamisele igal koolipäeval üks sõit kooli ja tagasi.

  (4) Hüvitise saamiseks sõidupiletite või sõidukaardi alusel esitatakse vallavalitsusele vormikohane avaldus (lisa 1) ja kuludokumendid. Sõidupiletil peab olema selgesti loetav marsruut, kuupäev ja sõidupileti hind. Üldjuhul esitatakse nimetatud dokumendid eelneva kalendrikuu kohta järgmise kalendrikuu 10. kuupäevaks. Üle kolme kuu vanuseid pileteid ei hüvitata.

  (5) Avalduse hüvitise saamiseks esitab õpilase vanem või õpilase seaduslik esindaja.

  (6) Isikliku sõiduauto kasutamisel tehtud kulutuste hüvitamise otsustab vallavalitsus lapsevanema või õpilase seadusliku esindaja poolt esitatud taotluse alusel. Kulutuste hüvitamist saab taotleda olukorras, kus õpilase kooli ja tagasi jõudmiseks puudub ühistranspordi lahendus või ei ole seda otstarbekas korraldada.

§ 5.   Sõidukulude hüvitamata jätmine

  Sõidukulud võib jätta hüvitamata või hüvitada osaliselt, kui selgub, et:
  1) õpilane ei ole kasutanud transporti kooli ja koju sõiduks või taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) õpilase elukohajärgsest asulast on vallavalitsuse poolt organiseeritud õpilastransport;
  3) riigi või omavalitsuse õigusaktiga on tagatud tasuta sõit vastavasse kooli ja koolist koju.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Sõmeru Vallavolikogu 23.08.2016 määrus nr 57 „Üldhariduskoolide õpilaste sõidukulude kompenseerimise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Peep Vassiljev
Volikogu esimees

Lisa 1 Avaldus

/otsingu_soovitused.json