SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Abja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.04.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2016
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2012, 17

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 16.04.2009 nr 89

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab 18-aastase ja vanema inimese perekonnaseaduse alusel määratud teovõimelisele hooldajale või eestkostjale (edaspidi hooldaja) ja puudega lapse ühele vanemale, eestkostjale, võõrasvanemale või perekonnas hooldamise lepingu alusel hooldajale Abja valla eelarvest hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ja korra.

§ 2.   Mõisted

  (1) Hooldajatoetus on Abja valla eelarvest hooldajale igakuiselt makstav rahaline toetus hooldatava toimetuleku soodustamiseks.

  (2) Hooldaja on:
  1) teovõimeline isik, kes perekonnaseaduse alusel on määratud hooldust vajava isiku hooldajaks või eestkostjaks;
  2) 3-18 aastase puudega lapse vanem, võõrasvanem, hooldaja perekonnas hooldamise lepingu alusel või eestkostja.

  (3) Hooldatav on isik, kellele on perekonnaseaduse alusel seatud hooldus.

  (4) keskmine puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik regulaarset kõrvalabi või juhendamist väljaspool oma elukohta vähemalt korra nädalas.

  (5) raske puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet igal ööpäeval;

  (6) sügav puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik pidevat kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet ööpäevaringselt;

  (7) kõrvalabi või juhendamine on abi osutamine inimesele, kes ei tule iseseisvalt toime söömise, hügieenitoimingute, riietumise, liikumise või suhtlemisega;

  (8) täielik kõrvalabi on pidev, ööpäevaringne kõrvalabi, juhendamine ja järelvalve;

  (9) osaline kõrvalabi on mitteregulaarne ja mitteigapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve.

§ 3.   Hooldajatoetuse saaja

  (1) Hooldajatoetus määratakse ja makstakse igakuiselt:
  1) 18-aastase ja vanema inimese perekonnaseaduse alusel määratud teovõimelisele hooldajale või kohtu kaudu määratud eestkostjale, kes on taotlenud hooldajatoetuse määramist ning kelle hooldusel või eestkostel oleva isiku elukoht Eesti rahvastikuregistris on Abja vald.
  2) 3-18 aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistris on Abja vald, ühele vanemale, võõrasvanemale, hooldajale perekonnas hooldamise lepingu alusel või eestkostjale.

  (2) Hooldajatoetust ei maksta isikule, kellele on määratud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel raske või sügav puue.

§ 4.   Hooldajatoetuse taotlemine

  Hooldajatoetuse saamiseks peab hooldajatoetuse taotleja esitama Abja Vallavalitsusele hooldajatoetuse määramiseks ja maksmiseks:
  1) kirjaliku vormikohase avalduse;
  2) isikut tõendava dokumendi;
  3) puudega lapse rehabilitatsiooniplaani (selle olemasolul);
  4) arstliku ekspertiisikomisjoni otsuse 3-18 aastase keskmise, raske või sügava puudega lapsele puude määramise kohta;
  5) arstliku ekspertiisikomisjoni otsuse 18 ja vanema inimese raske või sügava puude määramise kohta;
  6) kohtumääruse eestkostjaks määramise kohta kui taotlejaks on eestkostja;
  7) perekonnas hooldamise lepingu kui taotlejaks on hooldaja nimetatud lepingu alusel.

§ 5.   Hooldajatoetuse suurus

  (1) Hooldajatoetuse arvutamise aluseks on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses sätestatud sotsiaaltoetuse määr, mis kehtestatakse Riigikogu poolt igaks eelarveaastaks.

  (2) Hooldajatoetust makstakse järgmistes suurustes:
  1) 3-16 aastase lapse keskmise, raske või sügava puudega lapse ühele vanemale, võõrasvanemale, eestkostjale või hooldajale perekonnas hooldamise lepingu alusel – 75 protsenti sotsiaaltoetuse määrast;
  2) 16-18 aastase sügava puudega lapse ühele vanemale, võõrasvanemale, eestkostjale või hooldajale perekonnas hooldamise lepingu alusel – 100 protsenti sotsiaaltoetuse määrast;
  3) ) 16-18 aastase raske puudega lapse ühele vanemale, võõrasvanemale, eestkostjale või hooldajale perekonnas hooldamise lepingu alusel – 60 protsenti sotsiaaltoetuse määrast;
  4) 18-aastase ja vanema raske puudega inimese hooldajale juhul, kui hooldatav vajab osalist kõrvalabi, juhendamist, järelevalvet või hooldust igal ööpäeval või harvem – 60 protsenti sotsiaaltoetuse määrast;
  5) 18-aastase ja vanema sügava puudega inimese hooldajale juhul, kui hooldatav vajab kõrvalabi, juhendamist, järelevalvet või hooldust ööpäevaringselt – 100 protsenti sotsiaaltoetuse määrast.

  (3) Määratud hooldajatoetuse suuruse muutmist tingivate asjaolude tekkimisel arvutatakse hooldajatoetus ümber asjaolude tekkimise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast.

§ 6.   Hooldajatoetuse määramine

  (1) Hooldajatoetuse määramiseks korraldab sotsiaalametnik hooldusel või eestkostel oleva täiskasvanud inimese või puudega lapse kodukülastuse, mille käigus selgitatakse välja tema hoolduse vajadus ning hooldaja võimalused hooldatavale kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve tagamiseks ning vormistab hooldusvajaduse hindamise akti. Hooldusvajaduse hindamise aluseks on Sotsiaalministeeriumi poolt soovitatud metoodika. Vajadusel kasutatakse perearsti abi, tehakse koostööd geritaarse hindamise komisjoni või rehabilitatsioonikomisjoniga.

  (2) Hooldajatoetus määratakse sotsiaalametniku ettepanekul vallavalitsuse korraldusega.

  (3) Taotlust menetleval sotsiaalametnikul on vajaduse korral õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente, millest taotlejat informeeritakse taotluse vastuvõtmisel või kirjalikult 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist.

  (4) Toetus määratakse otsuse tegemisele järgneva kuu 1. kuupäevast.

  (5) Otsus taotluse rahuldamata jätmise kohta koos põhjendusega tehakse taotlejale teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

  (6) Hooldajatoetuse määramise otsuse tegemisel lähtutakse haldusmenetluse seaduse paragrahvides 4 ja 6 sätestatud uurimis- ja kaalumisõiguse põhimõttest.

§ 7.   Hooldajatoetuse maksmine

  Hooldajatoetust makstakse jooksva kuu eest, mis kantakse hooldaja avalduses märgitud arvelduskontole või makstakse sularahana vallavalitsuse kassast iga kuu kümnendaks (10) kuupäevaks.

§ 8.   Hooldajatoetuse maksmise peatamine ja lõpetamine.

  (1) Hooldajatoetuse maksmine peatatakse vallavalitsuse korralduse alusel järgmistel juhtudel:
  1) hooldatava inimese Vaegurluse Ekspertiisikomisjoni puude otsuse tähtaeg on lõppenud ning uuest otsusest ei ole vallavalitsust teavitatud;
  2) hooldaja või hooldatav viibib üle ühe kuu haiglaravil.

  (2) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse vallavalitsuse korralduse alusel järgmistel juhtudel:Lõike tekst
  1) hooldatava või hooldaja surma korral;
  2) hooldatava puude raskusastme muutumisel;
  3) hooldaja ei täida või loobub temale hooldajaks määramisel pandud kohustustest;
  4) kui hooldajale määratakse raske või sügav puue;
  5) hooldatava ja hooldaja ühine sellekohane avaldus;
  6) hooldatav soovib teise hooldaja määramist;
  7) hooldatava paigutamine hoolekande asutusse või elama asumisel teise omavalitsusse;
  8) puudega lapse täisealiseks saamisel;
  9) perekonnas hooldamise lepingu lõpetamisel või lõppemisel;
  10) eestkoste lõpetamisel või lõppemisel;

  (3) Hooldajatoetuse maksmise peatamise ja lõpetamise aluste äralangemisel jätkatakse hooldajatoetuse maksmist alates uue otsuse esitamisele järgnevast kuust.

  (4) Hooldatava surmaga loetakse tema hooldus lõppenuks, mis ühtlasi lõpetab vallavalitsuse korralduse kehtivuse hooldaja määramisest.

  (5) Hooldustoetuse maksmine lõpetatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud asjaolude tekkimise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast.

  (6) Hooldajatoetuse saaja on kohustatud koheselt teavitama vallavalitsutsust kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse peatamise või lõpetamise.

§ 9.   Vaidlustamine

  Toetuse määramise ja maksmisega seotud vaided lahendatakse haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

§ 10.   Maksude tasumine

  Hooldajatoetuselt maksab vald sotsiaalmaksu.

§ 11.   Rakendamine

  (1) määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. märtsist 2009

  (2) Kinnitada määruse lisadena järgmised avalduste vormid:
  1) avaldus 18-aastase ja vanema inimese hooldajatoetuse taotlemiseks (lisa 1);
  2) avaldus puudega lapsele hooldajatoetuse taotlemiseks (lisa 2).

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Abja Vallavolikogu 22.03.2005 määrus nr 34 „Puuetega inimeste hooldajatoetuste maksmise tingimused ja kord Abja vallas“.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Villu Võsa
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Avaldus 18 ja vanema inimese hooldajatoetuse taotlemiseks

Lisa 2 Avaldus puudega lapse hooldajatoetuse taotlemiseks

/otsingu_soovitused.json