Keskkond ja heakordHeakord

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Korteriühistute õue- ja haljasalade korrastamiseks toetuse andmise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2021, 35

Korteriühistute õue- ja haljasalade korrastamiseks toetuse andmise kord

Vastu võetud 25.03.2021 nr 106

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse korteriühistutele toetuse andmise tingimused ja kord (edaspidi kord).

  (2) Toetuse eesmärk on Viljandi linna korteriühistutele õuealade korrastamiseks võimaluste loomine ja edendamine ning sellega elukeskkonna parandamisele ja atraktiivsemaks muutmisele kaasa aitamine.

§ 2.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetatavad on alljärgnevad tegevused:
  1) teede (sh kõnniteede) ja parkimisplatside rajamine, laiendamine või parendamine;
  2) mängu- ja/või spordiväljaku rajamine, laiendamine või parendamine;
  3) haljasalade ja parkide rajamine, laiendamine või parendamine;
  4) nõuetekohaste prügi kogumise kohtade ja jäätmemajade rajamine, laiendamine või parendamine;
  5) varjualuste ja hoiuruumide (rataste ja lapsevankrite varjualused, pergolad jms rajatised, mis tõstavad elukeskkonna ruumilist kvaliteeti) rajamine, laiendamine või parendamine;
  6) punktides 1 ja 5 nimetatud töödega seotud projekteerimine.

  (2) Uute rajatiste projekteerimisele ja ehitamisele kohaldatakse ehitusseadustiku sätteid.

  (3) Kavandatavad tegevused tuleb ellu viia hiljemalt toetuse saamise aasta 31. oktoobriks.

§ 3.   Toetuse taotleja

  Toetuse taotlejaks võib olla Viljandi linnas asuv nelja või enama korteriomandiga ühistu (edaspidi taotleja) või mitu nelja või enama korteriomandiga ühistut ühiselt (edaspidi ühistaotleja).

§ 4.   Toetuse suurus

  (1) Toetuse suurus toetatavateks tegevusteks on kuni 30% kavandatava tegevuse kogumaksumusest koos käibemaksuga, kuid mitte rohkem kui:
  1) 10 000 eurot taotleja ühe taotluse kohta;
  2) 30 000 eurot ühistaotleja ühe taotluse kohta.

  (2) Toetuse suuruse määramisel lähtutakse taotleja ja/või ühistaotleja poolt esitatud odavaimast hinnapakkumusest.

§ 5.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks peab Viljandi Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) esitama vormikohase taotluse e-teenuste keskkonnas koos järgmiste lisadega:
  1) korteriomanike üldkoosoleku või põhikirjast tulenevate volituste alusel juhatuse protokolli koopia, mis sisaldab otsust meetmest toetatava töö teostamise kohta;
  2) ühistaotluse esitamisel kinnitus kõikide osapool(t)e nõusoleku kohta ühistaotluse esitamiseks;
  3) kinnistu plaani kavandatava töö asukoha skeemiga ning kavandatava töö kirjeldusega;
  4) fotod kavandatava töö asukohast enne tööde algust;
  5) rajatava või renoveeritava mängu- või spordiväljaku puhul foto või joonis (koos mõõtudega);
  6) mänguväljaku rajamise puhul müüja kinnitus mänguväljaku standardite paketile 5 2020.04.15 “Mänguväljaku seadmed” vastavuse kohta;
  7) kavandatava töö eelarve;
  8) taotleja poolt töövõtjatele väljastatud pakkumiskutse;
  9) vähemalt kahelt ettevõtjalt võetud hinnapakkumus või täpne kalkulatsioon teostatavate tööde maksumusega;
  10) vajadusel asjakohased kooskõlastused või nõusolekud kavandatava töö tegemiseks.

  (2) Jooksva aasta taotluse esitamise tähtaeg on 1. märts.

§ 6.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Linnavalitsus kontrollib tähtajaks laekunud taotluste vastavust korras seatud nõuetele.

  (2) Linnavalitsus võib nõuda taotlejalt selgitusi ja lisainformatsiooni taotluses esitatud andmete kohta või taotluse täiendamist või parandamist. Selgituste andmiseks või puuduste kõrvaldamiseks antakse aega kuni 10 kalendripäeva.

§ 7.   Toetuse andmine või andmata jätmine

  (1) Vastavaks tunnistatud taotlusi hindab linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Komisjoni liige ei tohi olla taotleja juhtorgani ja/või taotleja enda liige või meetmest toetatava objekti ühistu liige.

  (2) Komisjon arvestab toetuse andmise või andmata jätmise ettepaneku tegemisel kavandatavate tegevuste sobivust toetuse eesmärkidega kusjuures kavandatava töö eelarve ei tohi olla põhjendamatult kõrge.

  (3) Toetuse määramise või andmata jätmise otsuse teeb linnavalitsus oma korraldusega komisjoni ettepaneku alusel.

  (4) Toetuse saajad avalikustatakse linnavalitsuse veebilehel.

  (5) Kulutuste tegemine taotluse rahuldamise otsuseni toimub taotleja omal vastutusel.

§ 8.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Positiivse otsuse saanud toetuse taotleja (edaspidi toetuse saaja) esitab hiljemalt toetuse määramise kalendriaasta 10. novembriks linnavalitsusele vormikohase aruande e-teenuste keskkonnas. Aruanne esitatakse töö teostamise kohta.

  (2) Aruandele tuleb lisada:
  1) korrastatud objekti pildid enne ja pärast tööde teostamist;
  2) teostatud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendavad dokumendid;
  3) kuludokumendid (arved ja nende tasumist tõendavad dokumendid, kui tööd on finantseeritud liisingu- või laenulepinguga siis lepingu ja tagasimakse graafiku koopiad jms). Esitatud kuludokumentidel näidatud tehingu sisu peab vastama taotluses planeeritud tegevusele ja eelarvele.

  (3) Komisjonil on õigus kontrollida toetuse saaja poolt esitatud dokumentide õigsust, toetuse sihipärast kasutamist ja kontrollida tööde teostamist kohapeal.

  (4) Kui järelevalve käigus leitakse puudusi, siis koostatakse kontrollakt, milles määratakse muuhulgas puuduste kõrvaldamise tähtaeg. Akti allkirjastavad järelevalve teostaja ja toetuse saaja.

§ 9.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Komisjon vaatab aruande ja toetuse väljamakse taotluse koos lisatud dokumentidega läbi ning võtab hiljemalt 15. detsembriks vastu otsuse toetuse väljamaksmise kohta.

  (2) Toetuse summa kantakse toetuse saaja arvelduskontole 10 kalendripäeva jooksul komisjoni sellekohase otsuse saamisest.

§ 10.   Toetuse väljamaksmisest keeldumine

  (1) Toetust ei maksta välja kui:
  1) toetuse saaja ei ole linnavalitsusele esitanud 10. novembriks nõuetekohast aruandlust koos vajalike lisadokumentidega;
  2) toetuse saaja, kellele on järelevalve käigus avastatud puuduse kõrvaldamiseks tehtud kontrollakt, on jätnud ettekirjutuse tähtajaks täitmata.

  (2) Põhjendatud juhul võib linnavalitsus komisjoni ettepanekul vähendada väljamaksmisele kuuluvat toetuse summat proportsionaalselt tähtajaks kõrvaldamata puudustega.

  (3) Linnavalitsusel on õigus jätta toetus välja maksmata või väljamakstud toetus tagasi nõuda, kui toetuse taotlemisel või aruande esitamisel on esitatud valeandmeid.

  (4) Toetuse väljamaksmisest keeldumise otsuse teeb linnavalitsus oma korraldusega komisjoni ettepaneku alusel.

§ 11.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ning määrust rakendatakse alates 01.01.2022.

Helir-Valdor Seeder
linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json