ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalkorteri üürile andmise ja kasutamise kord

Väljaandja:Abja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2016
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2012, 20

Sotsiaalkorteri üürile andmise ja kasutamise kord

Vastu võetud 28.10.2010 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja lg 3 p 1 ning § 22 lg 1 p 37, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1, elamuseaduse § 8 p 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) ) Määrusega sätestatakse sotsiaalkorteri mõiste, sotsiaalkorteri eluasemeteenusena üürile andmise tingimused, sotsiaalkorteri üürilepingu sõlmimise, pikendamise ja lepingu lõpetamise kord ning sotsiaalkorteri üürniku õigused, kohustused ning piirangud sotsiaalkorteri kasutamisel.

 (2) Käesolev kord ei reguleeri sotsiaalabi vajavate isikute öist või ööpäevaringset lühiajalist majutamist.

§ 2.  Sotsiaalkorteri mõiste

 (1) Sotsiaalkorter käesoleva määruse tähenduses on Abja valla munitsipaalomandis olev eluruum, mis antakse üürile sotsiaalteenusena eluaset hädasti vajavale isikule või perekonnale, kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale tagama.

 (2) Munitsipaalomandis oleva korteri kinnitab sotsiaalkorteriks Abja Vallavalitsus.

§ 3.  Sotsiaalkorteri üürile andja ja haldaja

 (1) Sotsiaalkorteri üürile andmise otsustab Abja Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (2) Sotsiaalkorteri haldajaks on OÜ Abja Elamu, kes sõlmib Abja Vallavalitsuse esindajana ka üürilepingu.

2. peatükk SOTSIAALKORTERIT TAOTLEMA ÕIGUSTATUD ISIKUD 

§ 4.  Sotsiaalkorteri taotleja

 (1) Sotsiaalkorteri taotlejateks võivad olla alaliselt Abja vallas elavad isikud, kes on kantud Abja valla elanikeregistrisse ning nad vastavad ühele järgmistest kriteeriumitest:
 1) ebapiisavate füüsiliste võimetega või psüühiliste erivajadustega isikud, kes vajavad abi ja kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid või kelle kasutada olevas Abja vallas asuvas eluruumis ei ole võimalik nende hooldamist korraldada;
 2) regulaarseid sotsiaalteenuseid, sh laste hoolekannet vajavad isikud, kes oma materiaalse olukorra tõttu ei suuda tagada endale või oma perekonnale eluruumi kasutamise võimalust ja kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid;
 3) kinnipidamiskohast või erihoolekandeasutusest vabanenud isikud, kellel ei ole võimalik asuda elama Abja vallas asuvasse eluruumi, mida nad kasutasid enne kinnipidamiskohta või erihoolekandeasutusse paigutamist;
 4) orvud ja vanemliku hoolitsuseta alaealised isikud, kes pöörduvad tagasi endisesse elukohta laste hoolekandeasutusest, eestkostja või hooldaja juurest ja kellel ei ole võimalik asuda elama Abja vallas asuvasse eluruumi, mida nad kasutasid enne laste hoolekandeasutusse, eestkostja või hooldaja juurde elama asumist.

 (2) Sotsiaalkorterit võib taotleda sotsiaalteenusena eluaset vajav isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel ei ole Abja vallas, kuid kes tegelikult viibib või alaliselt elab Abja valla haldusterritooriumil ning kellele vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele tuleb anda vältimatut sotsiaalabi.

§ 5.  Sotsiaalkorteri taotlemine

 (1) Sotsiaalkorteri taotleja esitab vallavalitsusele sellekohase kirjaliku avalduse, milles märgitakse:
 1) avaldaja isiku- ja kontaktandmed;
 2) andmed perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
 3) sotsiaalkorteri taotlemise põhjus.
 4) tõendid taotleja ja tema pereliikmete sissetuleku kohta;
 5) dokumendid taotleja ja tema perekonna vara kohta (kinnisvara, hoiused, väärtpaberid, sõidukid jmt)
 6) andmed seni kasutatava eluruumi ning sellest ilmajäämise põhjuste kohta;
 7) muud sotsiaalkorteri taotlemise põhjendatust tõendavad dokumendid (nt kohtuotsuse koopia eluruumist väljatõstmise kohta, eluruumi elamiskõlbmatuks tunnistava dokumendi koopia, tõend taotleja tervisliku seisukorra kohta jmt)

 (2) Vajadusel on vallavalitsusel õigus nõuda sotsiaalkorteri taotlejalt täiendavaid andmeid ja dokumente.

3. peatükk SOTSIAALKORTERI ÜÜRILE ANDMINE, ÜÜRILEPINGU PIKENDAMINE JA LÕPETAMINE 

§ 6.  Sotsiaalkorteri üürile andmise otsustamine

 (1) Vallavalitsus teeb otsuse sotsiaalkorteri üürile andmise või mitteandmise kohta ühe kuu jooksul avalduse registreerimisest.

 (2) Sotsiaaleluruume võib üürile anda sotsiaalkorteri tubade kaupa juhul, kui toad on mitteläbikäidavad ja lukustatavad. Sotsiaaleluruumi üürile andmisel on üürnikul õigus kasutada korteri kööki, koridori ja abiruume võrdselt teiste sotsiaaleluruumi üürnikega.

 (3) Vallavalitsus võtab sotsiaaleluruumi taotleja arvele eluasemeteenust vajava isikuna.

 (4) Sotsiaaleluruumi vabanemisel otsustab vallavalitsus selle üürileandmise ühele isikutest, kes on eluasemeteenuse vajajana arvele võetud.

 (5) Vabanenud sotsiaaleluruumi üürileandmise otsustamisel kaalub vallavalitsus selle üürileandmist kõigile eluasemeteenuse vajajana arvele võetud isikutele ja arvestab otsuse langetamisel iga isiku arveloleku aega, arvelevõtmise põhjuseid, eluasemeprobleemi tõsidust, vabanenud eluruumi vastavust isiku vajadustele ja muid olulisi asjaolusid.

 (6) Avalduse läbivaatamise tulemused tehakse taotlejale kirjalikult teatavaks 7 tööpäeva jooksul peale vastava otsuse tegemistLõike tekst

§ 7.  Arvel olevate isikute andmete uuendamine

 (1) Arvele võetud isik on kohustatud taotluses ja sellele lisatud dokumentides esitatud andmete muutumisel andmeid uuendama, esitades vallavalitsusele 30 päeva jooksul muudatuse toimumisest kirjaliku teatise ja dokumendid.

 (2) Kui taotluses esitatud ja sellele lisatud andmed ei ole muutunud, on arvele võetud isik kohustatud iga aasta esimese kahe kuu jooksul seda vallavalitsusele kirjalikult kinnitama.

 (3) Eluasemeteenuse vajajana arvele võetud isikute registripidaja saadab arvel olevale isikule üks kord aastas meeldetuletuse andmete uuendamise kohustuse kohta.

§ 8.  Arvelt kustutamine

 (1) Vallavalitsus kustutab eluasemeteenuse vajajana arvele võetud isiku arvelt:
 1) tema avalduse alusel;
 2) käesoleva määruse § 7 lõigetes 1 ja 2 nimetatud kohustuse täitmata jätmise korral;
 3) sotsiaaleluruumi kasutamiseks arvel oleva isikuga üürilepingu sõlmimisel;
 4) arvel olemise aluseks olevate asjaolude äralangemise tõttu;
 5) valeandmete või võltsitud dokumentide esitamisel;
 6) käesolevas korras sätestatud tähtaja jooksul vallavalitsuse korraldusega eraldatud eluruumi vastuvõtmisest põhjendamatu keeldumise korral;
 7) käesolevas korras sätestatud tähtaja jooksul vallavalitsuse korraldusega eraldatud eluruumi vastuvõtmisest põhjendamatu keeldumise korral;

 (2) Kui isik on arvelt kustutatud käesoleva määruse § 7 lõigetes 1 ja 2 nimetatud kohustuse täitmata jätmise tõttu, on tal õigus taotleda vallavalitsuselt oma arveloleku taastamist. Vallavalitsus taastab arveloleku, kui kohustus jäi täitmata isikust sõltumatutel asjaoludel või tingimustes, kus kohustuse täitmine ei olnud võimalik.

§ 9.  Üürilepingu sõlmimine

 (1) Isikuga, kellele vallavalitsus korralduse alusel sotsiaalkorteri eraldas, sõlmitakse OÜ Abja Elamu poolt nimetatud sotsiaalkorteri kasutamiseks kirjalik üürileping.

 (2) Üürileping sõlmitakse 15 tööpäeva jooksul alates ajast, millal taotleja oma eluruumi üürimise õigusest teada sai või pidi teada saama. Nimetatud tähtaja jooksul üürilepingu sõlmimata jätmisel on vallavalitsusel õigus tunnistada korraldus, millega antakse taotlejale eluruumi üürimise õigus, kehtetuks. Ettepaneku korralduse kehtetuks tunnistamiseks teeb haldaja.

 (3) Üürileping sõlmitakse tähtajaga kuni üheks aastaks.

 (4) Sotsiaalkorteri üürilepingu sõlmimisel lähtutakse Võlaõigusseaduse § 272 lõike 4 punktis 4 sätestatust ning üürnikku tuleb eelnevalt teavitada, et sotsiaalkorteri, mille Abja vald on Sotsiaalhoolekande seadusest tuleneva ülesande täitmiseks andnud üürile eluruumi hädasti vajavale isikule, üürilepingule ei laiene Võlaõigusseaduses eluruumi üürimise kohta sätestatu.

§ 10.  Üürilepingu pikendamine

 (1) Sotsiaalkorteri üürilepingut pikendatakse juhul, kui isik on täitnud kõik üürilepingust tulenevad kohustused.

 (2) Üürilepingut võib pikendada kuni üheks aastaks.

 (3) Üürilepingut võib pikendada korduvalt.

 (4) Sotsiaalkorteri üürilepingu pikendamiseks peab üürnik esitama vallavalitsusele avalduse vähemalt kaks nädalat enne üürilepingu lõppemist. Avalduse mitteesitamisel puudub isikul üürilepingu tähtaja möödumisel õiguslik alus sotsiaalkorteri kasutamiseks ja isik on kohustatud üürilepingu lõppemisel sotsiaalkorteri koheselt vabastama.

 (5) Lepingu pikendamisel lähtutakse:
 1) sotsiaalteenuse vajalikkusest;
 2) senise sotsiaalpinna sobivusest isikule
 3) üüri tähtaegse tasumise nõude täitmisest;
 4) õigusaktidest ja üürilepingust tulenevate teiste kohustuste täitmisest.

§ 11.  Paragrahvi pealkiri

 (1) Sotsiaalkorteri üürnik võib üürilepingu ennetähtaegselt lõpetada, esitades vastava avalduse vallavalitsusele vähemalt kaks nädalat enne üürilepingu lõppemist.

 (2) Vallavalitsus võib sotsiaalkorteri üürilepingu lõpetada ennetähtaegselt juhul kui sotsiaalkorteri üürnik rikub üürilepingu tingimusi ja/või teiste üürnike rahu, teatades sellest üürnikule ette vähemalt kaks nädalat enne üürilepingu lõpetamist.

4. peatükk SOTSIAALKORTERI KODUKORD 

§ 12.  Sotsiaalkorteri üürniku kohustused

 (1) Sotsiaalkorteri üürniku kohustused
 1) pidama sotsiaalkorteris, üldkasutatavates ruumides ja kinnistul kinni sanitaar-, tuleohutuse ja elamu ekspluateerimise eeskirjadest;
 2) hoidma puhtust ja regulaarselt koristama sotsiaalkorterit ja selle juurde kuuluvaid üldkasutatavaid ruume ning kinnistut;
 3) hüvitama üürniku süü läbi sotsiaalkorteri seadmete ja kinnistu rikkumisega tekitatud kahjud;
 4) rakendama sotsiaalkorteris rikete avastamisel viivitamatult abinõusid rikete kõrvaldamiseks ja teatama rikete tekkest korteri haldajale või vallavalitsusele;
 5) lubama avariide ja rikete kõrvaldamiseks sotsiaalkorterisse siseneda korteri haldajal;
 6) andma üürilepingu lõppemisel sotsiaalkorter üle korteri haldajale mitte halvemas seisukorras kui see oli üürilepingu sõlmimisel (arvestades normaalset kulumist);
 7) vabastama sotsiaalkorteri pärast üürilepingu tähtaja lõppemist või taotlema üürilepingu pikendamist käesolevas määruses sätestatud korras;
 8) tasuma õigeaegselt vallavalitsuse poolt määratud sotsiaalkorteri üüri.
 9) tasuma õigeaegselt temale esitatud arvete alusel kommunaalteenuste (vesi, prügi vmt) eest
 10) taotlema vallavalitsuselt luba kolmandate isikute sissekirjutamiseks sotsiaalpinnale.
 11) taotleda korteri haldajalt nõusolekut sotsiaalkorteris ja selle juurde kuuluval kinnistul loomapidamiseks (koer, kass jne).
 12) sõlmima elektri teenuslepingu elektriteenust osutatava võrguettevõtjaga

 (2) Sotsiaalkorteri üürnikul on keelatud:
 1) anda sotsiaalkorterit allkasutusse kolmandatele isikutele;
 2) teha sotsiaalkorteri või selle seadmete ümberehitust või paigutust ilma korteri haldaja kirjaliku loata;
 3) korraldada sotsiaalkorteris ja selle juurde kuuluvates üldkasutatavates ruumides ning kinnistul koosviibimisi, mis rikuvad Abja valla korra eeskirju.
 4) tarbida sotsiaalkorteris alkoholi ja narkootilisi aineid;

 (3) Käesoleva määruse lõigetes 1 ja 2 sätete eiramised võivad olla üürilepingu erakorralise ülesütlemise aluseks.

 (4) Üürilepingu erakorralisel ülesütlemisel üürniku süül ei ole vallavalitsus kohustatud isikule sotsiaalteenusena eluaset andma.

§ 13.  Järelevalve

  Kontrolli sotsiaalkorteri sihipärase kasutamise ja üürilepingu tähtaegadest kinnipidamise üle teostab korteri haldaja ja/või vallavalitsus.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.  Määruse rakendamine

  Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud üürilepingud tuleb määrusega kooskõlla viia hiljemalt 01. jaanuariks 2011

§ 15.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuarist 2011

Villu Võsa
Vallavolikogu esimees