EttevõtlusToetused

Teksti suurus:

Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise kord

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 31.05.2014, 43

Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise kord

Vastu võetud 27.04.2010 nr 19
jõustumine 01.05.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.11.201001.11.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 22 lõike 1 punkti 5, konkurentsiseaduse § 301 ja § 33 alusel ja lähtudes Maardu Linnavalitsuse 22.04.2010 protokollilisest otsusest nr 25

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Alustava ettevõtluse toetamiseks stardiabi taotlemise ja menetlemise kord (edaspidi stardiabi kord) reguleerib Maardu Linnavalitsuse Ettevõtluskomisjoni (edaspidi Ettevõtluskomisjon) kaudu stardiabiks kui alustava ettevõtluse toetamise meetmeks eraldatud rahaliste vahendite (edaspidi stardiabi) kasutamist.

§ 2.   Stardiabi eesmärk

  Stardiabi eesmärgiks on ettevõtlusega alustamise stimuleerimine, alustava väikeettevõtluse toetamine ja arendamine Maardus.

2. peatükk STARDIABI TAOTLEMISE TINGIMUSED 

§ 3.   Nõuded stardiabi taotlejale

  (1) Stardiabi taotlejateks (edaspidi taotleja) võivad olla:
  1) äriühingud;
  2) füüsilisest isikust ettevõtjad (FIE d);
  3) tegevust alustavad ettevõtjad (lepingu sõlmimise ajaks on registreeritud vastavalt Eesti Vabariigi seadustele).

  (2) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) esmasest registreerimisest äriregistris ei ole möödunud rohkem kui kaks aastat;
  2) ettevõtja tegevuskoht (FIE del ka elukoht) on Maardus ning stardiabi toel tehtavad investeeringud on suunatud ettevõtluse edendamisele Maardus;
  3) ettevõtte omanikeringi kuuluvad ainult eraisikud;
  4) ettevõttel puuduvad maksuvõlad;
  5) ettevõtte suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust.

§ 4.   Abikõlblikud kulud

  (1) Stardiabi võib taotleda ainult konkreetsete projektiga põhjendatud kulude katteks, s.o:
  1) investeeringuteks (masinate, seadmete ja muu tööstuslikku või teeninduslikku laadi põhivara soetamiseks);
  2) kontoritehnika soetamise korral toetatakse nende liisimist. Liisingu kasutamisel on abikõlblikuks kuluks esmane sissemakse, kuid mitte rohkem kui 25% seadme hinnast.

  (2) Stardiabi ei anta reeglina järgmiste valdkondade projektidele:
  1) põllumajanduslik tootmine;
  2) hulgikaubandus;
  3) finantsteenused, kinnisvaraarendus ja igasugune rent;
  4) alkoholi- ja tubakatoodete tootmine ja vahendus;
  5) hasartmängude korraldamine.

§ 5.   Stardiabi määr ja tingimused

  (1) Stardiabi ülemmääraks on 1917,35 eurot.
[Muudetud 30.11.2010 määrusega nr 29]

  (2) Käesoleva korra alusel väljastatud stardiabi on tagastamatu toetus, v.a käesoleva paragrahvi lõikes 4 toodud juhtudel.

  (3) Ühele ettevõtjale eraldatakse stardiabi üks kord.

  (4) Stardiabi antakse ainult sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja tuleb tagastada kui:
  1) saadud stardiabi on kasutatud mittesihipäraselt;
  2) ilmneb, et taotleja on esitanud valeinformatsiooni oma ettevõtte, projekti või stardiabi kasutamise kohta või keeldub vastavat informatsiooni andmast.

3. peatükk TAOTLUSTE MENETLEMINE 

§ 6.   Taotluse esitamine

  (1) Taotleja esitab vormikohase taotluse Ettevõtluskomisjoni (Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa 1, Maardu 74111). Taotleja peab esitama või saatma taotluse paberkandjal ning saatma koopia elektrooniliselt.

  (2) Stardiabi kord ja taotluse ankeet on kättesaadavad Maardu kodulehel www.maardu.ee.

  (3) Taotluse ankeedi vormi kinnitab Maardu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 7.   Taotleja ja taotluse vastavaks või mittevastavaks tunnistamine

  (1) Ettevõtluskomisjoni volitatud isik kontrollib vastuvõetud taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja ja kavandatava projekti vastavust korras sätestatud nõuetele.

  (2) Taotleja ja taotlus tunnistatakse vastavaks, kui on täidetud korras esitatud nõuded.

  (3) Taotleja ja/või taotluse mittevastavaks tunnistamise korral teeb Ettevõtluskomisjoni esimees taotluse rahuldamata jätmise otsuse 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtajast ning teavitab sellest viivitamatult ka taotlejat.

§ 8.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Stardiabi määramisel hinnatakse taotlust alljärgnevate kriteeriumite lõikes:
  1) toote või teenuse konkurentsivõime, sealhulgas toote või teenuse omadused, kasutusala, nõudlus, jätkusuutlikkus, konkurentsieelised ja hinnakujundus;
  2) töökohtade arv ja palgakulud töökoha kohta projekti lõpus, eelistatakse uue töökoha loomist;
  3) uue või oluliselt täiustatud toote või teenuse turule toomine.

  (2) Taotlus kuulub rahuldamisele osaliselt või täielikult. Taotluse osalisel rahuldamisel võib hindamiskomisjon vähendada stardiabi summat.

  (3) Vastavaks tunnistatud taotluse esmast läbivaatust korraldab Ettevõtluskomisjoni volitatud isik, kes esitab taotluse koos omapoolse hinnangu ja ettepanekuga Ettevõtluskomisjonile. Volitatud isiku poolt esitatud taotluste hinnangud ja ettepanekud ei ole Ettevõtluskomisjonile siduvad.

  (4) Ettevõtluskomisjon teeb otsuse koos omapoolse ettepanekuga vastavaks tunnistatud taotluse kohta hiljemalt 15 (viieteistkümne) tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

  (5) Ettevõtluskomisjoni otsusele ja ettepanekule kirjutavad alla komisjoni esimees ja protokollija.

  (6) Ettevõtluskomisjon esitab oma otsuse koos ettepanekuga linnavalitsusele.

§ 9.   Taotluse rahuldamine või rahuldamata jätmine

  (1) Linnavalitsus kinnitab Ettevõtluskomisjoni ettepaneku korraldusega.

  (2) Ettevõtluskomisjon informeerib taotlejat hinnatud taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest kirjalikult, saates taotlejale väljavõtte korraldusest posti teel 5 (viie) tööpäeva jooksul, arvates korralduse väljaandmisest.

  (3) Taotluse rahuldamise otsus on kehtiv 2 (kahe) kuu jooksul, arvates otsuse tegemise päevast, mille jooksul peab taotleja sõlmima Maardu Linnavalitsusega stardiabi toetuslepingu (edaspidi leping). Lepingu vormi kinnitab linnavalitsus.

4. peatükk STARDIABI VÄLJAMAKSMISE TINGIMUSED 

§ 10.   Stardiabi väljamaksmine

  (1) Käesoleva korra alusel eraldatud stardiabi kasutamist ja väljamaksmist reguleerib linnavalitsuse ja taotleja vahel sõlmitav leping.

  (2) Stardiabi ei maksta välja otse taotlejale, vaid linnavalitsus tasub stardiabi taotleja esitatud ja Ettevõtluskomisjoni poolt kinnitatud arved.

  (3) Taotleja poolt käesoleva korra või lepingu tingimuste rikkumisel või valeandmete esitamisel on Linnavalitsusel õigus leping ühepoolselt lõpetada ning juhul kui Linnavalitsus on taotleja eest teinud stardiabi osas väljamakseid, nõuda saadud stardiabi kas täielikku või osalist tagastamist.

§ 11.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Taotleja on kohustatud lepingus sätestatud korras esitama aruandeid. Aruannete vormid on lepingu lahutamatud lisad. Aruannete vormid kinnitab linnavalitsus.

  (2) Ettevõtluskomisjonil on õigus igal ajal nõuda taotlejalt lisainformatsiooni ja täiendavaid dokumente projekti teostamise kohta.

  (3) Taotleja peab lisama aruandele aruandlusperioodil tehtud projektiga seotud kulusid tõendavad dokumendid ja/või nende koopiad.

  (4) Kontrolli käesoleva korra alusel eraldatud stardiabi kasutamise üle teostab Ettevõtluskomisjon.

  (5) Eraldatud stardiabi sihtotstarbelise kasutamise kontrollimisel lähtub Ettevõtluskomisjon taotlusest, otsusest ja lepingust, nendega kaasnevast dokumentatsioonist ja vajadusel kohapealse kontrolli tulemustest.

  (6) Ettevõtluskomisjon korraldab rahuldatud taotluste, taotluste kohta tehtud otsuste ja projekti aruannete säilitamise.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 12.   Määrus jõustub 01. mail 2010.

/otsingu_soovitused.json