Keskkond ja heakordHeakord

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Korteriühistute toetamise kord „Uus elu sinu hoovile“

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.04.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.03.2023, 1

Korteriühistute toetamise kord „Uus elu sinu hoovile“

Vastu võetud 23.03.2023 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Korteriühistute toetamise kord “Uus elu sinu hoovile” (edaspidi Kord) reguleerib korteriühistute sihtotstarbelist toetamist korterelamu(te) õueala heakorrastamise ja elukeskkonda atraktiivsemaks muutmise eesmärgil Narva linnas (edaspidi toetus).

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud toetusega rahastatakse korteriühistute poolt tellitud, lõpuni viidud ja täies mahus tasutud tööd.

  (3) Korras sätestatakse toetuse andmise eesmärk, toetatavad tegevused, nõuded taotlejale/toetuse saajale ja taotlusele, toetuse määr, taotluse esitamise tähtaeg ja ametiasutus, kellele taotlus esitatakse, taotluse läbivaatamise tähtaeg, taotleja ja taotluse vastavaks või mittevastavaks tunnistamise alused ja kord ning toetuse väljamaksete ja tagasinõudmise tingimused ja kord.

  (4) Toetust eraldatakse Narva linna eelarves selleks ette nähtud vahendite piires.

§ 2.   Mõisted

  (1) Õueala – korteriühistu liikmete (korteriomanike) kaasomandis olev väliala.

  (2) Ühiskasutatava haljasala – piiramatu juurdepääsuga haljasala.

  (3) Ühiskasutatav laste mänguväljak – piiramatu juurdepääsuga erinevate laste mänguväljakute ehitiste ja/või elementide kogum, turvaaluskattega ning vajadusel linnamööbli ja välisvalgustusega.

  (4) Ühiskasutatav spordiväljak – piiramatu juurdepääsuga spordiehitiste ja/või elementide kogum, aluskattega ning vajadusel linnamööbli ja välisvalgustusega.

  (5) Ühiskasutatav parkimisplats – vaba parkimisega parkla liiklusseaduse § 2 punkti 50 mõistes või parkla, mida korteriühistu liikmed kasutavad ühiselt.

  (6) Rattamaja – jalgrataste turvaliseks hoidmiseks mõeldud ehitis.

  (7) Ühiskasutatav kõnnitee – piiramatu juurdepääsuga kõnnitee.

  (8) Sademevee kogumise süsteem – lokaalne või ühiskanalisatsiooniga liidetud süsteem, mille abil tagatakse õuealal sademevee kogumise ja sademevee õuealalt ärajuhtimise.

§ 3.   Toetuse eesmärk

  Toetust antakse käesoleva Korra § 1 lõikega 1 kehtestatud eesmärkide saavutamiseks õuealal Korra §-s 2 loetletud ehitiste ja asjade ehitamiseks (püstitamiseks, rajamiseks, paigaldamiseks) (edaspidi ehitamine) ja rekonstrueerimiseks selliselt, et oleks võimalik suurendada korteriühistute omaalgatust ja koostöötahet ja/või parandada korterielamute õueala välisilmet.

2. peatükk Taotlejale esitatavad nõuded, toetatavad tegevused ning toetuse määr 

§ 4.   Nõuded toetuse taotlejale

  (1) Toetust võib taotleda korteriühistu asukohaga Narva linnas, kes vastab Korras sätestatud nõuetele (edaspidi taotleja). Toetust ei saa taotleda korteriühistu, kes on rikkunud õuealale kehtestatud üldplaneeringu ja/või detailplaneeringu nõudeid ning on jätnud need rikkumised taotluse esitamise ajaks kõrvaldamata.

  (2) Taotleja peab olema registreeritud seadusandlusega sätestatud korras ja tegutsema vähemalt üks aasta enne toetuse taotluse esitamist.

§ 5.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust on võimalik taotleda pärast toetatavate tegevuste teostamist ja taotleja poolt nende eest tasumist, järgides Korra § 7 lõikes 3 toodud tingimusi ja tähtaega.

  (2) Toetust võib taotleda õueala heakorrastamise või haljastuse rajamisega seoses järgmisteks tegevusteks (edaspidi tegevus):
  1) ühiskasutatava haljasala ja kõrghaljastuse rajamine (sh linnaaedade loomine) kooskõlastatud kavandi või projekti alusel;
  2) ühiskasutatava laste mängu- või spordiväljaku või muu vaba aja veetmise rajatise rajamine kooskõlastatud kavandi või projekti alusel;
  3) korteriühistu ühiskasutatava parkimisplatsi rajamine (parkimisplatsi rajamine, sh sademevee ja õli-liivapüüduri paigaldamine, ja parkimiskorda reguleerivate liikluskorraldusmärkide vastavalt kooskõlastatud projektile);
  4) jäätmete süvamahuti või prügimaja rajamine kooskõlastatud kavandi ja asendiplaani alusel;
  5) rattamaja rajamine kooskõlastatud kavandi ja asendiplaani alusel;
  6) ühiskasutatava kõnnitee rajamine või remont;
  7) sademevee kogumise ja kasutamise süsteemide rajamine vastavalt kooskõlastatud projektile.

  (3) Toetust ei anta käesolevas paragrahvis loetletud tegevuste projekteerimiseks (eskiisi koostamiseks) ja vajalike tööriistade ja muu inventari ostmiseks.

§ 6.   Toetuse määr

  (1) Toetust antakse:
  1) kuni 30% ühiskasutatava haljasala ja kõrghaljastuse rajamise tööde maksumusest, kuid maksimaalselt 2 000 eurot korteriühistu kohta;
  2) kuni 50% ühiskasutatava mängu- või spordiväljaku või muu vaba aja veetmise rajatise rajamise tööde maksumusest, kuid maksimaalselt 10 000 eurot korteriühistu kohta;
  3) kuni 30% ühiskasutatava parkimisplatsi rajamise tööde maksumusest, kuid maksimaalselt 15 000 eurot korteriühistu kohta;
  4) kuni 40% jäätmete süvamahuti või prügimaja rajamise tööde maksumusest, kuid maksimaalselt 5 000 eurot korteriühistu kohta;
  5) kuni 40% rattamaja rajamise tööde maksumusest, kuid maksimaalselt 5 000 eurot korteriühistu kohta;
  6) kuni 30% ühiskasutatava kõnnitee rajamise tööde maksumusest, kuid maksimaalselt 5 000 eurot korteriühistu kohta;
  7) kuni 40% sademevee kogumise süsteemide rajamise tööde maksumusest, kuid maksimaalselt 15 000 eurot korteriühistu kohta.

  (2) Toetuse konkreetset protsenti kehtestab hindamiskomisjon iga-aastaselt pärast linna eelarve kinnitamist.

3. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 7.   Taotluse esitamine ja tähtaeg

  (1) Toetuse taotlus (edaspidi taotlus) esitatakse menetlemiseks volitatud ametiasutusele (edaspidi volitatud ametiasutus).

  (2) Taotlus esitatakse elektroonselt taotleja seadusliku esindaja või tema volitatud isiku digitaalse allkirjaga koos selle lisadega ühes digikonteineris.

  (3) Taotleja võib taotleda toetuse eraldamist ehitus- ja rekonstrueerimistöödele 12 kalendrikuu jooksul pärast tööde lõppu. Tööde lõpuks loetakse nõuetekohaselt vormistatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akt. Juhul, kui käesoleva Korra §-s 2 määratud ehiste ehitamiseks ehitusseadustiku alusel ehitusprojekti, ehitusteatise, ehitusloa, kasutusteatise ja/või kasutusloa olemasolu on kohustuslik, siis toetus antakse välja juhul, kui kõik ehitise ehitamiseks vajalikud ja ehitusseadustikuga ettenähtud dokumendid, teatised ja/või load on olemas. Juhul kui ehitusprojekti, ehitus- ja kasutusteatised ning ehitus- ja kasutusload ei ole nõutavad, siis toetuse arvel rahastavate objektide välisilme peab olema kooskõlastanud Narva Linnavalitsuse nimel ehitusjärelevalvet teostav ametiasutus.

§ 8.   Taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Taotlus peab sisaldama järgmiseid dokumente:
  1) Narva Linnavalitsuse kehtestatud vormis taotlus, mis on nõuetekohaselt koostatud ja mille on allkirjastanud korteriühistu esindusõigust omav(ad) isik(ud);
  2) taotluse esitaja isikut tõendav dokument ja esindusõigust tõendav dokument (koopia);
  3) taotleja üldkoosoleku protokolli koopia, mis sisaldab otsust toetatavate tööde teostamise kohta, või juhul, kui antud küsimuse otsustamiseks on volitatud teine taotleja juhtimisorgan, siis selle organi otsus;
  4) taotleja korteriühistu üldkoosoleku või põhikirjast tulenevate volituste alusel juhatuse koosoleku protokolli koopia eduka pakkuja väljavalimise kohta. Otsuses peab olema kajastatud hinnapakkumuste esitajate andmed ja tööde maksumus, kusjuures väljavalitud hinnapakkumus peab olema kõige madalam või olema objektiivselt põhjendatud;
  5) Narva Linnavalitsuse kehtestatud vormis pakkumiskutsete koopiad koos neile vastavate objekti hinnapakkumiste koopiatega. Hinnapakkumused peavad olema esitatud e-posti kaudu. Tuleb lisada saadetud kirja ja saadud vastuse koopiad, kus on näha kirjade saatmise/saamise kuupäevad;
  6) hinnapakkumuste hinnavõrdlustabel Narva Linnavalitsuse kehtestatud vormis;
  7) töövõtulepingu koopia;
  8) teostatud tööde üleandmise-vastuvõtmise akti koopia;
  9) tööde eest tasumiseks esitatud arvete koopiad;
  10) maksekorralduste koopiad tööde eest tasumise kohta;
  11) kuludeklaratsioon Narva Linnavalitsuse kehtestatud vormis;
  12) Korra § 5 lõike 2 punktides 1, 3-5 loetletud tegevuste puhul peab olema esitatud eelnevalt linna pädeva ametiasutuse poolt kooskõlastatud kavand ja/või projekt ja/või asendiplaan;
  13) juhul, kui seadusest lähtudes tööde tulemuse kasutamiseks peab olema muu kui kasutusluba või kasutusteatis, dokument ja/või luba, siis nende koopia(d);
  14) taotluse esitamise/allkirjastamise volitust tõendav dokument juhul, kui taotluse on allkirjastanud mõni teine isik, kes ei ole korteriühistu seaduslik esindaja.

  (2) Taotleja teavitab volitatud ametiasutust viivitamata kirjalikult:
  1) oma postiaadressi või kontaktandmete muutumisest;
  2) korteriühistu ühinemisest või jagunemisest;
  3) rekonstrueeritava või parandatava ja uuendatava või heakorrastatava objektiga seotud muutustest;
  4) muudest toetuse saamist ja kasutamist mõjutavatest asjaoludest.

§ 9.   Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse vastuvõtmisel kontrollib volitatud ametiasutus taotluse vastavust Korra § 8 lõike 1 nõuetele.

  (2) Juhul, kui taotlus on esitatud puudustega, siis volitatud ametiasutus annab taotlejale tähtaega puuduste kõrvaldamiseks, mis ei tohi olla lühem kui 14 päeva.

  (3) Kui taotluse puudused jäävad kõrvaldamata selle kõrvaldamiseks antud tähtaja jooksul, siis taotlus jäetakse läbi vaatamata haldusmenetluse seaduse § 15 lõike 3 alusel.

  (4) Volitatud ametiasutus edastab kõik tähtaegselt esitatud taotlused hindamiskomisjonile.

§ 10.   Hindamiskomisjon

  (1) Hindamiskomisjon on viieliikmeline.

  (2) Hindamiskomisjoni tööd korraldab hindamiskomisjoni esimees või tema puudumisel hindamiskomisjoni esimehe asetäitja.

  (3) Hindamiskomisjoni liikmed ja nende hulgast hindamiskomisjoni esimees, tema asetäitja ja sekretäri määratakse Narva Linnavalitsuse korraldusega linnavalitsuse, linna ametiasutuste ja/või linnavolikogu liikmete hulgast.

  (4) Hindamiskomisjoni pädevuses on:
  1) taotluse Korra tingimustele vastavaks tunnistamine;
  2) taotleja Korra tingimustele vastavaks tunnistamine;
  3) taotluse heakskiitmine täies ulatuses või alla Korra § 6 lõikes 1 määratud määra.

  (5) Hindamiskomisjoni liikmed peavad kontrollima hindamiskomisjoni volituste kehtivuse ajal järgmiste asjaolude esinemist:
  1) kas hindamiskomisjoni liige on taotleja liige;
  2) kas hindamiskomisjoni liige on taotleja juhtimis- või kontrollorgani liige;
  3) kas hindamiskomisjoni liikmega seotud isikud korruptsioonivastase seaduse mõistes vastavad eelnevates punktides kehtestatud tunnustele.

  (6) Juhul, kui hindamiskomisjoni liikmel hindamiskomisjoni volituse kehtivuse ajal esinevad käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud asjaolud, peab hindamiskomisjoni liige teatama viivitamatult antud asjaolu esinemisest volitatud ametiasutuse juhile.

  (7) Juhul, kui hindamiskomisjon otsustab toetuse andmise korteriühistule, mis on hindamiskomisjoni liikmega seotud isik korruptsioonivastase seaduse mõistes, siis hindamiskomisjoni liige peab ennast toetuse antud korteriühistule andmise otsustamisest taandama.

  (8) Hindamiskomisjoni otsused võetakse vastu hindamiskomisjoni koosolekul. Hindamiskomisjoni koosolek võib toimuda virtuaalselt elektroonsete/interneti rakenduste kaudu.

  (9) Hindamiskomisjoni koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa vähemalt kolm hindamiskomisjoni liiget.

  (10) Hindamiskomisjoni koosoleku kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad digitaalselt hindamiskomisjoni sekretär ja esimees.

  (11) Hindamiskomisjoni koosoleku kutsub kokku hindamiskomisjoni esimees või tema puudumisel hindamiskomisjoni esimehe asetäitja.

§ 11.   Hindamiskomisjoni otsus

  (1) Hindamiskomisjon teeb taotleja/taotluste vastavaks või mittevastavaks tunnistamise soovitusliku otsuse.

  (2) Kui taotluse läbivaatamisel avastatakse selles puudusi, teatatakse sellest kolme tööpäeva jooksul taotlejale ja antakse puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg 10 tööpäeva. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus õigeaegselt esitatuks.

  (3) Taotleja ja taotlus tunnistatakse hindamiskomisjoni otsusega vastavaks vaid siis, kui on täidetud kõik Korras sätestatud tingimused.

  (4) Hindamiskomisjoni otsus taotluse kohta kantakse hindamiskomisjoni koosoleku protokolli.

  (5) Hindamiskomisjon võib taotluse tagasi lükata juhul, kui:
  1) taotlus ei vasta käesolevas Korras kehtestatud nõuetele;
  2) taotleja ei vasta käesolevas Korras kehtestatud nõuetele;

  (6) Hindamiskomisjoni sekretär esitab hindamiskomisjoni otsuse volitatud ametiasutuse juhile ja teatab otsusest taotlejale.

  (7) Vastavaks või mittevastavaks tunnistamise otsus tehakse volitatud ametiasutuse juhi käskkirjaga hindamiskomisjoni ettepaneku alusel (edaspidi käskkiri). Kui taotleja/taotlus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, märgitakse mittevastavaks tunnistamise otsuses, millised nõuded ei ole täidetud.

  (8) Kirjalik teade toetuse eraldamise või selle maksmisest keeldumise kohta saadetakse taotlejale 10 (kümne) tööpäeva jooksul § 11 lõikes 7 toodud käskkirja väljastamise kuupäevast arvates.

§ 12.   Tegevuse kontrollimine

  (1) Hindamiskomisjon võib kontrollida kohapeal tegevuse vastavust taotlusele ja selle lisadokumentidele. Kontrollimine toimub korteriühistu juhatuse esindaja juuresolekul. Kontrolli tulemused on aluseks taotluse rahuldamise otsustamisel.

  (2) Tegevuse kontrollimise aeg kooskõlastatakse taotlejaga ning tegevust kontrollitakse 30 päeva jooksul pärast taotluse ja taotleja vastavuse tunnistamist Korra nõutele.

  (3) Taotleja peab võimaldama volitatud ametiasutusel või teise linnavalitsuse ameti esindajal kontrollida teostatud tegevuse vastavust taotlusele.

4. peatükk Toetuse väljamaksete tingimused 

§ 13.   Toetuse väljamaksmine

  (1) Toetuse väljamaksmise korraldab volitatud ametiasutuse juht hindamiskomisjoni otsuse alusel.

  (2) Volitatud ametiasutuse juht keeldub käskkirjaga toetuse väljamaksmisest juhul, kui:
  1) taotlejal on maksuvõlg toetuse väljamaksmise päeva seisuga;
  2) taotlejal on esitamata maksudeklaratsioon toetuse väljamaksmise päeva seisuga;
  3) taotlejal on esitamata majandusaasta aruanne toetuse väljamaksmisele eelneva majandusaasta eest toetuse väljamaksmise päeva seisuga juhul, kui toetuse väljamaksmine toimub pärast 30. juunit;
  4) taotleja suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus.

  (3) Volitatud ametiasutuse juht võib käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1-3 nimetatud asjaolude avastamisel anda taotlejale 14 kalendripäeva puuduste kõrvaldamiseks ja/või täiendavate dokumentide või seletuste esitamiseks. Juhul, kui taotleja kõrvaldab puudused või esitab veenvad dokumendid ja/või seletused taotluse juurde lisatud dokumentide ehtsuse kohta, võib volitatud ametiasutuse juht oma käskkirjaga otsustada toetuse väljamaksmise.

  (4) Toetuse väljamaksmiseks sõlmivad taotleja ja volitatud ametiasutus toetuse andmise lepingu.

  (5) Toetus makstakse ülekandega toetuse saaja arvelduskontole pärast toetuse saamise lepingu allkirjastamist ja väljamakse taotluse esitamist.

§ 14.   Toetuse väljamaksmise järgsed taotleja kohustused

  (1) Taotleja on kohustatud kasutama toetatava tegevuse objekte sihipäraselt ja heaperemehelikult, tegema õigeaegselt omal kulul toetatava tegevuse objektide korrashoiuks ja sihtotstarbeliseks kasutamiseks nõutud seisukorra säilitamiseks vajalikke hooldus- ja remonditöid.

  (2) Toetuse andmise otsuse ja lepinguga võivad olla kehtestatud ka teised toetuse väljamaksmise järgsed kohustused, mida ei ole määratud käesoleva paragrahvi lõikes 1. Käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud taotleja kohustused peavad olema mõistlikud.

§ 15.   Toetuse tagastamine

  (1) Juhul, kui ühe (1) aasta jooksul arvates toetuse väljamaksmisest avastatakse, et taotleja on taotluse esitamisel või selle läbivaatamise ajal esitanud valeandmed, võib volitatud ametiasutus nõuda toetuse tagastamist täies ulatuses või osaliselt.

  (2) Juhul, kui taotleja rikub toetuse väljamaksmise järgseid kohustusi, siis võib Narva linn ühe (1) aasta jooksul arvates rikkumise avastamise päevast nõuda toetuse tagastamist täies ulatuses või osaliselt.

  (3) Toetuse tagastamise nõude esitamise otsustab toetuste väljamaksmiseks volitatud ametiasutuse juhi oma käskkirjaga.

  (4) Enne toetuse tagastamise käskkirja tegemist käskkirja eelnõu esitatakse taotlejale tema ärakuulamise õiguse tagamiseks. Taotleja võib esitada oma arvamused toetuse tagastamise käskkirja eelnõu kohta ja neid tõendavad dokumendid volitatud ametiasutuse juhi poolt määratud tähtaja jooksul, mis ei tohi olla lühem kui 14 päeva.

  (5) Juhul, kui taotleja jätab oma arvamused toetuse tagastamise käskkirja kohta käesoleva paragrahvi lõikes 3 määratud tähtajaks esitamata või juhul, kui volitatud ametiasutuse juht leiab taotleja poolt esitatud argumente ja neid tõendavaid dokumente mitteveenvateks, teeb volitatud ametiasutuse juhi toetuse tagastamise käskkirja, mis tehakse taotlejale teatavaks.

  (6) Taotleja on kohustatud tagastama toetuse tagastamise käskkirjas määratud toetuse summa 14 päeva jooksul arvates toetuse tagastamise käskkirja taotlejale kättetoimetamisest.

  (7) Juhul, kui taotleja jätab toetuse käesoleva paragrahvi lõikes 5 määratud tähtajaks tagastamata, on Narva linnal õigus nõuda taotlejalt viivist 0,02% päevas tähtaegselt tagastamata toetuse summast.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 16.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

  (2) Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 21.03.2019 määrus nr 6 “Projekti “Uus elu sinu hoovile” raames korteriühistute toetamise kord”, Narva Linnavolikogu 20.04.2017 määrus nr 6 “Narva linnas spordiväljakute ehitamise toetamise kord”, Narva Linnavolikogu 20.04.2017 määrus nr 5 “Narva linnas mänguväljakute ehitamise toetamise kord”.

Denis Larchenko
Linnavolikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json