SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Projektipõhise integreeritud hoolekandeteenuse osutamise kord

Väljaandja:Setomaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2021, 33

Projektipõhise integreeritud hoolekandeteenuse osutamise kord

Vastu võetud 25.03.2021 nr 4

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5, „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 14 lõike 1, sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 „Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord“ § 24 lõike 4 punkti 1 ning Setomaa Vallavolikogu 27.06.2019 otsuse nr 33 „ Projektis „Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal“ osalemine“ alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Võrumaa Arenduskeskuse poolt ellu viidava projekti „Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal“ raames integreeritud hoolekandeteenuse (edaspidi teenus) taotlemise, määramise ja kulude katmise kord.

§ 2.   Teenuse eesmärk ja sisu

  (1) Teenuse eesmärk:
  1) toetada vaimse tervise probleemidega eakate võimalikult pikaaegset toimetulekut kodustes tingimustes;
  2) vähendada hoolduskoormusega inimeste koormust ja seeläbi toetada nende aktiivsust tööturul.

  (2) Teenuse sisu on hoolduskoormuse leevendamiseks või inimese hooldusvajaduse katmiseks individuaalsest vajadusest lähtuvalt kombineeritud järgnevad teenused või nende teenuste konkreetsed tegevused:
  1) koduteenus - täisealise isiku abistamine kodustes toimingutes ja asjaajamises;
  2) tugiisikuteenus - isiku nõustamine, juhendamine ja motiveerimine kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide korral;
  3) isikliku abistaja teenus - füüsiline kõrvalabi täisealistele inimestele, kes oma puude tõttu vajavad abi iseseisvaks toimetulekuks ühiskonnas osalemiseks;
  4) nõustamisteenus – individuaalne nõustamine või tugigrupid hoolduskoormusega inimestele toetamaks neid hoolduskoormusega toimetulemisel.

  (3) Teenuse sisu, tegevused ja maht määratakse peale abivajaduse hindamist.

§ 3.   Teenuse korraldaja, osutaja ja saaja

  (1) Teenuse korraldajaks on Setomaa Vallavalitsus.

  (2) Teenuse osutajaks on Setomaa Vallavalitsus ja projekti kaasatud koostööpartnerid.

  (3) Teenust on õigust saada isikutel:
  1) kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Setomaa vallas;
  2) kes abi vajamise ajal viibivad Setomaa vallas, kuid kelle rahvastikuregistrijärgset elukohta ei saa kindlaks määrata;
  3) kes abi vajamise ajal viibivad Setomaa vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises kohaliku omavalitsuse üksuses, kooskõlastatult isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsuse üksusega.

§ 4.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenuse taotlemiseks peab esitama Setomaa Vallavalitsusele taotluse, milles märgitakse:
  1) taotleja andmed, vajadusel taotleja esindaja andmed;
  2) teenuse vajaduse põhjendus ning asjaolud.

  (2) Taotlusele lisatakse vajadusel muud asjasse puutuvad dokumendid.

§ 5.   Teenuse määramine või sellest keeldumine

  (1) Otsuse teenuse määramise või keeldumise kohta teeb Setomaa Vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul.

  (2) Teenuse keeldumise põhjusteks on:
  1) asjaolu, kui abivajadus on kaetav teiste sotsiaalteenustega;
  2) hindamise tulemusena ei ole abivajadus põhjendatud.

§ 6.   Teenuse kulude kandmise kord

  Teenuse osutamisega seotud kulud kaetakse projekti „Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal” ja Setomaa valla eelarveliste vahendite arvelt.

§ 7.   Määruse rakendumine ja kehtivus

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse alates 01. aprillist 2021.

  (2) Määrus kehtib kuni 31. detsembrini 2022.

Rein Järvelill
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json