Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Supelranna kasutamise ja hooldamise kord

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2021, 34

Supelranna kasutamise ja hooldamise kord

Vastu võetud 30.03.2021 nr 3

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 42 lõike 3 ja Harku Vallavolikogu 28.05.2020 otsuse nr 36 “ Otsustusõiguse ja ülesannete täitmise delegeerimine“ punkti 1 alapunkti 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määruse eesmärgiks on koos riigi vastavate õigusaktidega tagada Harku valla supelrandade territooriumil heakord, avalik kord ning inimeste turvalisus.

  (2) Määrus on täitmiseks kohustuslik kõigile Harku valla supelrandades viibivatele isikutele.

  (3) Supluskoha kasutamisel ja hooldamisel tuleb järgida Harku valla heakorra eeskirja, Harku valla jäätmehoolduseeskirja ning Harku valla koerte ja kasside pidamise eeskirja.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses on kasutatud järgmisi mõisteid:
  1) suplushooaeg – ajavahemik 1. juunist kuni 31. augustini;
  2) supelrand – supluskoht ehk veekogu või selle osa, mida kasutatakse suplemiseks, ja sellega piirnev maismaa osa;
  3) lemmikloom - inimese isiklikuks meelelahutuseks või seltsiks peetav või sellel eesmärgil pidamiseks mõeldud loom.

§ 3.   Supelranna kasutamise nõuded

  Supelrannas on keelatud:
  1) müüa jooke klaastaaras või kasutada mistahes viisil klaastaarat;
  2) kasutada pesemisvahendeid;
  3) pesta pesu, lemmikloomi, liiklusvahendeid;
  4) telkida või teha lõket selleks mitte ettenähtud kohas;
  5) jätta endast maha jäätmeid;
  6) ujuda joobeseisundis (olles tarvitanud alkoholi, narkootikume või muid psühhotoksilisi aineid);
  7) suplushooajal sõita veesõidukiga tähistatud supluskoha välispiirile lähemal kui 25 meetrit ning siseneda tähistatud supluskohta mistahes liiki veesõidukiga, välja arvatud järelevalveks ja päästetöödeks kasutatava veesõidukiga nende kasutamisel tööülesannete täitmiseks;
  8) liigelda ja parkida mootorsõidukiga supluskohas, välja arvatud pääste- ja hooldustöödeks;
  9) suplushooajal 10.00-20.00 loomaga viibida, sealhulgas ujutada ja pesta looma;
  10) igasugune majandustegevus ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta;
  11) tegevus, millega seatakse ohtu enda või teiste supluskohta kasutavate isikute elu ja tervis või häiritakse teisi kodanikke.

§ 4.   Supelranna hooldus

  Supelrandade hooldust korraldab Harku Vallavalitsus.

§ 5.   Järelevalve

  Järelevalvet käesolevas määruses toodud tingimuste täitmise üle teostavad kehtivates õigusaktides ettenähtud isikud ja Harku Vallavalitsuse poolt määratud ametnikud.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Erik Sandla
vallavanem

Ive Eevel
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json